ผู้เขียนและประสบการณ์การจัดการเรียนรู้และหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา


นายธวัช หมัดเต๊ะ

การศึกษา

ปริญญาโทสาขาการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยไลป์ซิก สหพันธรัฐเยอรมันนี

ประสบการณ์ทำงาน

ที่ปรึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลง (Change & Empowering Officer) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

ที่ปรึกษาในประเทศ ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของกลุ่มสตรีในสหกรณ์การเกษตร องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

คณะกรรมการพิจารณาโครงการในการสนับสนุน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน

คณะกรรมการพิจารณาโครงการขนาดเล็ก กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกขนาดเล็ก GEF– UNDP

กรรมการพิจารณาโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน สนง. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

อาสาสมัครประสานงาน มูลนิธิฮันส์ไซเดล (สำนักงานกรุงเทพฯ) สหพันธรัฐเยอรมันนี

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โครงการพัฒนาชนบทผสมผสานจักราช นครราชสีมา ภายใต้การสนับสนุน ของสำนักงานความร่วมมือด้านวิชาการเยอรมัน (GTZ)

ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรกระบวนการ

บ. สยามซานิทารีแวร์ จำกัด บ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด บ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บ. เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด (JBE) บมจ. IRPC (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย (จำนวน 31 รุ่น)

บมจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC Thailand) บมจ. บางจากปิโตรเลียม บมจ. ผลธัญญะ

SCG Paper Group บมจ. ไทยลู้บเบส บมจ. เอ็มบีเค บ. สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

บมจ. ไทยโพลีคาร์บอเนต บ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บ. ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CSR- สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบ การกีฬาแห่งประเทศไทย

KM Executive Trip สำหรับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์การอาหารและยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรมพละศึกษา

ศูนย์สารสนเทศฯ- กรมการพัฒนาชุมชน กรมการบินพลเรือน สำนักควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมทางหลวง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมคุมประพฤติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง ปี 2550 สำนักงานการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง ปี 2551- กรมพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรม

โรงพยาบาลบ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง กองทัพบก

โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันพลศึกษา

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร นบม. - มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2548

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

KM Research มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา KM สัญจร NIDA

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา โรงสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กลต. และ DSI

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย วช. สศอ. และ สบว. กลต. และ DSI สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Outcome Mapping จัดให้แก่แผนงาน-โครงการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตลาดนัดความรู้เครือข่ายเบาหวานโครงการสิ่งแวดล้อมโลก UNDP

มูลนิธิสยามกัมมาจล-ธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันสุขภาพวิถีไทย

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) CSR ปตท. ส่วนพลังงานชุมชน

หมายเลขบันทึก: 596536เขียนเมื่อ 20 ตุลาคม 2015 15:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 ตุลาคม 2015 15:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

หายไปนานเลยครับ

มาเขียนบ่อยๆนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท