การจัดการความเสี่ยง

kissme
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผู้บริหารการเงินจะมีหน้าที่หลักในการบริหารเพื่อทำให้เกิด มูลค่าเพิ่มแก่กิจการ นั่นหมายถึงการบริหารเพื่อให้เกิดผลกำไรและขยายกิจการให้เกิดความเจริญ เติบโตในอนาคตอันจะส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดแก่กิจการ คือ

  • หน้าที่ในการพยากรณ์และวางแผน
  • หน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน
  • หน้าที่ในการประสานงานและควบคุม
  • หน้าที่ในการเป็นตัวแทนขององค์กรทำการติดต่อกับตลาดการเงิน
  • หน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

มีทั้ง ความเสี่ยงนอกระบบ และ ความเสี่ยงภายในระบบ เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากภายในองค์กรค์ที่สามารถควบคุมได้และภายนนอกองค์กรที่ไม่สารถความคุมได้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เมื่อวัดว่าผู้บริหารขององค์กรมีความสามารถบริหารงานเพื่อขจัดความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังมีอีก 4 ความเสี่ยงคือ

  1. ความเสี่ยงด้าเครดิต เป็นกาารควบคุมดูแลของผู้บริหารระดับสูง มีการตรวจสอบ ติดตามรายงานความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
  2. ความเสี่ยงด้านการตลาด มีการติดตาม รายงาน วัดผล เมื่อเทียบกันคู่แข่งที่รวดเร็วทันเวลา
  3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีการกำหดขั้นนตอนการปฏิบัติและแบ้งห้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการอบรมบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้เข้าใจรูปแบบการทำงานไปในเป้าหมายเดียวกัน
  4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นนการศึกษางบการเงินที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทราบปริมาณเงินที่จำเป็นนต้องใช้ในแต่ละงวด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอกาสสร้างได้ 50 : 50ความเห็น (0)