อ้างอิง

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนสร้างความรู้ที่ กิ่ง อ.แคนดง จ. บุรีรัมย์ (ตอน 2)[ออนไลน์], 9 มีนาคม 2549, เข้าถึงจาก https://www.gotoknow.org/posts/18072

นวัตกรรม Podoscope (หมอดูลายเท้า) [ออนไลน์], 3 สิงหาคม 2551, เข้าถึงจาก https://www.gotoknow.org/posts/198442

พอใจ พุกกะคุปต์, 19 มีนาคม 2555, เอาเวลาของเราคืนมา (2), [ออนไลน์] เข้าถึงจาก www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceo-b...

ภูมิปัญญาชาวบ้าน : วิธีกระตุ้นปลาตะเพียนให้วางไข่ [ออนไลน์], (22 กรกฏาคม 2552), เข้าถึงจาก https://www.gotoknow.org/posts/278959

รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2555, เสนอต่อคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เยี่ยมบ้าน 3 ประสาน [ออนไลน์], 20 พฤศจิกายน 2551, เข้าถึงจาก https://www.gotoknow.org/posts/224292

KPI ของแต่ละแผนก [ออนไลน์], 5 มีนาคม 2551, เข้าถึงจาก https://www.gotoknow.org/questions/8976

Carla O’Dell & Cindy Hubert (2011 ), The New Edge in Knowledge : How Knowledge Management Is Changing The Way We Do Business, American Productivity and Quality Center (APQC)

Charles F. Kiefer, Peter M. Senge (1982: 109-122), Technological forecasting & Social change (vol.22), Reprinted with permission from Elsevier Science.

Cheryl L. Harris (2006), Learning & Innovation in Communities of Practice [online], available from http://www.seachangecop.org/sites/default/files/documents/

David Kolb and Team (2007), Experiential Learning Cycle, available from www.edbatists.com

Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi (2011), The Big Idea : The Wise Leader, available from https://hbr.org/2011/05/the-big-idea-the-wise-lead...

Lewin’s Equation [online], Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin

Michael J. Gelb (1998), How to Think Like Leonardo da Vinci: Seven Steps to Genius EveryDay, first published 1998.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานเป็นเลิศ เกิดจากการทำงานผสานการเรียนรู้ความเห็น (0)