151206-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Fictional & fictitious / figuratively & literally

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Fictional & fictitious

Fictional เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็น นวนิยาย หรือเกี่ยวข้องกับนวนิยาย

ทั้งบุคคล เหตุการณ์ ที่ไม่มีอยู่จริงหรือได้เกิดขึ้นจริง

It is drama featuring fictional character.

Fictional characters.

Fictional account of life on a desert island.

Fictitious ใช้บรรยายถึงบางสิ่งที่ไม่เป็นความจริง และไม่มีอยู่จริง ถึงแม้บางคนจะอ้างว่าจริงและมีอยู่

We’re interested in the source of these fictitious rumors.

The persons and events portrayed in this production are fictitious.


Figuratively & literally

Figuratively หมายถึง ไม่ตรงตามจริง เป็นเชิงอุปมา เปรียบเทียบ

ด้วยวิธีการของ คล้ายๆ หรือการใช้สำนวนโวหาร = figure of speech

Europe, with Germany literally and figuratively at its center, is still at the start of a remarkable transformation.

She is, figuratively speaking, holding a gun to his head.

This author writes figuratively about the terror of solitude.

Literally ใช้เน้นว่า สิ่งที่พูดเป็นความจริง ตรงตามคำที่อยู่ในประโยค

โดยไม่มีการขยายความ ถึงแม้จะดูเหมือนเกินจริง หรือน่าแปลก

The heavy work literally drained his remaining energy.

I literally crawled to the car.

Putting on an opera is a tremendous enterprise involving literally hundreds of people.

หรือเป็นความหมายพื้นฐาน

The word ‘volk’ translate literally as ‘folk’.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I think ;-) we can translate

figuratively = as if : eg.

She is, figuratively speaking, holding a gun to his head. = As if she is holding a to his head.

literally = just : eg.

The heavy work literally drained his remaining energy. = The ... work just drained his....