เผยแพร่ผลงาน


ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียน

มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา วิภาวดีเจ๊กพ่วง

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานผลการศึกษาแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านมูเซอ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 คน โดยใช้นักเรียนทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง และได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ (1) แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 เล่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t(t – test dependent)

ผลการศึกษา

1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.11/84.17

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย()เท่ากับ 4.79 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.13

หมายเลขบันทึก: 598175เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม 2015 17:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ธันวาคม 2015 17:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี