โครงการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบและผลมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 32 วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบและผลมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 32 วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบและผลมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 32 วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2559

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร. (034) 281084-5 และ (034) 351889 หรือ โทรสาร (034) 281086

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)

การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 – 2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางโทรสาร (034) 281086 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

หนดการฝึกอบรม (ร่าง) วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

08.00 – 09.00 น ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว ( ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์)

10.30 – 12.00 น. การขยายพันธุ์มะนาวและการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์ (อ.สามารถ เศรษฐวิทยา)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.30 น. เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและชมแปลงปลูก (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

17.30 เป็นต้น ตอบข้อซักถาม

กำหนดการฝึกอบรม (ร่าง) วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

08.30 – 10.30 น. การบริหารจัดการศัตรูพืช:มะกรูด มะนาว (ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์)

10.00 – 10.30 น รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น โรคและการป้องกันกำจัดโรคของมะนาวและมะกรูด (ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.30 น. การผลิตมะกรูดเชิงการค้า (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

17.30 เป็นต้น ตอบข้อซักถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัครโครงการ ฯ รุ่น 32 (PDF file)
ใบสมัครโครงการ ฯ รุ่น 32 (MS Word file)
โครงการและใบสมัคร อบรมมะนาวฯ และมะกรูดฯ รุ่นที่ 32

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)