สหกรณ์ไทยสีเขียว (Thai green co-operative) สู่การเป็นประเทศระดับนำในการลด GHG (Greenhouse gas)ของโลก

ปีหน้า พ.ศ. 2559 การสหกรณ์ไทยก็จะก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ (ศตวรรษที่ 2 สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2459) และประเทศไทยก็ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์


ประกอบกับ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558, COP 21 หรือ CMP 11 จัดในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลลัพธ์สำคัญที่คาดหมายคือจำกัดปรากฏการณ์โลกร้อนภายในปี พ.ศ. 2643 โดยเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส[7] ทว่า มีการ เสริมเป้าหมายเพื่อจำกัดการเพิ่มของอุณหภูมิที่ 2 องศานี้ในความตกลงปารีสฉบับที่มีมติเห็นชอบ โดยข้อแถลงความว่าภาคี "มุ่ง" จำกัดการเพิ่มอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส

อ้างอิง: https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2015/12...

สหกรณ์ในประเทศไทยนั้นเป็นสหกรณ์สีเขียว (Green Co-operative) โดยธรรมอยู่แล้ว เนื่องจากสหกรณ์ในประเทศไทยทุกสหกรณ์เป็นไปตามนิยาม(definition) สหกรณ์สากล คือ ตอบสนองความต้องการอันจำเป็น (need) แก่สมาชิกและชุมชนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยู่
อ้างอิง: http://ica.coop/en/what-co-operative

อีกทั้งการดำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทย ยังเป็นไปตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87

ทำให้สหกรณ์ทุกสหกรณ์ในประเทศไทย เป็นสหกรณ์สีเขียว(Green Cooperatives) อยู่แล้ว เพียงแต่กระตุ้นเตือนให้ทราบคุณสมบัติดังกล่าวของสหกรณ์ และประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า สหกรณ์ทุกสหกรณ์ในประเทศไทยเป็น Green cooperatives และ กำลังช่วยโลกลด GHG อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จาก Economies of Scale จากการรวมกันภายใต้วิธีสหกรณ์ และแนวทาง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( sufficiency economy philosophy)
ประเทศไทยก็จะเป็นชาติระดับนำในการลด GHG ตาม COP 21 ที่จะ “มุ่ง” จำกัดการเพิ่มอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส
โดยไม่ต้องไปรบกับประเทศใด แต่ประเทศไทยจะคืนความสุขให้แก่คนทั้งโลกได้

และต้องขออนุญาตเพื่อน ๆ และอาจารย์ นำ Loop : Learning organization co-operative การคิดเชิงระบบของกลุ่มอบรมนักวิชาการสหกรณ์ มาประกอบไว้เพราะทำให้เริ่มต้น ร่วมกันคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้

และขอแนบบันทึกที่เกี่ยวข้องมาด้วยดังนี้ https://www.gotoknow.org/posts/596066

Peeraphong Varasen (Bobbie)
27 DEC 2015

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)