160113-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Inverted commas

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Inverted commas เครื่องหมาย คำพูด มีสองแบบ เดี่ยว = (‘_’) และคู่ = (“_”)

เลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดเพียงอย่างเดียว ในข้อความชุดหนึ่ง

ในการพิมพ์ โดยปกติ ใช้แบบเดี่ยว

การเขียนลายมือ นิยมใช้แบบ คู่ กับ คำพูดโดยตรง และใช้เดี่ยวกับ หัวข้อและคำที่อ้างถึง

แต่ไม่มีการกำหนดไว้ตายตัว

สำหรับคำพูดโดยตรง = direct speech

ควรใช้เครื่องหมายคำพูด กับคำพูดจริง ที่กำลังอ้างอิงถึง เช่น

‘You are very welcome,’ she said.

She said, ‘You are very welcome.’

‘You are,’ she said, ‘very welcome.’

โปรดสังเกต การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยคข้างต้น

การเขียนโดยใช้ คำพูด ก่อน และคำบรรยาย ตาม

‘You are very welcome,’ she said.

‘Are you tired?’ she asked.

‘Not at all!’ he exclaimed.

ข้อสังเกต มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องรวมไว้ในคำพูดด้วย

โปรดสังเกต ว่าคำบรรยาย ต่อเนื่องด้วยการใช้อักษรตัวเล็ก คือ she/he

การเขียนโดยใช้ คำบรรยาย ก่อน และคำพูด ตาม

Brian said, ‘You’re very late.’

Brian asked, ‘What kept you?’

Sarah snapped, ‘Don’t cross-question me!’

ข้อสังเกต ว่าใช้ comma เสมอ เพื่อแยก คำบรรยาย ห่างจาก คำพูด

โปรดสังเกต ว่าคำพูดโดยตรง เริ่มด้วยอักษรตัวใหญ่ เสมอ

โปรดสังเกต ว่าใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง รวมไว้ภายในเครื่องหมายคำพูด

ร่วมกับคำที่พูดและไม่ต้องใช้เครื่องหมายหยุดอื่นอีก

การเขียนคำพูดแล้วคั่นด้วยคำบรรยาย เช่น

‘We have all been hoping,’ said my mother, ‘that you will join us on Christmas Day.’

โปรดสังเกต ว่าประโยคคำพูดทั้งสองส่วน ที่ถูกคั่นนั้น อยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด

โปรดสังเกต ว่าเครื่องหมาย comma (ที่อยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด) เป็นจุดแยก

ระหว่างคำพูดและคำบรรยาย และว่า อีกเครื่องหมาย comma หนึ่ง (หลังคำบรรยาย และ

อยู่หน้า เครื่องหมายคำพูดชุดที่สอง) เป็นจุดเริ่มคำพูดต่อไป

โปรดสังเกต ว่าประโยคที่ถูกคั่นนั้น เมื่อเริ่มคำพูดต่อไป ไม่ต้องเริ่มด้วยอักษรตัวใหญ่

การเขียนคำพูด ขนาดยาว และการจัดวางบทสนทนา

‘I should love to join you on Christmas Day,’ said Sean

The children were ecstatic. They cried together, ‘That’s wonderful!’

‘Indeed it is,’ said my mother. ‘When will you be able to get to us?’

‘By 10 o’clock.’

‘Really? That’s splendid!’

กฎที่ใช้คือ ‘ขึ้นบรรทัดใหม่ สำหรับผู้พูดคนใหม่’ ถึงแม้คำพูดจะมีเพียงหนึ่งหรือสองคำ

นอกจากนี้ คำพูดใหม่ทุกชุดควรให้มีย่อหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ผู้อ่านติดตามการสนทนาได้ครบ

โปรดสังเกต การเว้นจังหวะ ของคำพูดที่มีสองประโยคหรือมากกว่า

‘Indeed it is,’ said my mother. ‘When will you be able to get to us?’

ถ้าหากจะทำให้ข้อความยาวมากขึ้น การปิด ของเครื่องหมายคำพูดชุดที่สอง จะต้องเลื่อนออกไปตามด้วย

‘Indeed it is,’ said my mother. ‘When will you be able to get to us? Need I say “the earlier the better”? You know that we’ll be up at the crack of dawn.’

ใช้เครื่องหมายคำพูด เพื่อครอบ ชื่อเรื่อง เช่น

Have you read ‘Angela Ashes’ by Frank McCourt?

อาจเลือกใช้การขีดเส้นใต้ ชื่อเรื่อง หรือในการพิมพ์อาจใช้เป็น ตัวเอน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายคำพูด

ใช้เครื่องหมายคำพูด เพื่อครอบ คำอ้างอิง เช่น

Like Coriolanus, I often feel that ‘there is a life elsewhere’.

โปรดสังเกต ว่าจุด full stop สุดท้าย ต้องอยู่นอกเครื่องหมายคำพูด ที่ครอบ คำอ้างอิง นั้น

วิธีใช้การหยุดกับ คำอ้างอิง ที่รวมเข้าในประโยค แตกต่างจากการใช้กับคำพูดโดยตรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

sr
IP: xxx.151.8.19
เขียนเมื่อ 

Very extensively explained! Much I had not paid enough attention before ;-)

[In English we are talking 'quotes' or 'single quotes' and "double quotes"; and when we say quoted phrases or passages 'xyz...', we say 'in quotes' "xyz..." or 'quote' "xyz..." 'end quote'.

;-)