การจัดทำกลยุทธ์ด้านการลงทุนเเละการจัดหาเงินลงทุน

ประเภทของเงินทุน ประกอบไปด้วย 3 ประเภท คือ เงินทุนระยะสั้น เงินทุนระยะกลาง เงินทุนระยะยาว

1.เงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินทุนทั่วไปมีอายุไม่เกิน 1 ปี ใช้เงินทุนระยะสั้นสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน รอบระยะเวลาของสินทรัพย์หมุนเวียนเเละเเหล่งเงินทุนระยะสั้นของเเต่ละธุรกิจจะไม่เท่ากัน

เเหล่งเงินทุนระยะสั้น มี 3 แบบ

1.เเหล่งเงินทุนระยะสั้นที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย (เเหล่งเงินทุนที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ) ได้เเก่ 1.บัญชีเจ้าหนี้เกิดจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงืนเชื่อ 2.ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกิดจากการที่ธุรกิจรับบริการก่อนเเล้วค่อยชำระเงินภายหลัง

2.เเหล่งเงินทุนระยะสั้นที่มีภาระจ่ายดอกเบี้ย (เเหล่งเงินทุนที่จัดหาโดยการเจรจาต่อรอง) ได้เเก่ เอกสารพาณิชย์ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น เงินกู้ยืมส่วนตัว ขายลดตั๋วสัญญใช้เงิน ตั๋วเเลกเงิน

3.เเหล่งเงินทุนระยะสั้นที่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ เงินกู้ยืมที่ต้องใช้สินค้า

2.เงินทุนระยะกลาง คือ เงินทุนที่มีอายุในช่วง 1-10 ปี ได้แก่ 1.เงินกู้เเบบหมุนเวียน เช่นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2.เงินกู้ระยะกลาง ได้แก่ เงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย 3.การเช่า ได้แก่ การเช่าดำเนินการ เช่าบริการ เเละเช่าทางการเงิน

3.เงินทุนระยะยาว คือ การก่อหนี้ระยะยาวเเละการออกหุ้นหรือหลักทรัพย์ แหล่งเงินทุนระยะยาวมี 2 แบบคือ 1.เเหล่งเงินทุนภายในธุรกิจ เช่น กำไรสะสม ค่าเสื่อมราคา 2.เเหล่งเงินทุนภายนอกธุรกิจ เช่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหรือการออกหลักทรัพย์ขายแก่บุคคลทั่วไป เช่น หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)