บริษัทของคนไทยในปัจจุบันเรายังสามารถพบได้ว่า

จะมีพนักงานซึ่งมีจำนวนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

เช่น มีพี่ น้อง ลูก หลาน รวมทั้งเครือญาติอื่นๆ ด้วยที่ทำงาน

อยู่ในบริษัทนั้น  โยงกันเป็นใยแมงมุม มันเป็นผลดีหรือผลเสีย

ล่ะ ?

       ในความคิดของผม ผลดี คือช่วยกันทำงานกันเป็นทีม

มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตามนิสัยของคนไทย 

       แต่ผลเสีย คือ เมื่อมีบุคคล คนหนึ่งทำผิดคนอื่นมักช่วยกัน

ปิดบัง ปกป้อง   การลงโทษบุคคล คนหนึ่งเท่ากับลงโทษคนอื่น

อีกนับสิบ ยิ่งถ้าหัวหน้างานไม่สามารถใช้ทักษะในการบริหาร

ให้คนอื่นเห็นคล้อยตามเหตุผลด้วยแล้ว หัวหน้างานคนนั้นจะถูก

คนอีกหลายคนเกลียดชัง  ยิ่งถ้าบริษัทนั้นนำวิธีวัดแบบ 360

องศา มาใช้ด้วยแล้วยิ่งแย่กันไปใหญ่ เพราะไม่สามารถนำมาวัด

กับการทำงานดีหรือไม่ดีได้ วัดได้แต่ความชื่นชอบและพวกพ้อง

เท่านั้น

                บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ควรตระหนักในเรื่องนี้ หรือจะ

ใช้วิธีบริหารแบบฝรั่ง ซึ่งมักจะไม่ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน

หรือ เครือญาติใกล้ชิดทำงานในบริษัทเดียวกันมาใช้ก็น่าจะดี

ครับ...