โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ฮอร์โมนพืชและการใช้ประโยชน์ ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ฮอร์โมนพืชและการใช้ประโยชน์ ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการใช้ฮอร์โมน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการใช้ประโยชน์ของฮอร์โมนได้
3. เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 50 คน
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)
โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 - 2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 281086 หรือ
E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม
กำหนดการฝึกอบรม วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น. การจัดแบ่งประเภทของฮอร์โมนพืช
11.00 – 12.00 น. รูปแบบและวิธีการใช้ฮอร์โมนพืช
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การใช้ประโยชน์ฮอร์โมนพืชทางการเกษตร
15.00 – 16.00 น. เทคนิคการเตรียมสาร
16.00 – 17.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม
*บรรยายโดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี
*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน
โทร 034 281084-5 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)