๑๖. ตอบคำถามคณะกรรมการ..คัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น


ผมประทับใจในข้อคำถามของคณะกรรมการ..มีอยู่คำถามหนึ่ง ที่กรรมการถามตรงกับคำตอบที่ผมเตรียม..กรรมการถามว่า..ผอ.ชยันต์ มีความภาคภูมิใจในผลงานอะไรบ้าง ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา..ผมมีเอกสารข้อมูลอยู่ในมือ จึงมอบให้กรรมการทุกท่านคนละ ๑ ชุด พร้อมอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อย...

เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ที่ผมสังกัดอยู่ คัดเลือกผม ให้เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับรางวัลเนื่องในงานวันครูของจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่..๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการจากมูลนิธิครูกาญจนบุรี เดินทางมาประเมินผมในช่วงบ่ายวันนี้..มีคำถามมากมายที่กรรมการสัมภาษณ์ผมและดูจากเอกสารทางวิชาการ ที่ผมจัดนิทรรศการไว้อย่างเรียบร้อย ใช้เวลากว่า ๒ ชั่วโมง ..ผมจึงมีโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและผมก็ได้นำคณะกรรมการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม..

ผมประทับใจในข้อคำถามของคณะกรรมการ..มีอยู่คำถามหนึ่ง ที่กรรมการถามตรงกับคำตอบที่ผมเตรียม..กรรมการถามว่า..ผอ.ชยันต์ มีความภาคภูมิใจในผลงานอะไรบ้าง ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา..ผมมีเอกสารข้อมูลอยู่ในมือ จึงมอบให้กรรมการทุกท่านคนละ ๑ ชุด พร้อมอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อย...ในเอกสารที่ผมมอบให้คณะกรรมการ มีข้อความดังนี้...ครับ

สรุปผลงานแห่งความภาคภูมิใจในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา

-พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จนได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กชนะเลิศยอดเยี่ยม (OBEC Awards) ด้านบริหารจัดการ จาก สพฐ.

-โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นคณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของ สพป.กจ.๒ และ สพป.กจ.๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ...จนถึงปัจจุบัน

-โรงเรียนบ้านหนองผือ บุคลากรน้อย ไม่มีนักการภารโรง แต่ก็สามารถรักษาสภาพแวดล้อม ได้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นสถานศึกษาที่รองรับกิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

-ผลการสอบระดับชาติ ป.๓ (NT) และ ป.๖ (Onet) สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ Onet ป.๖ วิชาสังคมศึกษา ติดอันดับ ๓ วิชาวิทยาศาสตร์ ติดอันดับ ๔ ของ สพป.กจ ๔ เมื่อเฉลี่ยรวมทั้งหมด อยู่ในอันดับ ๑๑ ของเขต ๔ และติดอันดับท๊อปเท็น ของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน

-โรงเรียนบ้านหนองผือ มีนวัตกรรมการบริหารเป็นของตนเอง ในชื่อ.ชยันโตโมเดล โดยผ่านการทดลองใช้ และปฏิบัติได้ผลดี เป็นที่ประจักษ์มาแล้ว

-โรงเรียนบ้านหนองผือ มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน อาทิ www.bannongphue.com

-ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ เขียนบทความ “เรื่องเล่าเร้าพลัง” ยกย่องวิชาชีพครูและโรงเรียนขนาดเล็ก ในบล็อก ของ www.gotoknow.org ในชื่อ www.gotoknow.org/blog/chayanto มี บทความ/บันทึก และเรื่องเล่า มากกว่า ๕๕๐ เรื่อง

-โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ผ่านการประเมินจาก สพป.กจ.๔ ด้วยเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ.

-ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผอ. ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ เป็น ๑ ใน ๕ ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จากทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลของมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

-โรงเรียนบ้านหนองผือ ไม่เคยได้รับงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จาก สพป.กจ.๔ สิ่งที่มีอยู่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ชุมชน กรรมการสถานศึกษา เพื่อน พี่น้อง และภาคเอกชนให้การสนับสนุน เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียง

-ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านหนองผือ ผ่านการประเมิน การอ่าน และ การเขียน ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลเกียรติบัตร จาก สพป.กจ.๔

-โครงงานนักเรียน เรื่อง “ปุ๋ยหมักใบไม้” ของโรงเรียนบ้านหนองผือ ได้รับรางวัลระดับประเทศ

-โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพียงโรงเรียนเดียวของ สพป.กจ.๔ ที่อนุรักษ์และสืบสานเพลงพื้นบ้าน และแม่ไม้มวยไทย...

-โรงเรียนบ้านหนองผือ ใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อคุณธรรมนำความรู้ ..สู่ BBL อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

-โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ๒ ปีซ้อน ปี ๒๕๕๗ ได้อันดับที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ที่จ.ราชบุรี

-เงินรางวัลได้จาก สพฐ. ๕๐,๐๐๐ บาท จาก Best Practices โรงเรียนขนาดเล็ก ในปี ๒๕๕๗ ใช้เงินรางวัลสำหรับการปรับปรุงอาคารเรียน ส่วนปี ๒๕๕๘ ใช้เงินรางวัลจัดสร้างสนามฟุตซอล

-ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน จาก สพป.กจ.๔

-ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.กจ.๔ จัดกิจกรรมท้าดวลการอ่าน โดยคณะกรรมการออกประเมินการอ่านและการเขียน ชั้น ป.๑ ผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้านหนองผือ ได้คะแนนยอดเยี่ยม ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของเขต ๔ จะเข้ารับโล่รางวัล ในงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

-โรงเรียนบ้านหนองผือ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดนิทรรศการ " โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ"( Best Practices) ที่ สพป.กจ.๔ เนื่องในงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

..................................................................


หมายเลขบันทึก: 598799เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2015 19:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ธันวาคม 2015 19:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท