"ผลกระทบจากอาเซี่ยน?"สิ้นเดือนนี้เราจะรวมตลาดอาเซี่ยนหนึ่งเดียวที่เราตื่นตัวมาแล้ว ๓ ปีที่จะได้เข้าตลาดอาเซี่ยน ซึ่งมีจุดหมายในด้านการเชื่อมโยงใน ๓ โครงสร้างคือ

๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซี่ยน ที่มุ่งให้ประเทศในอาเซี่ยนอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง

๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ที่มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันด้านเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพื่อความมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน

๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี่ยน เพื่อให้ประชาชในอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดีและมีความมั่นคงทางสังคม


ตามที่ข้อตกลงกันที่กรุงเทพฯ (ปริญญากรุงเทพ) ซึ่งระบุไว้ ๗ ข้อคือ

๑.ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร

๒.ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค

๓.เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

๔.ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๕.ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๖.เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม

๗.เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ


โดยทั้งหมดของการทำข้อตกลงร่วมกันนั้น ให้อยู่บนฐานของกฎบัตรอาเซียน ที่กำหนดให้อาเซียนและประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้

๑. เคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง

๒. ผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งของภูมิภาค

๓. ไม่รุกราน ข่มขู่ว่าจะใช้กำลังหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

๔. ระงับข้อพิพาทโดยสันติ

๕. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน

๖. เคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธำรงประชาชาติของตนโดยปราศจากการแทรกแซง การบ่อนทำลาย และการบังคับจากภายนอก

๗. ปรึกษาหารือที่เพิ่มพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ของอาเซียน

๘. ยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ

๙.เคารพเสรีภาพพื้นฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม

๑๐.ยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ที่ รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ

๑๑.ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการคุกคามอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนหรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน
๑๒. เคารพในวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาที่แตกต่างของประชาชนอาเซียน

๑๓. มีส่วนร่วมกับอาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอกทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยไม่ปิดกั้นและไม่เลือกปฏิบัติ
๑๔. ยึดมั่นในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียน


ผลกระทบต่อไทยคือ--

๑) จะมีแรงงานต่างชาติไหลเข้าสู่วิชาชีพ วงการอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น และจะมาแย่งแรงงานที่เป็นคนไทยไป ทำให้แรงงานไทยเสียโอกาสในการถูกว่าจ้างลดลง ซึ่งมีหนทางที่จะเกิดขึ้นได้และเป็นไปได้เช่นกัน

๒) ประเทศไทยอาจเผชิญกับภัยความมั่นคงของประเทศ เพราะเพื่อนบ้านหรือ ชาวต่างประเทศ ที่เราเปิดใจ แต่เราไม่รู้ว่า เขาคิดอะไรกับเราบ้าง และไม่มีความปลอดภัยที่เพียงพอทะลักเข้ามาอย่างควบคุมยากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น

๓) เกิดการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งต้องปรับตัวในด้าน การวิจัย และพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีในการผลิต การจัดการ การฝึกอบรม

๔) ส่วนแบ่งของตลาดสินค้าที่เคยมีมา อาจต้องสูญเสียแก่นักลงทุนจากต่างชาติ ทำให้เสียลูกค้าเก่า เพราะเดิมมีผู้ค้าไม่มากรายแต่ตอนนี้กลับมีผู้ค้ามากรายขึ้น ซึ่งก็คงจะทำให้ผู้ค้าชาวไทยต้องเหนื่อยมากขึ้นด้วย เพื่อการรักษาฐานของผู้บริโภคไว้ และต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน

๕) ผู้บริโภคชาวไทยจะได้รับสินค้าและการบริการที่แปลกใหม่แต่ทำให้สินค้าไทยตัวเดิม โดยเฉพาะสินค้า การเกษตรเช่น ผัก ผลไม้ไทย เครื่องอุปโภค บริโภค จะได้รับความเสียหายทันที ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแย่ลง เหมือนที่เคยกับผลไม้ของประเทศจีนที่เข้าสู่ประเทศไทย

๖) การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้นักลงทุนชาวไทยหนีไปลงทุนในประเทศอื่น มีผลต่อการจ้างแรงงานไทยภายในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ อาจต้องหยุดชะงักลง เพราะแรงงานไทยขาดแคลน เนื่องจากไปทำงานในต่างประเทศที่ได้ค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า

๗) การลงทุนต่างชาติที่มีความพร้อมมากกว่าจะเข้ามาแข่งขันในทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยที่ส่วนใหญ่ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง แข่งขันได้ยากและจะสูญหายไป เหมือนกรณี การเกิดร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย

๘) วิถีชีวิต สังคม ค่านิยม อาหาร การแต่งตัว กิจกรรม ประจำวัน เราจะถูกผสมผสานจากต่างวัฒนธรรมอื่นๆ มากขึ้น ถ้าไทยไม่รู้จักรากเหง้าหรือวิถีอัตลักษณ์ตนแล้ว ไทยก็จะเสียจุดยืนที่เป็นจุดแข็ง จนกลายเป็นจุดอ่อนได้

๙) ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษา พิธีกรรม และความเชื่อ ฯ ก็จะเกิดผลกระทบหรือการเกิดปะทะด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วย เหมือนในอเมริกาที่เกิดสหวัฒนธรรม (Multi-cultures) หากวัฒนธรรมใดอ่อนแอก็จะถูกกลืนไป แล้วไทยจะยึดเอาอะไรไว้เป็นมรดกของตนเอง

๑๐) สิ่งที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนอีกอย่างคือ โรคภัยจากคนต่างชาติ ขยะและมลพิษ ที่นำเข้ามาผ่านอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า รถยนต์ อาหาร พืชผัก เสื้อผ้า ตลอดถึงการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือฉาบฉวยมากขึ้น ผลกระทบคือ สุขภาพอนามัยและโรคต่างๆ อีกมากมาย


โดยสรุป ผลกระทบทั้งทางบวกและผลกระทบทางลบ รัฐและองค์การภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจกันอย่างจริงจัง และควรรีบหามาตรการคุ้มครองธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย กลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์ต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความมั่นคง เป็นความเป็นความตายของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนเป็นการสร้างสมรรถนะความสามารถในด้านการแข่งขัน ซึ่งนับวันประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับที่ตกต่ำไปเรื่อยๆ การปล่อยนิ่งเฉยโดยไม่ดูดาย ย่อมไม่มีผลดีเกิดขึ้นกับประเทศ เราต้องเริ่มดำเนินการร่วมมือกันหาทางออกที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยกันอย่างจริงจัง รัฐและองค์การภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจกันและควรรีบหามาตรการคุ้มครองธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย

ผลกระทบในประเทศไทยคือในประเทศไทยนั้นไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาจึงทำให้การสื่อสารนั้นไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่ และบางประเทศอาจใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าประเทศไทย ดังนั้น จึงต้องเร่งเรียนรู้ภาษาให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการเสียความสมดุลและเรียนรู้เขา เรียนรู้ตัวเอง จะได้เห็นผลศักยภาพของตนเองต่อไป

---------๑-๑๒-๕๘--------

คำสำคัญ (Tags): #อาเซี่ยน
หมายเลขบันทึก: 598000เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2015 13:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 ธันวาคม 2015 09:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

ภาษามีความสำคัญเลยครับ

ต้องรู้เขารู้เราตลอด

ขอบคุณมากๆครับ

-สวัสดีครับ

-คงต้องมีการปรับตัวอีกมาก หลังจากเตรียมพร้อมกันมาบ้างแล้ว..

-ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ..


คนรุ่นใหม่คงปรับตัวไม่ยาก

แต่คนรุ่นเก่าคงลำบากหน่อยจ้ะ

เห็นด้วยทุกๆ ข้อเลยค่ะ ... โดยเฉพาะข้อ 10 นี้ค่ะ

โรคภัยจากคนต่างชาติ ขยะและมลพิษ ที่นำเข้ามาผ่านอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า รถยนต์ อาหาร พืชผัก เสื้อผ้า ตลอดถึงการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือฉาบฉวยมากขึ้น ผลกระทบคือ สุขภาพอนามัยและโรคต่างๆ อีกมากมาย

It is much the same effects for all member nations. So, it is just a wider playing field -- one with more rules and tacts to play. But when we open for more connections, we have to broaden ourselves to manage our own affairs. And we have done that with 'tourism' industries. We have to learn more skills, be more careful, and gain more benefits. It is also time we broaden ourselves to "world village". The whole is now small enough for all mankind. ASEAN is merely a small market place abeit a culturally diverse one. A small 'test' for those who wish to be global.

Believe me as much as we like the comfort in our own home, we cannot shut everyone out!

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี