โครงการฝึกอบรมเรื่อง การใช้สารเคมีและชีวภัณฑ์สำหรับมะกรูด มะนาว รุ่นที่ 1ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ร่วมกับชมรมผู้ปลูกมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า

จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การใช้สารเคมีและชีวภัณฑ์สำหรับมะกรูด มะนาว รุ่นที่ 1

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อคุณเฉลา แกสันเทียะ โทร. (034) 351399 281092 หรือ 098-4518200 โทรสาร (034) 351392

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 2,300 บาท โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม )
การจ่ายค่าลงทะเบียน
ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ ( เคาน์เตอร์ ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 00034 ) ที่อยู่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140หรือโอนเงินเข้าบัญชีในนาม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769-246985–8หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351392 หรือ E-mail [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม โดยมีกำหนดการ (ร่าง) ดังนี้


27 ก.พ.2559
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและชี้แจงวัตถุประสงค์
09.00 – 12.00 น. การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม : มะกรูด มะนาว
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม : มะกรูด มะนาว (ต่อ)

28 ก.พ.2559
09.00 – 12.00 น. การใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดโรคและแมลง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. แผนการจัดการศัตรูพืช
14.00 – 16.00 น. บรรยายและปฏิบัติ การขยายเชื้อบิววาเรียและเมตตาไรเซียม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียด
ใบสมัคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)