กลุ่มนิเทศฯ สพท.ลพบุรี เขต 1 ใช้การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้สกัดเป็นแก่นความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ได้ 13 แก่น คือ  1.การจัดการความรู้ 2.การนิเทศอย่างกัลยาณมิตร 3.พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  4.การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์  5.การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมภิบาล  6.สมรรถนะของบุคลากร  7. Best practice  8.ระบบการนิเทศ  9.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  10.ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล  11.จัดการความรู้ด้วยครูต้นแบบ  12.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13.การเรียนรู้ตลอดชีวิต