อบรมวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี(2)


การอบรมวิจัยในชั้นเรียนแบบเชิงปฏิบัติการ (Action research training )

บันทึกนี้ต่อเนื่องมาจากบันทึกนี้ครับ ตั้งใจว่าจะเขียนรายละเอียดการอบรมวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครูโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีให้จบ ในวันที่ 2 ของการอบรมครูคุณครูได้หัวข้อวิจัยครบทุกคน ได้วัตถุประสงค์การวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นที่จะทำวิจัยในชั้นเรียนกับนักเรียน

ผู้เขียนชอบอาคารมัธยมศึกษาของโรงเรียนสีสดมากแบบในภาพ อาคารแต่ละอาคารมีสีแตกต่างกัน อาคารมัธยมศึกษาสีสดที่สุด มีนักเรียนที่เป็นแม่ชีด้วยประมาณ 10 กว่าคน นักเรียนมาจากพื้นที่ที่หลากหลายของประเทศไทย มีนักเรียนที่เป็นชนเผ่าด้วย ผู้เขี

ยนเริ่มกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนด้วยกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ใช้เสียงน้องพอลล่าหรือวราภรณ์ จากสรพ. คุณครูได้ปรับร่างกาย โรงเรียนนี้มีข้อดีคือครูและนักเรียนจะนั่งสมาธิประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการเรียนในภาคเช้าเมื่อตื่นเสร็จกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ก็ตามด้วยกิจกรรมนวดคลายเครียด อ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมได้ในนี้ครับ เขียนไว้นานแล้ว มีกิจกรรมอื่นๆด้วย

คุณครูทั้งหมดตั้งใจมาก เมื่อนวดร่างกายแล้วเปลี่ยนมาเป็นนวดนิ้วเป็นการสอนวิชาหัตถศาสตร์ ที่ได้เรียนรู้มาจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอยุธยาที่เคยสอนผู้เขียนไว้นานมากแล้ว

กิจกรรมวันนี้คุณครูจะต้องได้เค้าโครงวิจัยครบ การทำงานง่าย ใครอยากนอนก็นอน แต่ทุกๆคนได้งานออกมาดีมาก ปกติการเรียนรู้เรื่องการวิจัยทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องเครียด แต่ผู้เขียนใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้คุณครูออกแบบการทำวิจัยในชั้นเรียนของตนเองเป็นงานวิจัยแบบชั้นเรียน (Action research) แก้ปัญหาการเรียนการสอนของคุณครูเอง ผู้เขียนพบว่านักเรียนโรงเรียนนี้มีปัญหาเฉพาะของนักเรียนเอง เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าที่มาจากหลายที่บางครั้งไม่กล้าใช้ภาษากลางในชั้นเรียน คุณครูจะคอยกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกและใช้ภาษากลางในชั้นเรียน

คุณครูมีงานวิจัยเช่นเรื่อง วิจัยข้างล่างของคุณครู ที่แก้ไขนั้นคุณครูช่วยกันปรับแก้ไขเค้าโครง บางอันยังแก้ไขได้ไม่ทั้งหมด แต่ชอบใจที่คุณครูสามารถวิพากษ์งานเค้าโครงวิจัยของเพื่อนคุณครูด้วยกันได้ตอนคุณครูเขียนเค้าโครงวิจัยของแต่ละคนผู้เขียนตรวจก่อนแล้วให้เพื่อนครูวิพากษ์เพื่อให้เห็นงานได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้งานจะได้ทำได้ละเอียดและแก้ไขงานทั้งหมดมา

ดูภาพการทำงานของคุณครูแล้ว แต่ละคนมีมุมที่ทำงานของตนเองดีมาก ทุกคนสามารถใช้ internet ค้นข้อมูล ค้นจากมือถือหรืออุปกรณ์ที่คุณครูค้นได้ หลายท่านค้นเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกมาแล้ว นอกจากนี้หลายคนได้เครื่องมือวิจัยทั้งหมด ทำงานการเขียนเค้าโครงวิจัยง่ายขึ้น

คุณครูท่านนี้คงไม่ถนัดเลยเอาคีบอร์ดมาทำงานด้วย สุดยอดมาก ทำไปได้ 555

คุณครูจะได้เค้าโครงที่เขียนอย่างละเอียดคือ

1.ชื่องานวิจัย

2.ภูมิหลังของปัญหา

3.วัตถุประสงค์การวิจัย

4.ขอบเขตการวิจัย

ประชากร / กลุ่มตัวอย่างตัวแปรต้น /ตัวแปรตาม/

นิยามศัพท์เฉพาะ/ระยะเวลาในการทำวิจัย/เนื้อหาที่ใช้)

5.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

7.วิธีดำเนินการวิจัย

8.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

9.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม

นอกจากนี้คุณครูยังเข้าใจวิจัย 5 บทคือ

บทที่ 1 บทนำ

ภูมิหลังของการวิจัย

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ตอนคุณครูเขียนปัญหาการวิจัยในบทที่ 1 คุณครูเล่าได้ดีมากกว่ามีปัญหาอะไร แต่คุณครูไม่มาสามารถเขียนออกมาได้ ผู้เขียนเลยบบอกว่า เขียนแบบที่คุณครูเล่า และบังคับปัญหาการวิจัย 1 หน้าครึ่งของกระดาษ ได้ผลคุณครูส่วนใหญ่เขียนออกมาได้

ตอนที่คุณครูได้ข้อมูลทั้งหมด ของแต่ละคนแล้ว ลองให้รวมกัน 3 คน เลือกงานของใครก็ได้ใน 3 คนออกมานำเสนอ เพื่อให้เพื่อนๆแต่ละกลุ่มวิพากษ์ คุณครูพยายามปิดจุดอ่อนที่ตนเองมี หลายกลุ่มออกแบบเครื่องมือวิจัยได้ดีมาก

ผู้เขียนให้คุณครูแต่ละท่านทำแบบประเมินที่เป็น reflection ว่าคุณครูรู้สึกอย่างไรบ้างในแต่ละวัน มีตอนไหนที่เข้าใจตอนไหนที่ไม่เข้าใจ เพื่อสะท้อนการฝึกอบรมและความเข้าใจของคุณครู ต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ตั้งใจทำวิจัยในชั้นเรียนมาก ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาอ่าน

หมายเลขบันทึก: 598174เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม 2015 16:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ธันวาคม 2015 17:04 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (10)

ขอบคุณมากครับอาจารย์

งานที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง

ดูแลสุขภาพบ้างนะครับ

เห็นคุณครูผ่อนคลายด้วยการนอน การนวด มีการพูดถึงการฝึกสมาธิ

อยากนำไปปรับการทำงานจังถ้ามีเวลาทำ งานคงไม่เครียด

ขอบคุณครับ

แค่เห็นก็มีความสุขมาก...ขอบคุณครับ

ขอบคุณคุณ พ ลองดูนะครับ

ประมาณ ครึ่งชั่วโมงก็ ใช้ได้ครับ


ขอบคุณ Krunarong

หายไปนานเลยครับ

สบายดีไหม

เห็นบรรยากาศการอบรมเรื่องเครียด ๆ (วิจัย) แล้ว...

น่าจะผ่อนคลาย สบาย ๆ มาก ๆ นะจ๊ะ อย่างนี้ งานวิจัย

ไหนเลยจะน่าเบื่อนะจ๊ะน้องอาจารย์ขจิต

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

ปรากฏว่าคุณครูทำงานออกมาดีมาก

สงสัยได้ผ่อนคลาย 555

-สวัสดีครับ

-ตามมา"ส่องดู"เด็ก ๆ 555

-อาคารเรียนสีสดใสมาก ๆนะครับ

-ชวนคนบ้าหอบฟาง มาให้กำลังใจครับ 55

เป็นการร่วมกันคิดตระหนักรู้ในการทำวิจัยเพื่อการสอนที่น่าจะเป็นประโยชน์กว่าทำงานเชิงเดี่ยวนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี