แนะนำหนังสือจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน


หนังสือ จิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน เขียนโดย ผอ. วิเชียร ไชยบัง แห่ง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เป็นหนังสือที่ครูและผู้บริหารการศึกษาทุกคนต้องอ่าน คนเป็นพ่อแม่ก็ควรอ่าน สำหรับนำความรู้ไปใช้ในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นคนดี

การศึกษาที่แท้ ที่ถูกต้อง ต้องมีจิตศึกษาบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันกับการเรียนรู้วิชาการ การพัฒนาความแข็งแรงด้านร่างกาย, การพัฒนานิสัย, และการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่รวมเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ การจัดจิตศึกษาบูรณาการอยู่ในการเรียน มีบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ ทั้งเชิงทฤษฎี และวิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆ

ผมเขียนคำนิยมให้แก่หนังสือเล่มนี้ อ่านได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๔ ม.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)