สำรวจคุณภาพของรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์


รายงานผลการวิจัย Laura J. Fox and Gillian H. Roehrig. Nationwide survey of the undergraduate physical chemistry course. J. Chem. Educ. 2015, 92 (9) pp 1456 – 1465. บอกเราว่า ในสหรัฐอเมริกา เขามีการสำรวจคุณภาพของรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย โดยในกรณีนี้เป็นรายวิชาด้าน Physical Chemistry โดยทีมวิจัยมาจาก STEM Education Center, University of Minnesota

ผมได้อ่านเฉพาะบทคัดย่อ ไม่ได้อ่านรายงานฉบับเต็ม เพราะเขาคิดราคาแพงอย่างน่าตกใจ

เขาสำรวจรายวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจาก American Chemical Society เท่านั้น โดยสำรวจทั่วประเทศ ตรงนี้ผมก็ได้ความรู้อีกว่า สมาคมวิชาการของอเมริกันเขามีบทบาทให้การรับรองคุณภาพ ของสถานศึกษาเป็นรายสาขาวิชาไป แล้วก็ไม่ได้รับรองแล้วก็แล้วกัน ยังสำรวจการปฏิบัติว่ามีคุณภาพ แค่ไหนอีกด้วย ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าสมาคมให้สำรวจ หรือทางศูนย์ STEM Education สำรวจเอง

เป้าหมายของการสำรวจเพื่อประเมิน ความกว้างและความลึกของเนื้อหา, วิธีการสอนเนื้อหา, ประเมินความเข้าใจของนักศึกษาอย่างไร, และประเมินความเชื่อและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน

เขาบอกว่า งานวิจัยนี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น สำหรับนำไปพัฒนาคุณภาพของการศึกษาด้าน Physical Chemistry

ผมอยากให้มีการสำรวจเช่นนี้ในประเทศไทยบ้าง สำหรับนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศ ของเรา แต่ผมก็ไม่ชอบคำ “how content is delivered” ที่เขาใช้ เพราะมันเป็นคำที่แสดงว่า เขายังอยู่ใน delivery mode ไม่ใช่ facilitating mode ของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็น 21st Century Learningวิจารณ์ พานิช

๔ ม.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)