ยุทธศาสตร์ประชารัฐ

การมีสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เป็นรูปธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ประชารัฐ

หนังสือ วิธีการและกลไก ยุทธศาสตร์ประชารัฐ : สร้างเศรษฐกิจฐานรากบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี อ่านได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

ถ้าอาจารย์หมอประเวศเพิ่มคำอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง "ประชานิยม" กับ "ประชารัฐ" ด้วยจะดีมากเลยครับ