คปก. ย่อมาจาก "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก"  ที่ร่วมดำเนินการโดย สกว., สกอ. และ สวทช.   เป็นโครงการที่พิสูจน์ว่า  ถ้ามีการจัดการที่ดี   ประเทศไทยสามารถผลิตบัณฑิตปริญญาเอกที่มีคุณภาพเท่า (หรือดีกว่า) การส่งไปเรียนในต่างประเทศ

         วันที่ 15 พ.ย.49  สภามหาวิทยาลัยมหิดลเชิญ อ. ดร. กิติกร  จามรดุสิต  แห่งคณะสิ่งแวดล้อมฯ มานำเสนอผลงานด้านการพัฒนาอะคริลิกเชิงอุตสาหกรรม   โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมแฝงอยู่ด้วย

         อ. ดร. กิติกร  เป็นคนหนุ่ม   เพิ่งจบปริญญาเอกมาไม่ถึง 3 ปีและมาทำงานที่ ม.มหิดลเพียง 2 ปี   แต่มีผลงานวิจัย (และพัฒนา) ที่ได้รับรางวัลมากมาย   รวมทั้งจดสิทธิบัตรและบริษัทอุตสาหกรรมเอาไปใช้จากผลงานการวิจัยพัฒนาอะคริลิกใส   อะคริลิกทนแรงกระแทกและขึ้นรูปได้ง่าย (ผสมยางธรรมชาติเข้าไป)

         พอเริ่มต้นนำเสนอ  อ. ดร. กิติกรก็อธิบายวิธีคิดของตนในการสร้างตัวด้านการวิจัย   เป็นวิธีคิดที่น่าชื่นชมมาก   วิธีคิดแบบนี้แหละคือพื้นฐานของความสำเร็จในการสร้างตัวเป็นนักวิจัย

         อ. ดร. กิติกรยังแนะนำว่าตนเองเป็นผลผลิตของ สกว. คือเป็นบัณฑิต คปก.รุ่นแรก   และหลังจากนั้นก็ได้รับทุนวิจัยจาก สกว. ในการผลิตผลงานที่ผมไปชื่นชมในวันนั้น

         ผมคิดว่า สกว. ฝ่าย คปก. และฝ่ายวิชาการน่าจะใส่ชื่อ ดร. กิติกรอยู่ในรายชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิดสร้างตัวเป็นนักวิจัยที่น่าจะเชิญมาเล่าแก่ "วิทยสหาย" (peer group) ในการประชุมวิชาการของฝ่ายฯ ที่จัดเป็นประจำทุกปี

         มหาวิทยาลัยที่ต้องการขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยควรเชิญคนแบบ ดร. กิติกร  จามรดุสิต  ไปเล่าวิธีคิดสร้างตัวเป็นนักวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

                    

                              อ. ดร. กิติกร จามรดุสิต

                   

ดร. กิติกร กำลังอธิบายเรื่อง อะคริลิกทนแรงกระแทก  ใช้เป็นเกราะกันกระสุน

                   

ตัวอย่างอะคริลิก ผสมยางธรรมชาติขึ้นรูปเป็นอ่างอาบน้ำ    ขณะนี้บริษัทไทยผลิตออกจำหน่ายแล้ว

วิจารณ์  พานิช
 16 พ.ย.49