การพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี โดยใช้การวิจัย ปฏิบัติการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี โดยใช้การวิจัย

ปฏิบัติการ

ชื่อผู้วิจัย นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี และศึกษาความพึงพอใจของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี หลังเข้ารับการอบรมพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรโดยการใช้การวิจัยปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกการประชุม หลักสูตรการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร แบบประเมินความสามารถด้านการเป็นวิทยากร และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินความสามารถด้านการเป็นวิทยากรในการจัดอบรม มีผลการทดลอง ดังนี้

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการเป็นวิทยากร ครั้งที่ 1 พบว่า ความสามารถของคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีด้านคุณสมบัติทั่วไป มีระดับความสามารถอยู่ในระดับมาก ด้านความสามารถในการพูดและถ่ายทอด ระดับความสามารถอยู่ในระดับมาก ด้านการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ระดับความสามารถอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินผล ระดับความสามารถอยู่ในระดับมาก

2) ผลการประเมินความสามารถด้านการเป็นวิทยากร ครั้งที่ 2 พบว่า ความสามารถของคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ด้านคุณสมบัติทั่วไป มีระดับความสามารถอยู่ในระดับมาก ด้านความสามารถในการพูดและถ่ายทอด มีระดับความสามารถอยู่ในระดับมาก ด้านการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ มีระดับความสามารถอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินผล มีระดับความสามารถอยู่ในระดับมาก

3) ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเป็นวิทยากรโดยเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

4) ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเป็นวิทยากรหลังการอบรม จำนวน 2 ครั้ง พบว่า คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีมีพัฒนาการด้านการเป็นวิทยากรสูงขึ้น

2. ผลความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมการพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานวิชการการความเห็น (0)