​แนวทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารงานคุณภาพ

แนวทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารงานคุณภาพ

โดย รศ. ดร. ธีรพงษ์ แก่นอินทร์
23 พย 58

เป้าหมาย เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานปกติ
แนวทาง
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 คณะกรรมการ ตามยุทธศาสตร์
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดี กอง คณะ หลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการมีหน้าที่
3.1 จัดทำแผนตามยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยงานประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะวัตถุประสงค์ ตามตัวชี้วัด จัดทำกำหนดการดำเนินการ ออกแบบการการจัดเก็บเอกสาร
3.2 ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เช่น การจัดกิจกรรม การพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ตรวจสอบกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 เก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบ
โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร ความครบถ้วนและคุณภาพ
3.4 เขียนรายงานการประเมินตนเองในยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ
โดยงานประกันคุณภาพให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แก้ไข

งานประกันคุณภาพการศึกษาต้องประกันว่า กรรมการบริหารยุทธศาสตร์ แต่ละชุดได้ทำตามระบบที่ประกันวางไว้หรือไม่
ทิพยวรรณ นิลทยา บันทึกประสบการณ์เรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QAPNUความเห็น (0)