ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสูงสุด (CEO)  เพราะถ้า CEO เห็นคุณค่าและดำเนินการผลักดัน KM แล้ว  เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น

        สพท.นม.1 ของเราก็เป็นดังคำกล่าวข้างต้น CEO ของเราให้ความสำคัญการโครงการวิจัยและพัฒนา ฯ มาก  จะมีการติดตามผลการจัดการความรู้จากคุณเอื้อ  และคุณอำนวยเป็นระยะ ๆ      และเมื่อว้นที่ 15  พฤศจิกายน 2549       มีการประชุมบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ของสำนักงาน ก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ    ทำให้คุณประสานสบายใจ  และคุณกิจก็มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

      ความเข้มแข็งของ สพท.นม.1 ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ