การประกอบกิจการประเภทโรงเรียนกวดวิชา มีความเกี่ยวข้องกับสัญญา และคู่สัญญา ในด้านต่าง ๆ  เช่น   

            

สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่สัญญา

เหตุผลที่ต้องทำสัญญา

ด้านอาคารสถานที่

1. สัญญารับเหมาก่อสร้าง ในกรณีต้องการสร้างอาคารเอง

  บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

  เพราะต้องระบุระยะเวลาการก่อสร้าง คุณภาพของงานที่ต้องทำตามกำหนด

2. สัญญาขอเช่าอาคาร สถานที่ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้เป็นเจ้าของอาคาร 

เจ้าของอาคารสถานที่

ต้องระบุระยะเวลาการเช่า การจ่ายค่าเช่า และเงื่อนไขในการเช่าเพื่อประกอบกิจการ
3. ในกรณีต้องเช่าอาคาร  อาจเกิดสัญญาเช่าอีกประเภท คือ การเช่าช่วง เนื่องจากผู้มีสิทธิในอาคารขณะนั้นเป็นผู้เช่าที่ไม่ใช่เจ้าของอาคาร

ผู้เช่าอาคารสถานที่

เพื่อระบุระยะเวลาการเช่าช่วง  และการ    ชำระค่าเช่าช่วง

ด้านการเงิน

1. สัญญากู้เงิน   

  ธนาคาร

บางครั้งอาจมีเงินทุนไม่พอ ต้องขอกู้เงินจากธนาคาร  สัญญาที่ทำก็เพื่อกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลากี่ปี,เงื่อนไขการผิดสัญญาชำระเงินคืน
2. สัญญาค้ำประกัน  

ธนาคาร

เนื่องจากการกู้เงินจำเป็นต้องมีการค้ำประกัน สิ่งที่นำมาค้ำอาจเป็นตัวบุคคล หรือทรัพย์สิน

ด้านบุคลากร

1 หนังสือสัญญาจ้าง เช่น ครู, พนักงานต่าง ๆ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดรายได้และอัตราค่าจ้างรวมถึงระยะเวลาจ้าง