160124-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Lend & loan / lengthy & long / liable & libel & slander

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Lend & loan

กริยา loan ใช้มากในวงการธุรกิจ = ‘loan the firm some money.’

ในอเมริกา ส่วนมาก กริยา หมายถึง การให้ยืมเงิน

ในอังกฤษ ส่วนใหญ่ กริยา หมายถึง ให้ยืมสิ่งของมีค่าแก่พิพิธภัณฑ์

ผู้ใช้ภาษาผู้ระมัดระวังจำนวนมาก เลือกจะใช้ Lend มากกว่า เช่น

I refuse to lend (มิใช่ loan) him my car for the evening.”

อย่าลืมว่า past และ past participle ของ lend คือ lent

The bank lent him money yesterday.

The bank has lent him money many times.


Lengthy & long

Lengthy เป็น adj. หมายถึง ยาวมาก มักจะเกินพอดี ใช้กับทั้งเวลา และขนาด

แต่ Wordweb (WW) บอกว่าใช้โดยเฉพาะ กับเวลา ว่ามาก หรือมากเกิน จนน่าเบื่อหน่าย

The lengthy process of obtaining a visa.

Agreement was finally reached after very lengthy discussions.

Long เป็นคำที่ใช้มากที่สุด ในความหมายของการวัดแสดง ความยาว หรือระยะเวลานาน

London is a long distance from Budapest.


Liable & libel & slander

Liable adj. เป็นความรับผิดชอบตามกฎหมาย มีแนวโน้ม

The credit-card company is liable for any breach of contract.

Patients were liable to faint if they stood up too suddenly.

Libel นาม คำแถลงของโจทก์ หมิ่นประมาท กริยา ป้ายสี โจมตี

นาม กฎหมาย ความหมายเหมือน slander หากแต่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร

The jury found that he was libeled by a newspaper.

She sued two newspapers for libel.

Slander นาม กฎหมาย การกระทำหรืออาชญากรรม ด้วยการให้การเท็จเป็นคำพูด

ทำให้เสียชื่อเสียง = He is suing the TV company for slander.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)