160209-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Media & medium & medias

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Media & medium & medias คำเหล่านี้ อ้างอิง หน่วยงาน วิธีการ หรือเครื่องมือ

นำเสนอข่าวสารหรือการโฆษณา ต่อสาธารณะ

หน่วยงานต่างๆ รวมถึง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ และ ภาพยนตร์

การใช้ว่า “a mass media such as televisionถือว่าไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

Media/mediums เป็นพหูพจน์ ของ medium หมายถึง วิธีการที่มากกว่าหนึ่ง

Media เป็นเพียงวิธีการนำเสนอ ข่าว เท่านั้น ตัวมันเองมิใช้ news.

แต่ความหมายของพหูพจน์ Mediums แตกต่าง ดังนี้

She consulted a dozen mediums in the hope of making contact with her dead husband. โดย mediums หมายถึง ผู้สามารถสื่อสารกับวิญญาณของผู้ที่ตายแล้ว

Medium เป็นเอกพจน์ หมายถึง วิธีการอย่างหนึ่งของ mass communication

Medias เป็นการสะกดที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นพหูพจน์อยู่แล้ว ไม่ต้องการ s เพิ่ม

คำที่มีรากจาก Latin หรือ Greek ที่ลงท้ายด้วย A และเป็นพหูพจน์

มักเข้าใจผิดกันเสมอว่า เป็นเอกพจน์ เช่น criteria และ data

The media หมายความรวมทั้งกลุ่มของ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวี อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ

เช่นเดียวกับ the mass media และ Multimedia

Media เป็น Collective noun = สมุหนาม

เช่นเดียวกับ assembly, class, clergy, committee, crew, crow, family, flock, group, number, staff เป็นต้น

ในการใช้แบบ อังกฤษ สามารถใช้กริยาได้ทั้ง เอกพจน์ และพหูพจน์

แต่ใช้แบบ อเมริกัน ต้องใช้กับกริยา เอกพจน์ (Oxford Advanced Learner’s Dict.)

โปรดสังเกตว่า ถ้ากริยาเป็นเอกพจน์ สรรพนาม ที่ใดๆตามต้องเป็นเอกพจน์ด้วย

The council is prepared to act, but not until it has taken a poll.

ถ้า นาม number ตามหลัง Definite article the ต้องถือว่า เป็นเอกพจน์

The number of applicants was beyond belief.

ถ้า ตามหลัง Indefinite article a ถือว่า number เป็นพหูพจน์

A number of proposals were considered.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)