ตัวอย่าง KPI ของแต่ละแผนก

อรวรรณ อยู่ดี

อรวรรณ อยู่ดี
เมื่อ พ. 05 มี.ค. 2551 @ 15:58

อยากทราบตัวอย่างKPIของแต่ละแผนกดังนี้ค่ะ

1.ฝ่ายขาย

2.ฝ่ายผลิต

3.ฝ่ายQC

4.ฝ่ายซ่อมบำรุง

5.ฝ่ายขนส่ง

6.ฝ่ายคลังสินค้า

7.ฝ่ายบุคคล

8.ฝ่ายจัดซื้อ

9.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เพราะกำลังจะนำKPIมาประยุกต์ใช้ในองค์กรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 

พล แมน

อาจารย์คับ อยากจะรบกวนอยากได้ KPI ของหัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

คำตอบ

สำหรับคุณอรวรรณ ที่ถามมา  เกี่ยวกับ KPI หากมีโอกาส ผมแนะนำให้ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำ KPI  และเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ครับ

 การกำหนด KPI ใหม่ ง่าย ๆ คือ การดูว่า งานแต่ละหน่วยงานมีหลายหลัก งานรองอะไร  และในแต่ละงาน มีความต้องการความสำเร็จอย่างไร เรียกว่า "ปัจจัยแห่งความสำเร็จ"  เช่น งานล้างรถ  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ ลูกค้า คนนั่งรถพึงพอใจกับความสะอาดของรถ นี่คือ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ยุทธวิธีคือ ต้องล้างรถ  ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ ล้างทุกครั้งที่รถสกปรก หรือ อย่างน้อง สัปดาห์ละครั้ง

 ที่ผมเขียนมานี้ อยากจะแนะนำให้ ท่านผู้ถาม มีความรู้และทำได้ด้วยตนเอง  รู้จริง ทำจริง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครับ  นี้เป็นประเด็นหลักของการเปิด Blog ถาม-ตอบนี้

อย่างไรก็ตาม ที่ถามมา  KPI หลายแผนก อยากทราบตัวอย่าง KPI ของแต่ละแผนก

1.ฝ่ายขาย

2.ฝ่ายผลิต

3.ฝ่ายQC

4.ฝ่ายซ่อมบำรุง

5.ฝ่ายขนส่ง

6.ฝ่ายคลังสินค้า

7.ฝ่ายบุคคล

8.ฝ่ายจัดซื้อ

9.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 ผมมีแบบร่างไว้กว้าง ๆ ควรนำไปประยุกต์ ให้เหมาะกับ "นโยบาย เป้าหมายหลัก วัฒนธรรม และสภาพปัญหาขององค์การ" ครับ

 

ฝ่ายขายและการตลาด

KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ฝ่ายขายและการตลาด

มูลค่ายอดขาย

จำนวนสินค้า (ชิ้น/ประเภท)

จำนวนรายของลูกค้าใหม่

จำนวนรายของลูกค้าใหม่ที่เข้าเยี่ยม

% ลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้า

จำนวนลูกค้าใหม่สะสม

% ที่ลูกค้ารู้จักสินค้า/บริการ/บริษัท(แบบสำรวจ)

จำนวนสินค้าที่ขายได้

จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้จากการแนะนำของลูกค้า

จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้จากสื่อโฆษณา

จำนวนลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเอง

จำนวนลูกค้าใหม่ที่เกิดจากการจัดสัมมนา/แสดงสินค้า

% ส่วนแบ่งการตลาด

ยอดสั่งซื้อเฉลี่ยต่อราย

% การประเมินศักยภาพของลูกค้า

    - มูลค่าสินทรัพย์

    - ทุนจดทะเบียน

ระยะเวลาในการชำระเงิน

% ส่วนลดต่อยอดขาย

สัดส่วนของลูกค้าเกรด A-B-C

% การตอบรับจากลูกค้าเทียบกับที่นำเสนอทั้งหมด

% ครั้งของการแก้ไขที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด

จำนวนครั้งของปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระบบฯ

% ใบเสนอราคาที่ขายไม่ได้เนื่องจากส่งใบเสนอราคาไม่ทัน

มูลค่ายอดขาย

ปริมาณยอดขาย

จำนวนรายการ

% ส่วนแบ่งการตลาด

จำนวนรายสะสม

% ลูกค้าที่ซื้อต่อเนื่อง

ยอดขายเฉลี่ยต่อบิล

จำนวนลูกค้าที่ไม่มีการสั่งซื้อ

จำนวนครั้งในการเยี่ยมลูกค้า/เดือน

จำนวนรายในการเยี่ยมลูกค้า/เดือน

% ส่วนลด

% ลูกค้าที่ชำระเงินตรงเวลา

% มูลค่าที่ชำระเงินตรงเวลา

ยอดขายเฉลี่ยต่อการเยี่ยมหนึ่งครั้ง

จำนวนข้อร้องเรียน

จำนวนครั้งที่คืนสินค้า

% ลูกค้าที่นำเครืองไปทดลองใช้และไม่ซื้อสินค้า

คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

% ลูกค้าที่สั่งซื้อเพิ่มขึ้น (ปริมาณ/รายการสินค้า)

จำนวนลูกค้าที่แนะนำลูกค้าใหม่

% ที่ส่งของไม่ทันกำหนดเวลา

% การออกใบสั่งซื้อทันเวลาที่กำหนด

มูลค่ายอดขายของเขต

ปริมาณยอดขายของเขต

จำนวนลูกค้ารวมของเขต

จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า

จำนวนลูกค้าที่ไม่ได้สั่งซือต่อ (Non-Active)

ส่วนตัวอย่าง KPI แผนกอื่น ๆ ให้ดูใน Blog ถัดไป เพราะเนื้อที่ไม่พอตอบครับ

ตัวอย่างตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ

อาจารย์ยม

ต่อจาก Blog ข้างต้น

ฝ่ายผลิต

KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จ-ฝ่ายผลิต

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

Variable overhead

% Yield

% Combined Yield

% Reject

% Rework

% Reprocess

% OEE

% NC

% การส่งมอบ

% การผลิตได้ตามแผน

อัตราผลผลิตต่อคน

% Rework Cost

Scraps

Labor Efficiency

Packing down time

FG WIP Time

% FG Stock accuracy

Packing Efficiency

% C.F.I

% Material Quality LRR

Material Quality Incident

% Ship To Stock (STS)

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จ-ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

% ความผิดพลาดจากการตรวจสอบ

จำนวนชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้นในหน่วยงานถัดไป

จำนวนชิ้นงานต่อเดือน

จำนวนชิ้นงานต่อคนต่อชั่วโมง

จำนวนครั้งที่มีการตรวจซ้ำ

จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้าเนื่องจากการตรวจสอบ

% การส่งงานไปแผนกถัดไปตรงตามเวลา

ปริมาณเพลทที่สูญเสียเนื่องจากการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง

จำนวนครั้งที่ต้องเก็บตัวอย่างซ้ำ

จำนวนครั้งที่พบว่าสินค้าเสียหายจากการชักตัวอย่าง

จำนวนครั้งที่แจ้งเก็บตัวอย่างโดยไม่มีใบแจ้ง

จำนวนครั้งที่แจ้งตรวจสอบโดยไม่มี COA

จำนวนตัวอย่างที่จัดเก็บผิดประเภท

จำนวนตัวอย่างที่ไม่ปรากฎรายชื่อใน Log Book

จำนวนตัวอย่างที่สูญหาย

จำนวนข้อร้องเรียนเนื่องจากการชักตัวอย่าง

% ความผิดพลาดจากการทดสอบ

ฝ่ายจัดซื้อ

KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จ-

ฝ่ายจัดซื้อ

 

จำนวนผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติใน Supplier List

จำนวนผู้ขายเฉลี่ยต่อรายการสินค้า

ต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วย

ราคาวัตถุดิบต่อหน่วย

% มูลค่าที่ลดลงจากราคาที่เสนอ

% ต้นทุนการจัดซื้อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จำนวนครั้งที่จัดซื้อสินค้าผิดพลาด

จำนวนครั้งที่จัดซื้อสินค้าผิด Spec.

จำนวนครั้งที่จัดซื้อสินค้าผิดปริมาณ

จำนวนครั้งที่เอกสารของผู้ขายผิดพลาด

% ของเสียที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากแผนก QA

จำนวนข้อร้องเรียนของผู้ใช้ภายใน

% การเคลมต่อการส่งมอบ

% การรับมอบสินค้าได้ทันเวลา

% การรับมอบวัตถุดิบทันเวลา

% การรับมอบเครื่องจักรทันเวลา

จำนวน Shipment ที่มีสินค้าเสียหาย

จำนวนครั้งที่เอกสารของผู้ขายล่าช้า

คะแนนประเมินผลผู้ขาย

  *  คะแนนด้านคุณภาพ  (Quality)

  *  คะแนนด้านการส่งมอบ  (Delivery)

  *  คะแนนด้านการบริการหลังการขาย

  *  คะแนนด้านราคา  (Price)

  *  คะแนนด้านการชำระเงิน  (Cradit term)

จำนวนครั้งที่สั่งซื้อผิดพลาดเนื่องจากบุคคลากร

% การพัฒนาความสามารถของบุคคลากร

    ระดับทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

    ระดับทักษะการใช้ภาษา

 

อาจารย์ยม

ต่อจาก Blog ข้างต้น

ฝายซ่อมบำรุง

KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จ-ฝายซ่อมบำรุง

% งานซ่อมเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

MTTR

MTBF

% Breakdown

% Breakdown ของระบบไฟฟ้า

% Breakdown ของระบบแอร์

% การซ่อมซ้ำ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

% ของเสียที่เกิดจากเครื่องจักร

มูลค่าสต๊อกอะไหล่

จำนวนรายการอะไหล่ที่เคลือนไหวช้า

จำนวนรายการอะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

จำนวนรายการอะไหล่ที่สูญหาย

จำนวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากคน

จำนวนทักษะเฉลี่ยต่อคน

ค่าบริการ

จำนวนครั้งที่เสี่ยระหว่างเวลารับประกัน

% การซ่อมเสร็จตรงเวลา

ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อม

จำนวนใบขอซ่อมต่อแผนก

คะแนนประเมินของลูกค้า

จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า

จำนวนครั้งที่มีการแก้ไขงาน

% การติดตั้งเสร็จตามกำหนด

จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่องาน

คะแนนประเมินผลจากลูกค้า

จำนวนข้อร้องเรี่ยน

% การส่งของทันเวลาเทียบกับแผนงาน

จำนวนชิ้นที่เสียหายจากการจัดส่ง

มูลค่าของที่เสียหายจากการจัดส่ง

% ต้นทุนจัดส่งเทียบกับแผนงานส่ง

ต้นทุนค่าจ้ดส่งต่อเที่ยว

จำนวนครั้งที่ส่งของไม่ครบ

% การติดตั้งเสร็จก่อนกำหนด

% ของการที่มีการแก้ไขก่อนส่งมอบงาน

% การตรวจรับที่ไม่ผ่าน

ต้นทุนการติดตั้งต่อ Site งาน

จำนวนครั้งที่ได้รับจดหมายร้องเรียนจากลูกค้า

% การทำ PM

จำนวนครั้งเฉลี่ยในการ Test Run เครื่องจักรใหม่

% ของ Break Down ในการ Test Run

จำนวนครั้งที่เครื่องจักรชำรุดเนื่องจากการเคลื่อนย้าย

 

 

ฝ่ายคลังสินค้า

KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จ

จำนวนครั้งที่คลังสินค้ารับจ่ายวัตถุดิบผิดพลาด

จำนวนครั้งที่สินค้ากับตัวเลขไม่ตรงกัน

จำนวนครั้งที่วัตถุดิบสูญหาย

จำนวนครั้งที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด

จำนวนครั้งที่จัดวางวัตถุดิบผิดที่

จำนวนครั้งที่สินค้าสูญหาย

จำนวนครั้งที่เบิกวัตถุดิบไม่ได้

จำนวนข้อร้องเรียนของพนักงานต่อจากคลังสินค้า

จำนวนข้อร้องเรียนของฝ่ายผลิต

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง

% การขอใบเสนอราคาได้ภายใน 3 วัน

% ใบสั่งซื้อสินค้าที่เข้าตามกำหนด

% Shipment ที่ออกของได้ภายใน 3 วัน

% ของรายการที่นำเข้าตรงตามที่สั่งซื้อ

% การคืนของ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ Shipment

% ที่ได้รับการสั่งซื้อเทียบกับใบเสนอราคาทั้งหมด

มูลค่าของคำสั่งซื้อที่ได้รับ

% ที่ได้รับสินค้าทันเวลาเทียบกับคำสั่งซื้อทั้งหมด

เวลาเฉลี่ยจากสินค้าเข้าจนถึงการส่งออก

จำนวนครั้งที่เบิกสินค้าไม่ได้เนื่องจากไม่มีรหัสสินค้า

จำนวนครั้งที่มีการขอแก้ไขรหัสใหม่

จำนวนรายการที่มีรหัสผิดหมวดหมู่

จำนวนรายการที่มีการออกรหัสซ้ำ - ขาย. ตปท.

% การปิดสต๊อกได้ตรงตามกำหนดเวลา

 

อาจารย์ยม

สำหรับฝ่าย ขนส่ง กับฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ตรงนี้ ให้ประยุกต์ดูในงานธุรการ ดึงไปใช้ได้บางส่วน และเขียนต่อยอดเอา ขอให้โชคดี  สำหรับ เรื่อง KPI ในส่วนสถานประกอบการ  ขอจบเพียงเท่านี้

 

สวัสดี

อาจารย์ยม

ต่อจาก Blog ข้างต้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ธุรการ

KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

% บุคลากรใหม่ที่สามารถเรียนงานได้ภายในเวลาที่กำหนด

% การผ่านทดลองงาน

คะแนนเฉลี่ยในการผ่านทดลองงาน

คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ

% ใบสมัครที่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ

สัดส่วนระหว่างบุคลากรสายงานหลักต่อบุคลากรสนับสนุน

จำนวนครั้งที่กำลังคนขาด

% ที่รับเข้าทดลองงานได้ทันกำหนดเวลามาตรฐาน

% ค่าสรรหาเทียบกับฐานค่าจ้าง

จำนวนข้อร้องเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้บริการสรรหาบุคลากร

% การเข้ารับการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย

% หลักสูตรที่ไม่ได้จัดฝึกอบรม/ยกเลิก

% หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ(ไม่ตรงกับกลยุทธ์)

% การจัดฝึกอบรมได้ตรงตามแผน

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลหลังการฝึกอบรม

% คะแนนทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม

% การอบรมซ้ำ (OJT)

% ความผิดพลาดในการทำงานเนื่องจากคน

คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมจากหัวหน้างาน

ยอดขายเฉลี่ยต่อคน

ผลผลิตเฉลี่ยต่อคน

ทักษะเฉลี่ยต่อคน

จำนวนครั้งที่มีการปรับค่าจ้างกรณีพิเศษเนื่องจากมีการกระทบ

สัดส่วนของพนักงานในแต่ละช่วงของกระบอกค่าจ้าง

% ความแตกต่างของค่าจ้างเทียบกับตลาด

% ผู้สมัครที่ปฏิเสธงานเนื่องจากค่าจ้าง

จำนวนครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างผิดพลาด

จำนวนครั้งที่จ่ายค่าจ้างทันเวลา

% ต้นทุนบุคลากรสนับสนุนต่อยอดขาย

% ต้นทุนบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม

% ตำแหน่งงานที่มีมือรอง (Successor)

% ตำแหน่งงานที่มีบุคลากรทำงานได้มากกว่า 1 คน

% การทดแทนจากบุคลากรภายใน

คะแนนความพึงพอใจของแขกเยี่ยมชมโรงงาน

จำนวนคำติชมของแขก

จำนวนครั้งที่จัดเตรียมการต้อนรับไม่พร้อม

จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการต้อนรับ

ค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณ

ค่าอาหารต่อหัว

ค่ารถต่อเที่ยว

จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในงานธุรการทั่วไป

จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในงานส่งเอกสาร

จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในการจัดการขยะ

จำนวนครั้งทีของความผิดพลาด

จำนวนความผิดพลาดในการส่งเอกสาร

จำนวนครั้งที่ข้อมูลการขายเศษวัสดุเหลือใช้ผิดพลาด

% การส่งเอกสารทันเวลา

% เอกสารค้างส่ง/เลื่อนส่ง

จำนวนครั้งที่เอกสารสูญหาย

จำนวนครั้งที่เอกสารที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

จำนวนข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

จำนวน CAR

จำนวนครั้งที่ขายเศษวัสดุเหลือใช้ภายในเวลาที่กำหนด

ขอตัวอย่าง KPI กลุ่มงานสนับสนุนบริการ ของหน่วยงานราชการ เช่น การเงิน การบัญชี การพัสดุ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานสนาม งานซ่อมบำรุง งานบุคลากร

สวัสดีค่ะ จำลูกศิษย์ได้ไหมค่ะ ป.โท รุ่น 3 สวนสุนันทา ที่เคยเรียนอยู่ รร.วัดชิโนรส ตอนนี้จบ ป.โท เรียนร้อยแล้วค่ะ อยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป โดยเฉพาะการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพราะตอนนี้กำลังจะสอบซี 8 เดือนหน้านี้แล้ว เอกสารมีแต่ดูเหมือนจะย่อเสียจนอ่านไม่เข้าใจ ตำแหน่งที่สอบเทียบได้กับผู้อำนวยการค่ะ ช่วยลูกศิษย์หน่อยนะค่ะ ยังคิดถึงอาจารย์อยู่ค่ะ....

รบกวนขอ KPI ด้านการสรรหาและฝึกอบรมด้วยนะคะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอตัวอย่าง kpi แผนกการเงินด้วยนะคะ ตอนนี้บริษัท กำลังลังดำเนินการใช้คะขอบคุณล่วงหน้าคะ

I'm sorry, cannot use Thai language, now, because I still stay in Singapore. I will answer all of you in Thai, after I came back to Thailand, near the end of this mounth.

Thanks, for your interesting for asking me in this blog. Hope you will back to see it again.

Regards,

YOM

 

ขอบคุณมากค่ะคุณยม เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้บริษัทกำลังจัดทำ KPI เพื่อพัฒนาการทำงานของแต่ละฝ่ายอยู่ค่ะ

อาจารย์ยม

สวัสดีครับ ผู้ถามคำถามมา และท่านผู้อ่านทุกท่าน

 

ผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากการพาผู้เข้าร่วมสัมมนา "ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง" ไปศึกษาดูงาน ต่างประเทศมา

ต้องขอโทษด้วยที่ตอบมาช้า การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ทำให้ไม่สะดวกในการตอบ คำถามเป็นภาษาไทย

ครับ หลายท่านถามมาเกี่ยวกับ การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของฝ่ายต่าง ๆ ผมแนะนำดังนี้  

 1. ให้ทำรายการ "งานหลัก" ของฝ่ายที่ท่านต้องการ 
 2. แต่ละงาน ให้เขียน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของงานนั้น
 3. และนำปัจจัยแห่งความสำเร็จนั้น มาเขียนเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวอย่าง เช่น

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ งานหลักประการหนึ่ง คือ

การสรรหาคัดเลือก  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานสรรหาคัดเลือก คือ  ใบสมัครที่มีคุณภาพ   

ตัว KPI ได้แก่   

 1. % ใบสมัครที่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ  
 2. % ที่ใบสมัคร ที่สามารถติดต่อมาสัมภาษณ์ และรับเข้าทดลองงานได้ทันกำหนดเวลามาตรฐาน  

 

ปัจจัยแหงความสำเร็จของงานสรรหาคัดเลือก อีกปัจจัยหนึ่ง ได้แก่ ผู้สมัคร

ตัว KPI ได้แก่

 1. จำนวนผู้สมัคร ที่มีให้คัดเลือก ในอัตราส่วน 5  เลือก 1
 2. % ของผู้สมัคร มาสัมภาษณ์ ตามวัน และเวลาที่นัดไว้  
 3. คุณสมบัติ คุณภาพของผู้สมัคร ที่คัดเลือกมาให้สัมภาษณ์ เป็นไปตาม JD และ Competency ของตำแหน่งที่ต้องการ

 

ปัจจัยแหงความสำเร็จของงานสรรหาคัดเลือก อีกปัจจัยหนึ่ง ได้แก่ การทดลองงาน

ตัว KPI ได้แก่

 1. % บุคลากรใหม่ที่สามารถเรียนงานได้ภายในเวลาที่กำหนด
 2. % การผ่านทดลองงาน
 3. คะแนนเฉลี่ยในการผ่านทดลองงาน

 สำหรับผู้ที่เขียนมาขอ KPI ของฝ่ายต่างๆ ของงานฝ่ายบุคคลฯ  ผมแนะนำให้พิจารณาจากตัวอย่าง KPI ของฝ่ายบถุคลลฯ และของฝ่ายอื่น ๆ ที่ผมเคยเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างไว้แล้ว ในบันทึกต้น ๆ ในบล็อกนี้  และพิจารณาจากตอนต้นของบทความนี้ก็ได้ครับ ขอให้นำไปบูรณาการ ประยุกต์ใช้ ตามสภาพปัญหาในหน่วยงาน หรือและตามนโยบายของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของฝ่าย และขององค์การด้วย ครับ

โดยสรุป หลักการเขียน KPI  เริ่มจากการพิจารณา

 1. จากงานหลักของแต่ละฝ่าย (ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละองค์การ)
 2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   จากงานหลัก แล้วพิจารณาว่า งานแต่ละงานมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้งานนั้นบรรลุความสำเร็จได้
 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ก็นำปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เลือกมา นำมาเชียนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องระบุเป็นตัวเลข ที่สามารถวัดได้ครับ

โดยทั้งสามข้อดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา นโยบายขององค์การ ความต้องการของลูกค้า  ด้วยครับ

สุดท้าย โดยนโยบาย การเผยแพร่ความรู้ในบล็อกนี้ เจตนาเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และมีการบริหารจัดการความรู้ แบ่งบันความรู้ ต่อผู้สนใจ ศิษย์ และผู้ที่เคยใช้บริการฝึกอบรม หรือที่ปรึกษาจากผม ด้วย  โดยจะเน้นเรื่องความรู้ นำไปสู่การบูรณาการ ประยุกต์ใช้ ปฏิบัติ (คือแนะนำ ให้หาปลาได้)  แต่จะไม่เน้นให้ความรู้แบบ ให้ปลาไปโดยไม่ให้วิธีหาปลา

นี้เป็นเจตนาที่แท้จริง  ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องการให้บรรดาศิษย์  ลอกไปส่งการบ้าน หรือรายงานให้แก่บรรดาคณาจารย์ ครับ  ก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย  ที่ไม่สามารถตอบให้แบบเอาไปใช้ได้เลย   แต่หากพิจารณาให้ดีแล้ว สิ่งที่ผมเขียนไว้ หากเข้าใจ จะสามารถเขียน KPI ให้กับทุกฝ่ายได้เลยครับ  นี่คือหัวใจของการเรียนรู้  

ขอให้ท่านผู้สนใจทุกท่านโชคดี

 

สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ รบกวนขอตัวอย่าง KPI ของฝ่ายธุรการด้วยค่ะ บริษัทกำลังจัดทำ KPI เพื่อพัฒนาการทำงานของแต่ละฝ่ายค่ะ ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ยม

คุณทองห่อ

ผมแนะนำให้ศึกษา จาก หลักการเขียน KPI และตัวอย่าง KPI ที่เขียนมาให้ข้างต้น  เมื่อท่านเข้าใจแล้ว จะสามารถทำ KPI ของทุกฝ่ายได้  และ KPI ของงานธุรการ  ก็มีตัวอย่างอยู่ใน KPI ของฝ่ายบุคคล ที่เขียนเป็นตัวอย่างไว้ให้ข้างต้นแล้วครับ

อาจารย์คะ ดิฉันอยากขอความกรุณาให้อาจารย์แนะนำเรื่องการทำ KPI Report ของฝึกอบรมด้วยคะ

KPI มีอยู่ว่า มีการอบรมหรือเพิ่มทักษะในงานที่เกี่ยวของแก่พนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ดิฉันต้องจัดทำรายงานสรุปประจำเดือนอย่างไรคะ เพราะรู้สึกงง ๆ มากว่าจะวัดอย่างไรถึงจะถูกต้อง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

อาจารย์ยม

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

คุณดารณี ได้ถามมาเกี่ยวกับ KPI ของการฝึกอบรม  ที่จริงหลักการเขียน KPI ง่าย ๆ ผมได้แนะนำไว้ข้างต้นแล้ว  ขอให้พิจารณาศึกษา หลาย ๆ ครั้ง และค่อย ๆ ฝึกเขียน  และศึกษาเทียบเคียงจากองค์การเพื่อน ๆ  ที่มี KPI แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ก็จะทำให้มีความรู้ มีทักษะ ความชำนาญมากขึ้น

การฝึกอบรม โดยหลักการ ก่อนดำเนินการฝึกอบรม ควรมี ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนแล้ว จึงจะดำเนินการฝึกอบรม เมื่อการฝึกอบรมดำเนินการเสร็จแล้ว ก็รายงานผลการดำเนินการว่า

 1. การดำเนินการฝึกอบรมได้ดำเนินการสำเร็จ ตามแผนการฝึกอบรมประจำเดือน ตามเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่  ตัวชี้วัดความสำเร็จเกี่ยวกับการฝึกอบรม อาจจะมีหลากหลายมิติ  เช่น มิติระหว่างการอบรม(จำนวนชั่วโมง จำนวนคนที่เข้าอบรม ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมฯ)  มิติหลังการอบรม (เปรียบเทียบความรู้ก่อนอบรม ความรู้หลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม  ร้อยละของประสิทธิภาพการทำงาน  หรือจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ต่อชั่วโมง หรือ ปริมาณงานดี ปริมาณงานเสีย สถิติอุบัติเหตุ ฯลฯ)
 2. หากไม่สำเร็จ ก็ต้องรายงานด้วยว่า มีสาเหตุมาจากอะไร และมีแนวทางแก้ไขป้องกันอย่างไร
 3. ควรสรุปข้อเสนอแนะต่อองค์การว่า การดำเนินการฝึกอบรม ถ้าจะทำให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นได้นั้น ควรต้องปรับปรุงสิ่งใดบ้าง เช่น ควรเพิ่มหลักสูตรใด ควรมีการติดตามประเมินผลแบบใด  ควรหาวิทยากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์มากขึ้นหรือไม่อย่างไร 

 

หวังว่า ข้อความข้างต้น จะเป็นประโยชน์กับคุณดารณีและผู้อ่านทุกท่าน

 

สวัสดีค่ะอาจารย์

อ่านแล้วสนใจการทำ KPI ของอาจารย์ อยากทราบตัวชี้วัดของฝ่าย IT ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยนะคะว่าในงานด้านนี้ตัวชี้วัดที่ควรนำมาใช้ในแต่ละส่วนงานของฝ่ายอะไรจึงจะเหมาะสม คือในฝ่ายของ IT จะแยกเป็นส่วนของ network, programmer, graphic, system analyze ซึ่งไม่แน่ใจว่าเราจะต้องแยก KPI ออกแต่ละส่วนงานย่อยหรือไม่ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

อยากทราบตัวอย่างKPIของฝ่ายบัญชีดังนี้ค่ะ

1.ฝ่ายบัญชี แยกย่อย

-เรื่องASSET

-เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม

-เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-เรื่องพัฒนาระบบโปรแกรมด้านบัญชี

ข้อมูลที่แยกระยะเวลาการทำKPI ระบุ 4 เดือน

เพราะกำลังจะนำKPIมาประยุกต์ใช้ในองค์กรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ชลลดาค่ะ

อาจารย์ยม

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน และผู้ที่ถามคำถามมา ทุกวัท่าน

 

การกำหนด KPI คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ในแต่ละฝ่าย แต่ละบทบาทหน้าที่ ควรตอบให้ได้ว่า งานหลักคืออะไร เป้าหมายหลักคืออะไร ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของงานนั้นคืออะไร  ซึ่งผมได้เขียนแนวทางในการจัดทำ KPI ให้ไว้แล้วพร้อมตัวอย่าง ตามที่ปรากฎอยู่ข้างต้น    คิดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา สามารถนำไปบูรณาการใช้ได้ในการปฏิบัติงานกับทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ถ้าองค์การมีความมุ่งมั่นจะทำ KPI ทั่วทั้งองค์การ ผมแนะนำ ให้หาผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปสอน แนะนำ หรือเป็นที่ปรึกษาให้ แล้ววางแผนลงมือทำทั่วทั้งองค์การ จะได้ผลที่สุด หากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามที่ปรึกษา หรือวิทยากร อาจารย์ผู้สอน แล้วลงมือปฏิบัติจริงกันเลย  คงใช้เวลาไม่เกิน สองวัน คุ้มครับ เพราะงานจะมีการวัดผล มีการปรับปรุง พัฒนามากยิ่งขึ้น เชื่อว่า ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์การโดยรวม จะดีขึ้น

งานของฝ่ายบัญชีฯ ที่เขียนมาขอคำแนะนำ เรื่อง KPIT

ชื่องาน                                        ตัวอย่าง KPI

-เรื่องASSET                    ตรวจสอบตามแผนการตรวจประจำปี

                                      รายงานผลการตรวจสอบภายใน......

                                      ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารภายใน.....

 

-เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม          ดำเนินการภายใน......... ความถูก    ต้อง.......%

-เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ดำเนินการภายใน......... ความถูก    ต้อง.......%ญชี      

-เรื่องพัฒนาระบบโปรแกรมด้านบัญชี     ดำเนินการภายใน......... ระบบโปรกแกรมบัญชี สามารถใช้ปฏิบัติการได้ภายในวันที่..............    ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมบัญชี  .......... งบประมาณในการจัดทำระบบ อยู่ในวงเงิน..........บาท    บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรม และสามารถใช้ระบบฯได้ภายใน.......... เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้ดูนโยบาย หรือสภาพปัญหาขององค์การเป็นหลักด้วย

อีกท่านหนึ่งเขียนมาถามว่า ในฝ่ายของ IT จะแยกเป็นส่วนของ

 • network,
 • programmer,
 • graphic,
 • system analyze

ซึ่งไม่แน่ใจว่าเราจะต้องแยก KPI ออกแต่ละส่วนงานย่อยหรือไม่  ผมแนะนำว่า อยู่ที่นโยบายขององค์การ  ว่าเข้มงวด แค่ไหน  หากต้องการให้เข้มงวด มาก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์การ อย่างรวดเร็ว ก็ควรทำแยกย่อย ออกมา ตามที่เขียนมา  แต่ปัญหาก็คือ อาจจะดูจุกจิกเกินไป ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ แฮ็ปปี้ เอาก็ได้

 

งานหลักของ IT มีกี่งาน  งานหลักเป็นงานที่เรารับผิดชอบอยู่ และเป็นงานที่หน่วยงานอื่นๆ ทำไม่ได้ต้องอาศัยเร็ว ในฐานะเป็นผู้ชำนาญ มีความรู้ ทักษะ พิเศษ ในด้านนั้น และหากเราไม่ทำ ก็จะเกิดผลเสียแก่องค์การ เหล่านี้ คืองานหลัก ของแต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงาน  เช่น

 • งาน รักษา และพัฒนา network,  KPI= network ทั่วทั้งองค์การสามารถปฏิบัติงานได้ .....%  ทำการตรวจระบบ network ทุก ๆ ........เดือนหรือ สัปดาห์ เป็นต้น
 • งาน การสร้างและพัฒนา program,  KPI= program ต่าง ๆ ในองค์การ ได้รับการตรวจสอบ บำรุง ทุก ๆ .........ของเดือน   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์การ ใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ......% ภายใน........     โปรแกรมต่างๆ ปารศจาก "ไวรัส".......% เป็นต้น
 • งาน  graphic, KPI= งาน Graphic ขององค์การดำเนินไปตามแผน............%  งาน Graphic ทุกงาน ได้รับการจัดทำให้สำเร็จได้ตามเวลา และตาม spec ..........% เป็นต้น
 • งาน system analyze   KPI= ระบบที่ใช้อยู่ในองค์การ ....ระบบ ได้รับการวิเคราะห์ตรวจสอบ อย่างน้อย ทุก ๆ .........เดือน  ระบบดังกล่าว สามารถทำงานได้........% เป็นต้น

ผมแนะนำให้ศึกษา จาก หลักการเขียน KPI และตัวอย่าง KPI ที่เขียนมาให้ข้างต้น  เมื่อท่านเข้าใจแล้ว จะสามารถทำ KPI ของทุกฝ่ายได้ 

 

ขอให้ทุกท่านโชคดี

 

 

ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง นะค่ะ สำหรับคำสอบและวิธีเสนอแนะ

ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์ยม

ครับ ด้วยความยินดี

สวัสดีค่ะ

ขอรบกวนช่วยแนะนำความรู้เกี่ยวกับการทำ KPI ของแผนกเร่งรัดหนี้สินด้วยค่ะ เพราะไม่มีความรู้เรื่อง KPI ค่ะ ที่ทำงานเค้าให้ทำ แล้วซึ่งประกอบกัยพึ่งเรียนจบมาใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เลยค่ะ หัวหน้างานเค้ามอบหมายมาไม่รู้จะปรึกษาใครเห็นเวปนี้ก็เลยส่งคำถามมาค่ะ รบกวนช่วยให้คำแนะนำด้วยนะค่ะ จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

เค้าให้ทำ KPI ของพนักงานแต่ละตำหน่งในแผนกไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะซึ่งประกอบด้วย

1.พนักงานเก็บเงิน

2.พนักงานควบคุมพนักงานเก็บเงิน

3.พนักงานเร่งรัดหนี้

4.พนักงานติดตาม-เร่งรัดหนี้

ขอรบกวนช่วยยกตัวอย่าง KPI ของพนักงานแต่ละตำแหน่งด้วยนะค่อาจารย์

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอรบกวนอาจารย์เรื่องการเขียน kpi เกี่ยวกับงานทะเบียนรถยนต์ และการบริการลูกค้า ดิฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ตอนนี้ทางหน่วยงานให้จัดทำ JD และ KPI พยายามอ่านจากตำราและเวปต่าง ๆ แต่พอทำออกมารู้สึกว่าไม่ได้เรื่อง แต่พอมา อ่านในเวปนี้ดูจากตัวอย่างด้านบน รู้สึกว่าได้สาระและคำบรรยายเป็นทางการดี จึงใคร่รบกวนให้อาจารย์ช่วยทำให้ดูหน่อยนะค่ะ ส่วนงานทะเบียนรถยนต์ จะแบ่งงานออกเป็น 3 อย่าง 1.งานทะเบียนโอนเข้า 2.งานทะเบียนโอนออก 3.งานทะเบียนระหว่างปี 4.งานบริการลูกค้า ( เนื่องจากมีส่วนงานที่ต้องรับชำระค่างวดลูกค้าด้วยค่ะ) ขอรบกวนอาจารย์นะค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอตัวอย่าง KPI สำหรับฝ่ายบัญชีค่ะ

1.งานของงบการเงิน และการนำเสนอ

2.งานภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3.พัฒนาความรู้สำหรับงานบัญชี

4.พัฒนาโปรแกรมบัญชี

ขอบคุณค่ะ

กราบเรียนอาจารย์ ขอความอนุเคราะห์เร่งด่วน เนื่องจาก ดิฉันอยากทราบว่าถ้าจะวัดค่า KPI ของเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นักจัดรายการวิทยุ ปฏิบัติ 1. งานหลัก คือ จัดรายการ พากย์บอล แปลข่าวกีฬา 2. งานรอง รายงานผลฟุตบอล Up date ผลกีฬาทาง Web เขียนบทความ ผลิตสกู๊ปตามความต้องการของลูกค้า ปฏิบัติงานสื่อข่าวกีฬา 3. งานมอบหมายพิเศษ ส่งผลกีฬาให้สำนักข่าวไทย ร่วมเป็นทีมกิจกรรมของคลื่น ผลิต Content ผ่านระบบมือถือ รับบรรยายเกมนอกสถานที่

อาจารย์ยม

สวัสดีครับ ผู้ถามคำถามและท่านผู้อ่านทุกท่าน

 

 

การกำหนด KPI คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ในแต่ละฝ่าย แต่ละบทบาทหน้าที่ ควรตอบให้ได้ว่า งานหลักคืออะไร เป้าหมายหลักคืออะไร ปัจจัยแห่งความสำเร็จมีอะไรบ้าง ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของงานนั้นคืออะไร 

ซึ่งผมได้เขียนแนวทางในการจัดทำ KPI ให้ไว้แล้วพร้อมตัวอย่าง ตามที่ปรากฎอยู่ข้างต้น    คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา สามารถนำไปบูรณาการใช้ได้ในการปฏิบัติงานกับทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ผมแนะนำให้ศึกษา จาก หลักการเขียน KPI และตัวอย่าง KPI ที่เขียนมาให้ข้างต้น  เมื่อท่านเข้าใจแล้ว จะสามารถทำ KPI ของทุกฝ่ายได้ 

 

โดยสรุป หลักการเขียน KPI  เริ่มจากการพิจารณา

 1. จากงานหลักของแต่ละฝ่าย (ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละองค์การ)
 2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   จากงานหลัก แล้วพิจารณาว่า งานแต่ละงานมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้งานนั้นบรรลุความสำเร็จได้
 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ก็นำปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เลือกมา นำมาเชียนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องระบุเป็นตัวเลข ที่สามารถวัดได้ครับ

โดยทั้งสามข้อดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา นโยบายขององค์การ ความต้องการของลูกค้า  ด้วยครับ

โดยนโยบาย การเผยแพร่ความรู้ในบล็อกนี้ เจตนาเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และมีการบริหารจัดการความรู้ แบ่งบันความรู้ ต่อผู้สนใจ ศิษย์ และผู้ที่เคยใช้บริการฝึกอบรม หรือที่ปรึกษาจากผม ด้วย  โดยจะเน้นเรื่องความรู้ นำไปสู่การบูรณาการ ประยุกต์ใช้ ปฏิบัติ (คือแนะนำ ให้หาปลาได้)  แต่จะไม่เน้นให้ความรู้แบบ ให้ปลาไปโดยไม่ให้วิธีหาปลา

นี้เป็นเจตนาที่แท้จริง  ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องการให้บรรดาศิษย์  ลอกไปส่งการบ้าน หรือรายงานให้แก่บรรดาคณาจารย์ ครับ  ก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย  ที่ไม่สามารถตอบให้แบบเอาไปใช้ได้เลย   แต่หากพิจารณาให้ดีแล้ว สิ่งที่ผมเขียนไว้ หากเข้าใจ จะสามารถเขียน KPI ให้กับทุกฝ่ายได้เลยครับ  นี่คือหัวใจของการเรียนรู้  

ตัวอย่าง การเขียน KPI

ตัวอย่างการเขียน KPI ของฝ่ายบัญชีการเงิน  โดยเทียบจากงานหลัก และปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

CSF

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

KPI

ประสิทธิภาพ

การบริหารการเงิน

1.ร้อยละความถูกต้องในการจ่าย-รับเงิน

2. กำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

3. จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า

 

ตัวอย่าง การเขียน- KPI ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

CSF

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

KPI

ประสิทธิภาพ การบริหาร-จัดการโครงการฝึกอบรมบุคลากร

1.ร้อยละของการจัดฝึกอบรมได้ตรงตามแผน+งบประมาณ

2.จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้าที่มีต่อการปฏิบัติงานฝึกอบรม

3.ร้อยละของการเข้ารับการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย

 

ตัวอย่าง การเขียน- KPI ฝ่ายบริการลูกค้า 

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

CSF

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

KPI

ลูกค้า มีความพึงพอใจในการรับบริการ

1.ร้อยละของการบริการลูกค้าที่เสร็จตามเวลามาตรฐาน

2.จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้าที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การ

3.ร้อยละของลูกค้าที่มีความพึงพอใจ ต่อการบริการขององค์การ

 ลองศึกษาตัวอย่างข้างต้นนี้ดู แล้วบูรณาการ ประยุกต์ให้กับแผนกหรือฝ่ายที่ท่านต้องการเขียน KPI

อาจารย์ยม

ต่อจากบันทึกข้างต้น

โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก องค์กรใหญ่ ระดับฝ่าย ระดับหน่วยงาน ก็ตาม อาจจะใช้วัดความสำเร็จของผลงานได้อย่างน้อย 3 ประการคือ

 1. ด้านความพึงพอใจของลูกค้า
 2. ด้านผลการดำเนินงาน
 3. ด้านความพึงพอใจของทีมงาน เป็นต้น

 

หรือจะใช้หลัก รูปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง Balanced Scorecard เช่น

 

ด้านการเงิน

 • ผลตอบแทนทางการเงิน
 • การขยายมูลค่าของสินทรัพย์
 • ต้นทุนต่อหน่วยดำเนินงาน
 • อัตราเพิ่มของรายได้สุทธิ

 

ด้านลูกค้า

 • ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
 • ส่วนแบ่งทางการตลาด

 

ด้านกระบวนการภายใน

 • เวลาที่ใช้ในการผลิตและบริการ
 • เวลาที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ความสอดรับระหว่างระบบคุณภาพกับการปฏิบัติงาน

 

ด้านการเรียนรู้/นวัตกรรม

 • ความก้าวหน้าในการปรับปรุงงาน
 • สัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ฐานความรู้
 • ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน

 

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ พอดีหนูเป็นฝ่ายจัดซื้อใหม่ และทางบริษัทจะได้ทำการจัดสัมนาเกี่ยวกับ plan ปีหน้าและจะต้องให้ทุกแผนกทำแผนและ ทำ KPI ด้วย ซึ่งหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร และอยากรบกวนท่านอาจารย์ให้ช่วยแนะแนวทางหน่อยนะคะ ว่าจะทำKPI ไปในทางไหน ดีค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะคร้า

อาจารย์ยม

สำหรับคุณเฟิรน์ ที่ถามมา เกี่ยวกับการทำ KPI  ถ้าจะทำเอง ผมแนะนำให้ศึกษาในบล็อกนี้ ตั้งแต่บันทึกแรก ไล่มาถึงสุดท้ายนี้  ค่อย ๆ ทำความเข้าใจ  หรือจะหาหนังสือมาอ่านประกอบด้วย ก็จะสามารถเขียน KPI ได้ด้วยตนเอง

กรณีองค์การต้องการทำ KPI ทั่วทั้งองค์กร ผมแนะนำว่า น่าจะจัดอบรมภายในองค์กร เพื่อการนี้โดยเฉพาะ โดยเชิญผู้ชำนาญ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ทำอย่างจริงจัง จะดีที่สุด ครับ

 

 

เกี่ยวกับการทำ KPI  ถ้าจะทำเอง แนะนำให้ศึกษาในบล็อกนี้ ตั้งแต่บันทึกแรก ไล่มาถึงสุดท้ายนี้  ค่อย ๆ ทำความเข้าใจ  หรือจะหาหนังสือมาอ่านประกอบด้วย ก็จะสามารถเขียน KPI ได้ด้วยตนเอง

รบกวนสอบถาม KPI ของ HR MGR. และ PAYROLL พอจะมีไหมคะ

den

ขอบคุณครับ อาจารย์ ที่ชี้นำแนวทางการจัดทำ KPI

สวัสดีค่ะอาจารย์

เนื่องจากดิฉันเพิ่งมารับงานในตำแหน่ง business development งานหลักคือพัฒนาธุรกิจ หาสถานที่หรือทำเลในการเปิดร้านซึ่งเป็นร้านค้าปลีกของบริษัทยักษ์ใหญ่ และต้องทำKPI ซึ่งขอเรียนปรึกษาว่าแผนกพัฒนาธุรกิจ KPI ควรเริ่มจากหลักอย่างไรดีคะ เนื่องจากตอนนี้ยังตั้งหลักไม่ได้เลยค่ะ ^^

รบกวนขอตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าด้วยค่ะ

ถ้าได้เน้นไปที่ธุรกิจแร่ธาตุอาหารสัตว์ก็จะดีมากเลย

ขอด่วนมากๆเลยนะคะ กำลังต้องแก้ไขPARด่วน ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยรีบตอบให้

Pls send me to email KPI FORM for warehouse Service Management.

Thanks in advance

Best Regards

เป็นไปได้ไหมครับ ที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับค่า KPI ของฝ่ายคอมพิวเตอร์หรือไอทีน่ะครับ

ซึ่งระบบโดยรวมแล้วส่วนมากงานที่ทำจะเป็นการให้บริการการติดตั้ง ซ่อมบำรุง การแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ การแก้ไขปัญหาทางเทคนิีคของโปรแกรมที่ใช้ทั่วๆ ไป

รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

[email protected]

สวัสดีค่ะอาจารย์...หนูอยากทราบหัวข้อ KPI ของฝ่าย ISO คะ (พัฒนาระบบ..ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

คือหนูอยากทราบว่า KPI ของฝ่ายผลิตที่นิยมใช้กันมีตัวไหนบ้าง

แล้วก็ตัวไหนบ้างที่ถือว่าสำคัญแล้วขาดไม่ได้เลย

ขอบคุณคะ

ขอ kpi ของแผนกคลังสินค้าหน่อยนะครับอาจารย์

อาจารย์ยม

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน และผู้ที่ถามคำถามมา ทุกวัท่าน

 

การกำหนด KPI คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ในแต่ละฝ่าย แต่ละบทบาทหน้าที่ ควรตอบให้ได้ว่า งานหลักคืออะไร เป้าหมายหลักคืออะไร ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของงานนั้นคืออะไร  ซึ่งผมได้เขียนแนวทางในการจัดทำ KPI ให้ไว้แล้วพร้อมตัวอย่าง ตามที่ปรากฎอยู่ข้างต้น    คิดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา สามารถนำไปบูรณาการใช้ได้ในการปฏิบัติงานกับทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ถ้าองค์การมีความมุ่งมั่นจะทำ KPI ทั่วทั้งองค์การ ผมแนะนำ ให้หาผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปสอน แนะนำ หรือเป็นที่ปรึกษาให้ แล้ววางแผนลงมือทำทั่วทั้งองค์การ จะได้ผลที่สุด หากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามที่ปรึกษา หรือวิทยากร อาจารย์ผู้สอน แล้วลงมือปฏิบัติจริงกันเลย  คงใช้เวลาไม่เกิน สองวัน คุ้มครับ เพราะงานจะมีการวัดผล มีการปรับปรุง พัฒนามากยิ่งขึ้น เชื่อว่า ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์การโดยรวม จะดีขึ้น

งานของฝ่ายบัญชีฯ ที่เขียนมาขอคำแนะนำ เรื่อง KPIT

ชื่องาน                                        ตัวอย่าง KPI

-เรื่องASSET                    ตรวจสอบตามแผนการตรวจประจำปี

                                      รายงานผลการตรวจสอบภายใน......

                                      ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารภายใน.....

 

-เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม          ดำเนินการภายใน......... ความถูก    ต้อง.......%

-เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ดำเนินการภายใน......... ความถูก    ต้อง.......%ญชี      

-เรื่องพัฒนาระบบโปรแกรมด้านบัญชี     ดำเนินการภายใน......... ระบบโปรกแกรมบัญชี สามารถใช้ปฏิบัติการได้ภายในวันที่..............    ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมบัญชี  .......... งบประมาณในการจัดทำระบบ อยู่ในวงเงิน..........บาท    บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรม และสามารถใช้ระบบฯได้ภายใน.......... เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้ดูนโยบาย หรือสภาพปัญหาขององค์การเป็นหลักด้วย

อีกท่านหนึ่งเขียนมาถามว่า ในฝ่ายของ IT จะแยกเป็นส่วนของ

 • network,
 • programmer,
 • graphic,
 • system analyze

ซึ่งไม่แน่ใจว่าเราจะต้องแยก KPI ออกแต่ละส่วนงานย่อยหรือไม่  ผมแนะนำว่า อยู่ที่นโยบายขององค์การ  ว่าเข้มงวด แค่ไหน  หากต้องการให้เข้มงวด มาก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์การ อย่างรวดเร็ว ก็ควรทำแยกย่อย ออกมา ตามที่เขียนมา  แต่ปัญหาก็คือ อาจจะดูจุกจิกเกินไป ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ แฮ็ปปี้ เอาก็ได้

 

งานหลักของ IT มีกี่งาน  งานหลักเป็นงานที่เรารับผิดชอบอยู่ และเป็นงานที่หน่วยงานอื่นๆ ทำไม่ได้ต้องอาศัยเร็ว ในฐานะเป็นผู้ชำนาญ มีความรู้ ทักษะ พิเศษ ในด้านนั้น และหากเราไม่ทำ ก็จะเกิดผลเสียแก่องค์การ เหล่านี้ คืองานหลัก ของแต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงาน  เช่น

 • งาน รักษา และพัฒนา network,  KPI= network ทั่วทั้งองค์การสามารถปฏิบัติงานได้ .....%  ทำการตรวจระบบ network ทุก ๆ ........เดือนหรือ สัปดาห์ เป็นต้น
 • งาน การสร้างและพัฒนา program,  KPI= program ต่าง ๆ ในองค์การ ได้รับการตรวจสอบ บำรุง ทุก ๆ .........ของเดือน   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์การ ใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ......% ภายใน........     โปรแกรมต่างๆ ปารศจาก "ไวรัส".......% เป็นต้น
 • งาน  graphic, KPI= งาน Graphic ขององค์การดำเนินไปตามแผน............%  งาน Graphic ทุกงาน ได้รับการจัดทำให้สำเร็จได้ตามเวลา และตาม spec ..........% เป็นต้น
 • งาน system analyze   KPI= ระบบที่ใช้อยู่ในองค์การ ....ระบบ ได้รับการวิเคราะห์ตรวจสอบ อย่างน้อย ทุก ๆ .........เดือน  ระบบดังกล่าว สามารถทำงานได้........% เป็นต้น

ผมแนะนำให้ศึกษา จาก หลักการเขียน KPI และตัวอย่าง KPI ที่เขียนมาให้ข้างต้น  เมื่อท่านเข้าใจแล้ว จะสามารถทำ KPI ของทุกฝ่ายได้ 

 

ขอให้ทุกท่านโชคดี

 

อาจารย์ยม

การกำหนด KPI คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ในแต่ละฝ่าย แต่ละบทบาทหน้าที่ ควรตอบให้ได้ว่า งานหลักคืออะไร เป้าหมายหลักคืออะไร ปัจจัยแห่งความสำเร็จมีอะไรบ้าง ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของงานนั้นคืออะไร 

ซึ่งผมได้เขียนแนวทางในการจัดทำ KPI ให้ไว้แล้วพร้อมตัวอย่าง ตามที่ปรากฎอยู่ข้างต้น    คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา สามารถนำไปบูรณาการใช้ได้ในการปฏิบัติงานกับทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ผมแนะนำให้ศึกษา จาก หลักการเขียน KPI และตัวอย่าง KPI ที่เขียนมาให้ข้างต้น  เมื่อท่านเข้าใจแล้ว จะสามารถทำ KPI ของทุกฝ่ายได้ 

 

โดยสรุป หลักการเขียน KPI  เริ่มจากการพิจารณา

 1. จากงานหลักของแต่ละฝ่าย (ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละองค์การ)
 2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   จากงานหลัก แล้วพิจารณาว่า งานแต่ละงานมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้งานนั้นบรรลุความสำเร็จได้
 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ก็นำปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เลือกมา นำมาเชียนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องระบุเป็นตัวเลข ที่สามารถวัดได้ครับ

โดยทั้งสามข้อดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา นโยบายขององค์การ ความต้องการของลูกค้า  ด้วยครับ

โดยนโยบาย การเผยแพร่ความรู้ในบล็อกนี้ เจตนาเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และมีการบริหารจัดการความรู้ แบ่งบันความรู้ ต่อผู้สนใจ ศิษย์ และผู้ที่เคยใช้บริการฝึกอบรม หรือที่ปรึกษาจากผม ด้วย  โดยจะเน้นเรื่องความรู้ นำไปสู่การบูรณาการ ประยุกต์ใช้ ปฏิบัติ (คือแนะนำ ให้หาปลาได้)  แต่จะไม่เน้นให้ความรู้แบบ ให้ปลาไปโดยไม่ให้วิธีหาปลา

นี้เป็นเจตนาที่แท้จริง  ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องการให้บรรดาศิษย์  ลอกไปส่งการบ้าน หรือรายงานให้แก่บรรดาคณาจารย์ ครับ  ก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย  ที่ไม่สามารถตอบให้แบบเอาไปใช้ได้เลย   แต่หากพิจารณาให้ดีแล้ว สิ่งที่ผมเขียนไว้ หากเข้าใจ จะสามารถเขียน KPI ให้กับทุกฝ่ายได้เลยครับ  นี่คือหัวใจของการเรียนรู้  

ตัวอย่าง การเขียน KPI

ตัวอย่างการเขียน KPI ของฝ่ายบัญชีการเงิน  โดยเทียบจากงานหลัก และปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

CSF

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

KPI

ประสิทธิภาพ

การบริหารการเงิน

1.ร้อยละความถูกต้องในการจ่าย-รับเงิน

2. กำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

3. จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า

 

ตัวอย่าง การเขียน- KPI ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

CSF

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

KPI

ประสิทธิภาพ การบริหาร-จัดการโครงการฝึกอบรมบุคลากร

1.ร้อยละของการจัดฝึกอบรมได้ตรงตามแผน+งบประมาณ

2.จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้าที่มีต่อการปฏิบัติงานฝึกอบรม

3.ร้อยละของการเข้ารับการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย

 

ตัวอย่าง การเขียน- KPI ฝ่ายบริการลูกค้า 

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

CSF

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

KPI

ลูกค้า มีความพึงพอใจในการรับบริการ

1.ร้อยละของการบริการลูกค้าที่เสร็จตามเวลามาตรฐาน

2.จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้าที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การ

3.ร้อยละของลูกค้าที่มีความพึงพอใจ ต่อการบริการขององค์การ

 ลองศึกษาตัวอย่างข้างต้นนี้ดู แล้วบูรณาการ ประยุกต์ให้กับแผนกหรือฝ่ายที่ท่านต้องการเขียน KPI

อาจารย์ยม

โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก องค์กรใหญ่ ระดับฝ่าย ระดับหน่วยงาน ก็ตาม อาจจะใช้วัดความสำเร็จของผลงานได้อย่างน้อย 3 ประการคือ

 1. ด้านความพึงพอใจของลูกค้า
 2. ด้านผลการดำเนินงาน
 3. ด้านความพึงพอใจของทีมงาน เป็นต้น

 

หรือจะใช้หลัก รูปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง Balanced Scorecard เช่น

 

ด้านการเงิน

 • ผลตอบแทนทางการเงิน
 • การขยายมูลค่าของสินทรัพย์
 • ต้นทุนต่อหน่วยดำเนินงาน
 • อัตราเพิ่มของรายได้สุทธิ

 

ด้านลูกค้า

 • ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
 • ส่วนแบ่งทางการตลาด

 

ด้านกระบวนการภายใน

 • เวลาที่ใช้ในการผลิตและบริการ
 • เวลาที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ความสอดรับระหว่างระบบคุณภาพกับการปฏิบัติงาน

 

ด้านการเรียนรู้/นวัตกรรม

 • ความก้าวหน้าในการปรับปรุงงาน
 • สัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ฐานความรู้
 • ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน

อยากทราบการกำหนดเป้าหมาย KPIของแผนกควบคุมเอกสารค่ะไม่ทราบควรมีอะไรบ้างค่ะ

หนูอยากให้ยกตัวอย่าง บริษัทที่ใช้ KPI ค่ะ สัก 3 บริษัท

ขอละเอียด จะเอาไปทำรายงานค่ะ ขอบคุณค่ะ

แนะนำให้ ติดต่อ ขอกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ หรือเข้าไปค้นหาในห้องสมุด เกี่ยวกับงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่าง ๆ อาจจะได้ข้อมูล หรือ เข้าไปดูในเว็บไซด์ของแต่ละบริษัท อาจจะพบข้อมูล   อาจารย์ท่านคงไม่ไปค้นให้  เพราะท่านมักจะแนะนำให้นักศึกษา ค้นคว้าเอง  จ๊ะ

เรียนอาจารย์

หนูพึ่งเริ่มงานใหม่ โดยที่บริษัทมีการใช้หลัการ KPI ในการทำงาน ยังไม่มีความรู้ด้านนี้เลย รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ โดยอยากขอตัวอย่าง ตัวอย่าง การเขียน KPIของแผนกจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานค่ะ

เรียน อาจารย์ ค่ะ

ขอ KPI จัดซื้อ และ Store เพื่อเป็น guildeline ในการ ประเมินผลพนักงาน ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

มุ่ย

เรียนอาจารย์ ครับ

ผมทำงานในหน้าที่ วางบิล รับเช็ค ครับ มีปัญหาคือ

ผู้จัดการขอให้ทำ KPI ส่งด่วน แต่ผมไม่เคยไปอบรมเรื่องนี้มาก่อนเลย

(ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้) ผมจะต้องทำอย่างไง (เริ่มต้นอย่างไรอะครับ)

บอกหน่อยครับ (ด่วนหน่อยก็ดี งงหมดแล้วครับ จะขอบคุณมากครับ)

อยากทราบตัวอย่าง KPI ของฝ่ายผลิต+QC ในธุรกิจการผลิตอาหารทะเลค่ะ

เรียนอาจารย์ ค่ะ

อยากรบกวนถาม KPI ของจัดซื้อค่ะ

พอดีทางผู้จัดการฝ่ายอยากให้ทำ ส่ง แต่ไม่ค่อยมีความรู้

เรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะ

เรียนอาจารย์ ค่ะ

อยากรบกวนถาม KPI ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยค่ะ

พอดีทางผู้จัดการฝ่ายอยากให้ทำ ส่ง แต่ยังงงอยู่ค่ะ

อาจารย์ค่ะ

มีโปรเจคเกี่ยวกับการทำKPIโรงงานอาหารทะเลกระป๋อง โดยจะเน้นที่ฝ่ายผลิตค่ะ

อยากจะขอคำแนะนำเกี่ยวหลักการทำKPIค่ะ ต้องศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะ

เนื่องจากอ่านตัวอย่างและหนังสือมาหลายเล่มแต่ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

ขอความกรุณาอาจารย์ตอบกลับด้วยน่ะค่ะ

ขอคุณมากค่ะ

อาจารย์ยม

สวัสดีคุณผกามาศ คุณสุพัตรา ผู้ที่ถามคำถามทุกท่าน รวมทั้งผู้อ่านทุกท่านครับ

ผมต้องขออภัยด้วย ที่เข้ามาตอบช้า และไม่สามารถตอบได้อย่างละเอียดในเว็บนี้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา

สำหรับผู้ที่สนใจ ที่จะทำ หรือนำเอา KPI ไปใช้ในหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้วัดผลการทำงาน หากอ่านสิ่งที่ผมเขียนมาแล้ว ยังทำต่อไม่ได้ ไม่เข้าใจ  ผมแนะนำให้จัดหลักสูตรการอบรม วิชานี้ขึ้นมา และหรือหากจะทำทั่วทั้งองค์การ ก็หาที่ปรึกษา เข้าไปวางระบบให้ จะคุ้มและได้ผลกว่ากันครับ  เพราะรายละเอียดมีเยอะ และ KPI แต่ละหน่วยงานก็ไม่เหมือนกัน  และในยุคนี้ เขาเร่งทำการวัดผลงานกันด้วย KPI ทั้ง KPI องค์การ หน่วยงาน และระดับบุคคล เรียกว่า ใครดีก็อยู่ ใครไม่ดีก็ไปกันเลยก็ว่าได้ครับ

อยากได้ตัวอย่าง kpi ของจัดซื้อนะค่ะ

พอจะส่งให้ได้มั้ยคะ

อาจารย์ยม

KPI ฝ่ายจัดซื้อ ผมเขียนไว้แล้ว ในหน้าแรก ครับ ลองคลิ๊กไปที่หน้า 1  ค่อย ๆ เลื่อนอ่านดูจะพบ   ครับ

โย

สวัสดีค่ะ อาจารย์

เพิ่งจะเข้ามาเป็นครั้งแรกค่ะ รบกวนอาจารย์แนะนำตัวอย่างการทำ KPI งานรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ขอตัวอย่าง KPI แผนกธุรการด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

ขอรบกวนอาจารย์แนะนำตัวอย่าง การทำKPI ของงานลูกค้าสัมพันธ์ ในสถานประกอบการอสังหาริมทรัพย์

ต้องการแบบตัวอย่างคิด Kpi จัดซื้อ

อยากได้ kpi ของฝ่ายตรวจสอบภายในอ่ะค่ะ หัวหน้าให้เขียนแต่ส่วนใหญ่แล้วฝ่ายตรวจสอบภายในเค้าจะไม่มี kpi กันเลยไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไรดี ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

สวัสดีคะ อาจารย์ดิฉันอยากทราบนะคะว่าการเขียน kpi ต้องเขียนอย่างไรนะคะเพราะทางบริษัท ฯ อยากได้ข้อมูลการเขียนนะคะดิฉันก็เลยอยากรบกวนอาจารย์ช่วยสอนเขียนให้ทีคะ

อาจารย์ คะอยากทราบนะคะว่า KPI ของธุรการต้องมีเนื้อหาการเขียนอย่างไรบ้างคะ รบกวนขอข้อมูลการเขียนเป็นแบบอย่างให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ

วิธีการเขียน KPI ได้อธิบายไว้แล้วครับ ที่ http://gotoknow.org/ask/yom-nark/8976?page=2

อาจารย์ยมคะ ไม่ทราบว่าอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ ในการจัดทำ KPI หรือเปล่าคะ เนื่องจากทางบริษัทฯ

มีโครงการจะนำ KPI เข้ามาใช้ในการประเมินผล แต่ไม่เคยทำ และไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อน จึงอยากได้

ที่ปรึกษาเพื่อมาชี้แนะ ให้คำแนะนำ และปรึกษาในการทำ KPI ให้สำเร็จ

KPI

เรียนปวช อยารู้การเขียนแฟ้มkpi ถ้าไม่มีก็ไม่ได้วูฒิเรียนมา2ปีแล้ว

อาจารย์ค่ะดิฉันอยากได้แนวทางการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานทีมีตัวชี้วัดในแนวทาง KPI ของฝ่ายวางแผนการผลิตค่ะ

รบกวนอาจารย์ด้วยน่ะค่ะ

อยากทราบว่าการเขียนนโยบายตลาดมีวิธีการเขียนอย่างไรค่ะ

paemai

รบกวนขอ kpi ของฝ่ายซ่อมบำรุงหน่อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สอบถามเรื่องความเสี่ยง ของงานProject ที่มีราคาสูง จะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตได้อย่างไร

อาจารย์ยม

เรื่อง การเขียน KPI  ผมได้ให้ความรู้เบื้องต้นไว้ และมีตัวอย่างให้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ได้กับทุกงาน ครับ  เจตนารมย์ของผมคือต้องการให้เป็นองค์ความรู้ แล้วนำไปความรู้ไปใช้ทำ KPI ด้วยตนเองครับ คงไม่ได้เขียนไว้ให้ทุกงาน ทุกฝ่ายครับ

 

ส่วนเรื่อง การประเมินความเสี่ยง จะหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอย่างไร ผมแนะนำให้ใช้ระบบการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอก เข้ามาใช้ครับ ลองศึกษาดูครับ INTERNAL AUDIT AND EXTERNAL AUDIT

สนใจให้อาจารย์มาเป็นวิทยากร ในการสอนหัวหน้าแผนกที่บริษัทฯ เรื่อง KPI จะสะดวกหรือเปล่าค๊ะ

เพราะตอนนี้มีปัญหาเรื่องการอธิบายหรือแปลความหมายของคำว่า KPI กับหัวหน้าแผนกทุกคนค๊ะ รบกวนติดต่อกับด้วยค๊ะ

อาจารย์ยม

สวัสดีคุณธนัชพรและท่านผู้อ่านทุกท่าน

ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่คลิ๊กเข้ามาอ่านและเขียนบันทึกถามตอบในบันทึกนี้ ซึ่งมีคนอ่านถึง สองหมื่นกว่าครั้งแล้ว ครับ

มีหลายท่านที่ติดต่อผมทางอีเมล์ ขอเชิญไปเป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษา ครับ ติดต่อทางอีเมล์ที่ [email protected] ครับ

ขอให้ท่านโชคดี

สวัสดี

อาจารย์ครับ ผมอยากได้ Kpi ของแผนก New Model ต้องทำอย่างไรครับ พอจะมีหรือป่าวครับ

[email protected]

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดิฉันอยากได้ตัวอย่างการทำ KPI ที่เกี่ยวกับบีโอไอ นำเข้า ส่งออก ค่ะ เนื่องจากดิฉันทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนำเข้า ส่งออก ที่เกี่ยวกับต่างประเทศ แต่ไม่เคยทำ KPI เลยค่ะ ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ณัฐธยาน์

เรียนอาจารย์ ค่ะ

อยากรบกวนถาม KPI ของจัดซื้อค่ะ

พอดีทางผู้จัดการฝ่ายอยากให้ทำ ส่ง แต่ไม่ค่อยมีความรู้

เรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะ

เรียนอาจารย์ ค่ะ

อยากรบกวนถาม KPI ของจัดซื้อค่ะ

พอดีทางผู้จัดการฝ่ายอยากให้ทำ ส่ง แต่ไม่ค่อยมีความรู้

เรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะ

อาจารย์ยม

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ในแต่ละงาน ที่ถามมาไม่ว่าจะเป็นงานจัดซื้อ งาน BOI งาน New Model งานวิจัยและพัฒนา ควรต้องเริ่มจากการทบทวนงานหลักของแต่ละงานก่อนน๊ะครับ

ฉะนั้น ใครก็ตามอยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนด ตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละงาน ท่านต้องเขียน งานหลักของท่านมาให้ผมไม่เกิน 5 งาน ผมจะตอบกลับเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จไปให้น๊ะครับ  

หากใครที่ถามมาแล้วผมยังไม่ได้ตอบให้คำแนะนำไปเป็น่ตัวชี้วัดความสำเร็จ ขอความร่วมมือ เขียนงานหลักของท่านมาให้ผม 5 งานน๊ะครับ แล้วผมจะเขียน KPI กลับไปให้

http://gotoknow.org/ask/yom-nark/8976?page=2

รบกวนถาม KPI ของงานQC

งานหลัก

1. ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด

2. ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของRawmaterial ที่รับเข้าทุกตัว

หมายเหตุ สามารถ save cost ได้

สวัสดีค่ะ...อาจารย์

อยากสอบถาม KPI ของหน่วยงานทางด้านการศึกษาบ้างนะค่ะ คือตอนนี้ทำงานอยู่ในแผนกหลักสูตรและการสอน

มีภาระหน้าที่หลักคือ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การปรับปรุงแผนการเรียน และการนิเทศการสอน

รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำแนวทางในการกำหนด KPI ให้ด้วยนะค่ะ หรือแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ค่ะหนูเพิ่งจะได้รับมอบหมายให้ทำ Kpi ค่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไงดีค่ะ งานของหนูเป็นระบบเอกสารน่ะค่ะเป็นการควบคุมเอกสารแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างรบกวนอาจารย์ชวยบอกหน่อยน่ะค่ะว่าควรจะเริ่มอย่างไรดี

ขอบคุณค่ะ

เรียน อาจารย์ยม

ดิฉันรับราชการ กรมทางหลวง ขณะนี้ กรมฯ ได้นำ KPI มาใช้วัดและประเมินการทำงานของข้าราชการ ดิฉันจะต้องเขียน KPI อย่างไรบ้างค่ะ เพราะ งง มาก ค่ะ ที่ กพ. นำ เครื่องมือตัวนี้มาใช้ จึงขอให้รายละเอียดงานหลัก5 งานนะค่ะ ดิฉันอยู่ฝ่ายจัดซื้อ งานหลักคือ

1. จัดทำใบขอซื้อขอจ้าง

2. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

3. จัดใบ PO เพื่อขอเลขรอการอนุมัตจ่ายเงินจาก กรมบัญชีกลาง

4. จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย

5. จัดทำทะเบียนการขอซื้อขอจ้าง,ทะเบียนใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรด แนะนำให้ต่อไปด้วย เพื่อจะนำไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) เพื่อประโยชน์กับส่วนรวมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ฐานิต

มีตัวอย่าง KPI ของฝ่ายกฎหมายรึเปล่าครับ

อาจารย์ยม

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

 

เนื่องจากมีผู้สนใจถามเรื่อง KPI เข้ามาหลายท่าน ผมแนะนำขอให้ท่าน เขียนงานหลักของท่านมาให้ผม มาประมาณ 3- 5 งาน แล้วผมจะเขียน KPI ไปให้ครับ

งานหลัก ตำแหน่ง............แผนก.......ฝ่าย.........

งานหลัก 1.   .................................ปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานได้แก่...................................KPI=.......................................

งานหลัก 2.   .................................ปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานได้แก่...................................KPI=.......................................

งานหลัก 3.   .................................ปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานได้แก่...................................KPI=.......................................

 

ในส่วน KPI ผมจะเขียนกลับไปให้ครับ หากท่านเขียนงานหลัก และปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานกลับมาให้ผม...ครับ

ขอให้โชคดี

อาจารย์ยม

สำหรับ คุณ tasachon [IP: 61.90.141.122] เขียนมา
เมื่อ พ. 17 ก.พ. 2553 @ 16:57

งานตำแหน่ง ไม่ระบุ   แผนก หลักสูตรและการสอน ฝ่าย ไม่ระบุ

มีภาระหน้าที่หลักคือ

 1. งานหลัก  ได้แก่ การปรับปรุงแผนการเรียน
 2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่ 

       2.1 แผนการเรียน

       2.2 ระยะเวลา

       2.3 ตัวผู้ใช้แผนการเรียน 

       2.4 ตัวผู้รับผลจากแผนการเรียน

เท่ากับงานหลักนี้ มีปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างน้อย 4 ปัจจัย

       3. KPI ได้แก่

        3.1 แผนการเรียนได้รับการปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด    

        3.2 ผู้นำแผนการเรียนไปใช้ นำไปใช้ได้ในเวลาที่กำหนด  

        3.4 ผลของแผนนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้บริหาร  ของลูกค้า(ผู้ที่รับแผนไปทำงานต่อไป) 

งานหลักนี้ มี KPI อย่างน้อย 4 ตัว ดังที่ผมเขียนเป็นตัอย่างให้ครับ 

อาจารย์ยม

สำหรับ คุณ tasachon ที่อยู่ในวงการศึกษา ต่อจากคราวที่แล้ว  มีงานที่หลักที่เขียนมาอีกหนึ่งงาน คือ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

 1. งานหลัก  งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่ 

       2.1 หลักสูตรการและการสอน ที่ได้รับการพัฒา

       2.2 ระยะเวลา

       2.3 ตัวผู้นำหลักสูตรไปใช้ หรือ ผู้ให้นโยบายทำการพัฒนาหลักสูตร 

       2.4 ตัวผู้รับผลจากเรียน การสอน ตามหลักสูตรและการสอนที่นำมาใช้

เท่ากับงานหลักนี้ มีปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างน้อย 4 ปัจจัย

       3. KPI ได้แก่

        3.1 หลักสูตรและการสอน ที่ได้รับการปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด    

        3.2 ความพึงพอใจของผู้ที่นำ หลักสูตรและการสอนไปใช้

        3.3 ความพึงพอใจของผู้บริหาร ที่กำหนดนโยบาย 

        3.4  ผลลัพธ์ของหลักสููตรและการสอน ทำให้นักเรียน เกิดพฤติกรรมพึงประสงค์ 3 D ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามนโนบายของกระทรวงฯ

งานหลักนี้ มี KPI อย่างน้อย 4 ตัว เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่ง หรือ เอาทั้งหมดก็ได้ ดังที่ผมเขียนเป็นตัอย่างให้ครับ

อาจารย์ยม

 KPI ของงาน QC

ตามงานหลักที่เขียนมา สรุปได้ดังนี้

งานหลัก

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI

ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด

1.  มาตรฐานการตรวจ

2.  ประสิทธิภาพการตรวจ

3.  ลูกค้า

1.  การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน

2.  ตรวจและวิเคราะห์ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด

3.  ความพึงพอใจของลูกค้า

เรียน....อาจารย์ยม

ขอบคุณมากนะค่ะ ที่กรุณาช่วยตอบคำถามให้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ถ้าดิฉันมีข้อสงสัยอีก จะขอความกรุณาอาจารย์นะค่ะ

เรียน อาจารย์ยม

ดิฉัน ทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่หลัก ๆ ดังนี้

1. บันทึกโปรแกรมหลักสูตรแผนการเรียน

2. ตรวจติดตามการจัดทำแผนการสอน

3. นิเทศการสอนอาจารย์ผู้สอนภายในโรงเรียน

ขอรบกวนสอบถาม อาจารย์ยม เรื่องของ KPI ในงานดังกล่าว ซึ่งดิฉันยังไม่เข้าใจในเรื่องของการวัด KPI

รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

รบกวนขอ KPI ของฝ่ายบุคคล ด้านการฝึกอบรม ด้านการสรรหา ด้วยนะจ๊ะ

ดิฉันอยู่ฝ่ายบัญชีและการเงินค่ะ คือทางผู้จัดการให้เขียน kpi เหมือนกันค่ะอยากทราบว่าจะทำอย่างไร

งานหลักคือ

1.เขียนใบสำคัญ บันทึกบัญชี และตรวจสอบงบทดลอง

2.แยกค่าใช้จ่ายตามบัญชีแยกประเภทให้กับแผนกต่าง ๆ เพื่อส่งให้แผนกต้นทุนค่ะ

ครับ  ขอให้เขียน ตำแหน่งมาด้วยครับ เช่น

อยู่ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง...... งานหลัก....1....2.....3..........

อยู่ฝ่ายบัญชี ตำแหน่ง.......งานหลัก....1....2.....3..........

เพื่อเป็นข้อมูลในการเขียน KPI ให้ถูกต้องเหมาะสม ครับ สำหรับท่านที่ผมยังไม่ตอบให้ โปรดรอสัปดาห์หน้าครับ  ระยะนี้ติดภารกิจด่วนต่างจังหวัดครับ  ยังไม่ลืมครับ

สวัสดีค่ะ...อาจารย์

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ยมมากนะค่ะ ที่ช่วยกรุณาตอบคำถามเกี่ยวกับการกำหนด KPI ของงานด้านหลักสูตรฯให้กับดิฉัน ซึ่งเป็นประโยชน์มาก แต่ตอนนี้ดิฉันมีภาระหน้าที่งานที่ชัดเจนมากขึ้น และอยากจะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับการกำหนดKPI เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งภาระงานมีดังนี้ค่ะ

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน มีภาระหน้าที่ดังนี้

1. งานพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยงานย่อยคือ

1.1 งานพัฒนาหลักสูตรเดิม(พัฒนาบางส่วน)

1.2 งานพัฒนาหลักสูตรใหม่

2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยงานย่อยคือ

2.1 ประสานการจัดทรัพยากรด้านการศึกษา ครู อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน อาคารสถานที่

2.2 การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน

2.3 การประสานงานพัฒนาศักยภาพครูให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร

3. ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ประกอบด้วยงานย่อยคือ

3.1 ติดตามผลการนำหลักสูตรไปใช้ (Do As You write)

3.2 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

3.3 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

3.3.1 การประเมินตนเอง SAR

3.3.2 การประเมินผลภายนอก (Output , Outcome)

รบกวนอาจารย์ยมช่วยตอบคำถาม หรือมีข้อแนะนำ แนวทางในการดำเนินงานอย่างไร ช่วยอธิบายและเสนอแนะด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

รวบกวนขอKIPของฝ่ายบุคคลด้วยนะจ๊ะ

รบกวนสอบถาม KPI ของสำนักตรวจสอบภายใน พอจะมีหรือไม่ค่ะ

ระยะนี้ อยู่ต่างจังหวัด งานรัดตัวมากครับ ขออภัยที่ยังไม่สามารถตอบได้ภายในเร็ววันนี้ ครับ  ท่านผู้สนใจ ลองอ่านแนวทางการเขียน KPI จากตัวอย่างเก่า น๊ะครับ พอจะเป็นแนวทางได้ครับ เริ่มจากงานหลัก  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ แล้วจึงตามด้วย KPI ครับ

ขอแบบฟอร์มหรือตัวอย่าง KPI ของแผนกจัดซื้อ

ต้องการทราบ KPI ของแผนกธุรการค่ะ

ต้องการทราบ KPI ของพนักงานขาย หน้าร้านค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เรียนอาจารย์ครับ

ผมรบกวนเรียนถามว่าkpi ของพนักงานตำแหน่งฝ่ายบุคคล

แตกต่างกับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล บ้างหรือไม่ อย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

อยากสอบถามการนำวิธี KPI ในการบริหารงานของสถานศึกษาอาชีวเอกชนบ้างว่าจะเริ่มอย่างไรดีครับที่จะทำให้ระบบมีมาตรฐานเพราะตอนนี้ใช้ระบบ 5 ส ครับ

อ. ครับพอจะมีไกล์ไลน์ให้หน่อยไหมครับว่าการทำ kpi ฝ่ายผลิต เขาทำกันอย่างไร ใช้ตัวชี้วัดอะไรเป็นเกณฑ์ บ.ของผมทำเกี่ยวกับ

แผงวงจรไฟฟ้าครับ เนื่องจากผมอยู่ในตำแหน่ง production supervisor จะต้องทำ kpi ของฝ่ายผลิตด้วยครับว่าพอจะมีตัวอย่างสักเล็กหน่อย

เนื่องจากผมเป็น supervisor มือใหม่ด้วย

ขอบคุณมากครับอาจารย์

เรียนอาจารย์คะ

รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำตัวอย่าง KPI ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่อยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์ค่ะ ช่วยแนะนำ KPI ของแผนก บริหารสัญญาโครงการ ให้หน่อยได้มั้ยค่ะ

บริษัทของดิฉันเป็นอุตสาหกรรม Oil&Gas ค่ะ

จะเป็นโครงงานผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมัน เพื่อให้ได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะค่ะ

รบกวนด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ดีครับ อาจารย์

คือผมอยากเห็น KPI ของ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือว่า แผนกไอทีของบริษัท อ่าครับ

รบกวนหน่อยครับ

สวัสดีครับอาจารย์

ผมขอ KPI ของ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หน่อยคับ อยู่ในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับ

ที่บริษัท เพิ่งเริ่มทำ kpi ครับ ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยครับ จึงอยากขอ kpi ด้านการออกแบบวิจัยและพัฒนา ครับ เพื่อมาศึกษา

หรือถ้าอาจารย์สะไม่สะดวก รบกวนส่งมาที่เมลล์ได้ไหมครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

kpi แผนกช่าง

อยากได้ตัวอย่างการสรุปงานธุรการของแผนกซ่อมบำรุงค่ะ /  ขอบคุณค่ะ

อยากได้ตัวอย่างการสรุปงานธุรการของแผนกซ่อมบำรุงค่ะ /  ขอบคุณค่ะ

ต้นไผ่

อยากให้อาจารย์ช่วยทำตัวอย่างการทำ เคพีไอ ของไอทีให้หน่อยครับ

รายเอียดวานคือ

1 ดูแลระบบเน็ทเวิร์ค

2.แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับ User

3. แดและจัดทำเว็บไซด์

kungking-online

เข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับ kpi และเห็นคำถามที่ถูกถามไว้แล้ว จะดูคำตอบของแต่ละคำถามได้อย่างไรคะ

รบกวน อจ.มี KPI ของฝ่ายโฆษณากับ EVENT บ้างไหมคะ พอดีเจ้านายให้ทำ แต่อยากได้ตัวย่างมาเป็นข้อมูลเขียนบ้างค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนอ.ขอตัวอย่าง kpi ของฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

หน้าที่หลักคือการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าสำหรับนำมาจำหน่าย และควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า รวมถึงบริการหลังการขาย

โมทย์

อยากทราบการตั้งค่าKPIของแผนกQCและค่า KPI นั้นสามารถวัดได้และแปลผลออกมาเป็นตัวเลขได้ครับ

ขอบคุณมากๆๆครับผม

สวัสดีครับ...

บริษัทผมให้ทำ KPI รบกวนอยากทราบข้อมูลและการทำKPIของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขอบคุณครับ

ผมอยากขอตัวอย่าง KPI ของฝ่าย IT ครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการ

-Develop Program
-Develop webpage
-Maintenance Network
-Maintenance Hardware
-Service Helpdesk
คือที่ทำอยู่ผมก็มีอยู่แล้วแต่ผมอยากถามความเห็นอาจารย์ เพื่อขอคำแนะนำในมุมมองของอาจารย์ครับ

รบกวนขอ kpi พนักงานส่งเอกสาร กับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะ

เรียนสอบถามครับ

การกำหนด KPI หรือกำหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัด

ของการบริหารความเสี่ยง พอดีตัวอย่างไหมครับอาจาย์

ทั้งการเขียน map strategy ด้านความเสี่ยง

ตัวอย่างการกำหนดตัว KPI ของความเสี่ยง

สวัสดีค่ะอยากทราบว่าkpiของฝ่ายบัญชีมีอะไรบ้างค่ะขอตัวอย่าง10ข้อนะค่ะ

เรียน อาจารย์ยม

ออฟฟิศให้เริ่มดำเนินการทำ KPI แต่ละแผนกค่ะ อยากได้ตัวอย่าง KPI จัดซื้อค่ะ

KPI อาจารย์ยม ทำตัวอย่างไว้ให้หลายแผนก เกือบทุกแผนในองค์การ ลองค้นหาดูน๊ะครับ  ส่วนใหญ่ที่ถามมา และไม่ได้ตอบให้ เพราะเขียนไว้ให้ตั้งแต่แรก ๆ แล้ว

ขอ KPI ของฝ่ายคลัง พร้อมตัวอย่างค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เรียนสอบถามท่านอาจารย์

อ้อมเป็นฝ่ายบุคคลมือใหม่ ในการจัดทำ KPI ซึ่งทางบริษัท ได้มอบหมายให้จัดตั้ง KPI ในแต่ละตำแหน่งหน้าที่การงานของฝ่ายบุคคล โดยยึดหลัก รูปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง Balanced Scorecard คือ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้ ทุกข้อ ตั้งได้เกือบหมด ยกเว้นในข้อมุมมองด้านลูกค้า คิดไม่ออกจริง ๆ ค่ะว่าจะตั้งอย่างไร อะไรเป็นตัวชี้วัด ในตำแหน่งสรรหาว่าจ้าง , ฝึกอบรม รบกวนอาจารย์ช่วยแนะแนวทางหรือยกตั้งอย่างให้ดูก็ได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

KPI อาจารย์ยม ทำตัวอย่างไว้ให้หลายแผนก เกือบทุกแผนในองค์การ ลองค้นหาดูน๊ะครับ  ส่วนใหญ่ที่ถามมา และไม่ได้ตอบให้ เพราะเขียนไว้ให้ตั้งแต่แรก ๆ แล้ว

ดูของอาจารย์ดีมากคะแต่หนูไม่สามารถนำมาปรับกับงานกฎหมายได้ ถ้าอาจารย์จะกรุณาหนูลองทำแล้วไม่รู้จะเรียนให้นายทราบ

อย่างไร

โปรดประทานแสงสว่างทางปัญญาให้ด้วย ขอบคุณอาจารย์มาก นายบรรจบ จะจบชีวิตเพราะ KPI

สวัสดีคะอาจารย์ยม

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

งานหลัก 1 วิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบ Cooling Boiler และ Chiller ซึ่งเป็นบริการหลังการขายสารเคมีของทางบริษัท

งานหลัก 2 คำนวณโปรแกรมการใช้สารเคมีในระบบ Cooling Boiler และ Chiller

งานรอง 1 ทดลองน้ำเสียในหัวข้อ jar test

งานรอง 2 เตรียมสารละลายขายให้ลูกค้า

ซึ่งประมาณกลางปีหน้าทางบริษัทจะรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสียเพิ่มเติมคะ

ตอนนี้ทางบริษัทกำลังจะนำ KPI มาใช้ รบกวนอาจารย์ยมช่วยให้คำแนะนำหน่อยคะ รบกวนด่วนหน่อยนะคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

อาจารย์ยม

หลายท่านเขียนมาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPI เป็นจำนวนมาก ผมตอบไม่ทันเลยครับ

ที่จริง ผมเขียนเป็นตัวอย่างไว้ และหากค้นดูจะพบหลักการและแนวทางการจัดทำ KPI ด้วยตนเอง

ผมเปลี่ยนเวที ไป ที่ www.facebook.com  ครับ สมัครเป็นสมาชิก ใส่ภาพถ่ายตนเอง ประวัติโดยย่อ ตรงไปตรงมารู้จักกันก่อน เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว เชื่อมโยงกับผม "อาจารย์ยม Yom" แล้วจะช่วยเขียนให้เพิ่มเติมน๊ะครับ พอสมัครแล้ว ก็กดถึงผม ไปที่ บันทึกเรื่อง KPI ครับ จะเร็วกว่า น๊ะครับ

www.facebook.com/yom.nida/

รบกวนหน่อยครับ ถ้าอยากจะทำ KPI เกี่ยวกับรถปั้มคอนกรีต ต้องมีอะไรมาวัดมั่งอ่ะครับ เช่นทางด้านการขนส่ง ทางด้านการปฏิบัติงาน อ่ะครับ รบกวนหน่อยนะครับ พอดีผมกะลังทำ IS ตัวจบ ป โท อยู่ อยากจะรบกวนถามอีกนิดนึงว่า ทำ KPI มันจะโอเคไหมครับ ปัญหาแรกที่ทำคือปัญหาการปล่อยรถจาก Plant ไม่เป็นระบบ และจะนำ IT เกี่ยวกับ GPS และ Google Map มาใช้อ่ะครับ แต่อาจารย์บอกว่ามันน้อยไป ผมเลยจะทำ KPI มาอีกตัวอ่ะครับ

อยากทราบตัวอย่างKPI ของงานบัญชีและการเงินว่าน่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง

อยากทราบ KPI ของแผนกจัดซื้อ ตอนนี้ทางผู้บริหารต้องการให้พัฒนาคน พัฒนางาน ค่ะ ที่ผ่านมาทางผู้ใหญ่ต้องการให้เรามีการเปรียบเทียบ SUP หลายๆ ราย , ความรวดเร็วในการนำสินค้าเข้า ,

หลายท่านเขียนมาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPI เป็นจำนวนมาก ผมตอบไม่ทันเลยครับ

ที่จริง ผมเขียนเป็นตัวอย่างไว้ และหากค้นดูจะพบหลักการและแนวทางการจัดทำ KPI ด้วยตนเอง

ผมเปลี่ยนเวที ไป ที่ www.facebook.com ครับ สมัครเป็นสมาชิก ใส่ภาพถ่ายตนเอง ประวัติโดยย่อ ตรงไปตรงมารู้จักกันก่อน เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว เชื่อมโยงกับผม "อาจารย์ยม Yom" แล้วจะช่วยเขียนให้เพิ่มเติมน๊ะครับ พอสมัครแล้ว ก็กดถึงผม ไปที่ บันทึกเรื่อง KPI ครับ จะเร็วกว่า น๊ะครับ

www.facebook.com/yom.nida/

อยากทราบ kpi ของ qmr คะ

ดูแผนก QA /ISO ขอ KPI ด้วยค่ะ

ที่เน้น Productivity

Quality

wast

cost

อยากได้ตัวอย่างแผนการตรวจเยื่ยมผู้ขายภายนอกทำไม่เป็นค่ะ

เรียน อาจารย์ยมคะ

อยากขอตังอย่าง KPI

1) Qc วัตถุดิบ

2)งาน BOI

3)งานนำเข้าและส่งออกคะ

ขอบคุณคะ

เรียน อาจารย์ค่ะ

    ตอนนี้ดิฉันเป็นหัวหน้าแผนกการเงินกำลังจะเขียน KPI ในแผนก ซึ่งดิฉันคิดว่าจะเขียน KPI ในการออกทำหนังสือค้ำประกันของหน่วยงานค่ะ เลยยังไม่แน่ใจว่าถ้าดัชนีชี้วัดจะให้เป็น % ความผิดพลาดในการทำหนังสือค้ำประกัน ต่อ จำนวนหนังสือค้ำประกันที่ออกทั้งหมด ได้มั๊ยค่ะ รบกวนขอคำแนะนำให้นิดนึงค่ะ ว่าเหมาะสมหรือมั๊ยค่ะ เพราะดิฉันมองว่าถ้าออกหนังสือค้ำประกันผิดพลาดจะทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท นั่นหมายถึงบริษัทอาจเข้าร่วมการประมูลงานไม่ได้ค่ะ

ดิฉันเข้ามาศึกษาได้ความรู้ที่จะนำไปทำงานอาจารย์ค่ะ อีก 2 วันข้างหน้าค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ ที่มีตัวอย่างหลายๆแนวให้มาศึกษา

กระผมอยากได้KPIของแผนกFINISHING พร้อมกับตัวอย่างแสดงให้ดูด้วยครับ

อาจารย์ยม

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

หลายท่านเขียนมาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPI เป็นจำนวนมาก ผมตอบไม่ทันเลยครับ

ที่จริง ผมเขียนเป็นตัวอย่างไว้ และหากค้นดูจะพบหลักการและแนวทางการจัดทำ KPI ด้วยตนเอง

ผมเปลี่ยนเวที ไป ที่ www.facebook.com ครับ สมัครเป็นสมาชิก ใส่ภาพถ่ายตนเอง ประวัติโดยย่อ ตรงไปตรงมารู้จักกันก่อน เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว เชื่อมโยงกับผม "อาจารย์ยม Yom" แล้วจะช่วยเขียนให้เพิ่มเติมน๊ะครับ พอสมัครแล้ว ก็กดถึงผม ไปที่ บันทึกเรื่อง KPI ครับ จะเร็วกว่า น๊ะครับ

www.facebook.com/yom.nida

อาจารย์ ค่ะ ขอตัวอย่าง KPI

งานยานพาหนะ

งานอาคารสถานที่

งานไฟฟ้า

งานการเงิน

งานบัญชี

งานสารบรรณ

งานจัดซื้อ

งานงบประมาณฝ่าย

ผมขอตัวอย่าง kpi ด้านการส่งเสริมการเกษตรหน่อยครับ จะใช้อะไรเป็นตัววัดแล้วจะวัดยังไงครับ ''งง ครับ

อาจารย์ยม

สำหรับ KPI ด้านการส่งเสริมการเกษตร เขียนงานหลักและงานรองมา อย่างละ 3 งานน๊ะครับ ผมจะเขียน KPI ให้ และให้ย้ายไปถามตอบใน www.facebook.com/yom.nida/ น๊ะครับ หากยัไม่ได้เป็นสมาชิก ก็สมัครเป็นสมาชิกใน facebook ใส่ภาถ่าย ให้ถูกต้อง แล้วคำถามจะได้รับการตอบเต็มรูปแบบครับ

 

ขอให้ท่านอาจารย์ยมร่ำรวยบารมีอนันต์นะครับ

Winyuchon

เรียน อาจารย์

ดิฉันต้องการตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานค่ะ

หากกรุณา จักขอบพระคุณมาก

กัญชพร

เรียน อาจารย์

ดิฉันต้องการตัวอย่าง แบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานค่ะ

หากกรุณา จะขอบพระคุณมากค่ะ

กัญชพร

ขอ kpi ฝ่ายบัญชีด้วยค่ะ ทำบัญชีทั้งระบบค่ะ

อยากได้ตัวอย่าง KPI STORE งานหลักครับ

1.จ่ายสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วน

2.จ่ายสินค้าได้รวดเร็ว

3.จัดส่งสินค้าได้ตามเวลา

4.จัดเก็บสินค้าได้รวดเร็ว

5.สินค้าเสียหายที่เกิดจากการจัดส่้ง

อาจารย์ยม

1. งานจ่ายสินค้า   KPI = จ่ายสินค้าได้ทันความต้องการของลูกค้า จ่ายสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วน   ลูกค้าพึงพอใจ (ลูกค้า คือ กระบวนการงานถัดไป)

2.จ่ายสินค้าได้รวดเร็ว KPI =  เมื่อได้รับ ORDER จ่ายสินค้าเสร็จเรียบรอ้ย ภายใน....วัน สินค้าที่ส่งมีสภาพเรียบร้อย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 100 %

3.จัดส่งสินค้าได้ตามเวลา KPI =  เหมือนกับข้อ 2

4.จัดเก็บสินค้าได้รวดเร็ว KPI = เมื่อรับสินค้ามาแล้ว ทำการจัดเก็บทันที ...100 % 

5.สินค้าเสียหายที่เกิดจากการจัดส่้ง KPI = สินค้าเสียหายที่เกิดจากการจัดส่งไม่เกิน  ....%  หรือ สินค้าที่เกิดจากการจัดส่ง เป็น 0

 

ขอบคุณกับทุกความรู้

มีประโยชน์มาก

ขอตัวอย่าง Kpi แผนกซ่อมบำรุงคะ รบกวนตอบกลับทางเมล์ด้วยคะ

ขอคำแนะนำอาจารย์ค่ะ ที่บริษัทนำระบบ MOP (MISSION OBJECTIVE POLICY) ของเครือสหพัฒน์มาใช้ แล้วมีการทำ work flow แล้วก็ KPI วัดผล แต่ทางแผนกของดิฉันทำอยู่ส่วนงาน SUPPORT SALE เป็นแผนกประสานงานขาย มีหน้าที่หลักก็คือ

1.รับออร์เด้อจากลูกค้ามา แล้วตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของออร็เด้อ ก่อนส่งต่อไปยังแผนก ธุรการ เพื่อพิมพ์ออร์เด้อ

2. call center รับข้อร้องเรียน แจ้งซ่อม ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตอบข้อซักถามต่างๆของลูกค้าที่โทรเข้ามาน่ะค่ะ

3. support ลูกค้า key account และ ลูกค้า VIP

ไม่รู้จะตั้ง mission -objective-policy ยังไง หลังจากนั้นต้องเอา มาทำ work flow แล้วก็ ต้องทำ kpi มาวัดอีก อยากขอคำแนะนำอาจารย์ค่ะ ว่าจะเริ่มอย่างไรดี และท้ายสุด kpi ที่จะวัด ต้องทำอย่างไรคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ดิฉันต้องการขอตัวอย่างวิธีการทำ KPI ของแผนก WAREHOUSE และแผนกจัดส่งค่ะ

รบกวนอาจารย์ช่วยส่งให้หน่อยนะคะ

อาจารย์ครับ อยากได้ตัวอย่าง KPI งานฝ่ายบุคคล พยายามนั่งเขียนดูแล้วแต่ว่าไม่ได้สักที ตอนนี้ปวดหัวมากๆเลยครับ ผมจึงขอรบกวนส่งงานหลักมาใหเอาจารย์พิจารณาดูครับ พอดีต้อง Present ให้ทางหัวหน้าพิจารณาพรุ่งนี้อ่ะครับ เวลา 13.00 น. อ้อ!!ลืมบอกอาจารย์ไปว่าบริษัทที่ทำงานของผมเป็นงานโรงแรมฯครับ

1.ระเบียบการแต่งกายของพนักงาน

2.การขาด ลา มาสาย

3.สรรหาว่าจ้าง

หรือ งานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจารย์มี สามารถเพิ่มมาได้เลยครับ ขอบคุณครับ

ถามไปทาง Facebook ครับ www.facebook.com/yom.nida/

อาจารย์ครับ ผมส่งข้อความถามอาจารย์ไปทาง facebook แล้ว รบกวนอาจารย์ตอบกลับมาให้หน่อยน่ะครับ ต้องการด่วนมากจิงๆครับ หรือตอบกลับกลับมาทางเมลก็ได้ครับ [email protected]

ขอKPI ฝ่าย GPS ติดตามรถขนส่งน้ำมันครับ

[email protected] <<<<< รบกวนด้วยครับ

อาจารย์ค่ะ อยากได้ KPI ของฝ่าย โอเปอร์เรเตอร์กับ admin อะค่ะ คิดไม่ออกจิงๆๆรบกวรอาจารย์ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ค่ะ

หนูต้องการทราบถึง kpi ของฝ่าย HRD&BD พร้อมทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อัญญาดา

555

อาจารย์ค่ะรบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับKPI แผนกขนส่งหน่อยค่ะรบกวนด้วยนะค่ะ

555

อาจารย์ค่ะรบกวนขอข้อมูลkpiแผนกขนส่งหน่อยค่ะรบกวนด้วยนะค่ะ

สวัสดีค่ะ หนู่รบกวนขอตัวอย่างของKPIs และ 4มุมมองค่ะ มีการเงิน ลูกค้า การพัฒนาและเรียนรู้ กระบวนการภายในค่ะ

ต้แงการทราบแนวทางการเก็บข้อมูลตัวชิ้วัดของหน่วยงานวางแผนการผลิตค่ะ ว่าสามารถนำตัวเลขใดมาเป็นตัวชี้วัดได้บ้าง

ตอนนี้มีตัวชี้วัดบางตัว เช่น

1.จัดส่งสินค้าตรงตามเวลา (On Time Delivery 100%)

2.จำนวนวัตถุดิบที่สั่งซื้อกับวัตถุดิบที่รับเข้าจริง (การพยากรณ์ เข้าภายในเดือน100%)

3.ส่งมอบงานกึ่งสำเร็จรูปเข้าSecondary Process ทันตามกำหนดระยะเวลา (ตั้งเป้าไว้ล่วงหน้า 7วัน)

ประมาณนี้ค่ะ รบกวนอาจารย์ดูแล้วลองชี้แนะให้หน่อยค่ะ เพราะกำลังนำเข้ามาปรับปรุงระบบภายในองค์กรค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ค่ะ ตอนนี้เพิ่งเริ่มทำงานเกี่ยวกับตำแหน่ง boi อ่ะค่ะ อยากทราบ kpi ของตำแหน่งนี้ว่ามีอะไรบ้าง รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ตอนนี้หนูเริ่มทำงานแผนก DCC อยากสอบถามว่า KPI ของแผนกนี้มีอะไรบ้าง รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1.วางแผนและ บริหารงานร่วมกับจัดซื้อไม้ท่อนเชื้อเพลิง เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตในโรงงาน และทันต่อการเดินเครื่อง

2.วางแผนงานร่วมกับขนส่ง ติดตามในการจัดหารถเพื่อขนไม้ท่อนเชื้อเพลิงเข้าโรงงานและขนไม้Chipเชื้อเพลิง ส่งให้กับลูกค้า

3.ควบคุมและบริหารงานจัดคิวรถในการจัดส่ง chip เชื้อเพลิงแข็งให้กับลูกค้า ได้ทัน และไม่ติดขัด กับ line procress

4.ควบคุมการเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด สามารถผลิตชิ้นไม้Chipเชื้อเพลิง ได้ตามแผนการเดินเครื่อง

5.ควบคุม และกำหนด การ shut down เครื่องจักร ในแต่ละรอบ ให้เป้นไปตามแผน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

7.ดูแลสิ่งแวดล้อมและกำจัดมลภาวะในพื้นที่บริเวณโรงงาน

8.รับนโยบายและประสานงาน เพื่อปรับปรุงแผนงานด้านกระบวนการทำงาน

9.ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญญชามอบหมาย

10.สรุปข้อมูล/ร่วมวางแผนงานกระบวนการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก CEO ,Biomass Chipper Mgr.

KPI ผมควรเป็นอย่างไรครับ ยกตัวอย่างให้ผมด้วย ช่วยผมด้วยนะครับ ผมจำเป็นจริงๆ

ส่งมาที่ Thananadon[email protected] ฃอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ อยากทราบว่า KPI แผนกพนักงานจัดเรียงสินค้า(ลูกอม-หมากฝรั่ง) มีอะไรบ้างค่ะ จะวัดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

สวัสดิคะอาจารย์ หนูพึ่งเคยทำบัญชีต้นทุน แล้วผู้บริหารต้องการให้ทำ KPI ของบัญชีต้นทุน จึงอยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยคะ ขอบคุณคะ

puri

สวัสดีครับ ผมรบกวนขอ ตัวอย่าง KPI ของฝ่ายบุคคล และบัญชี หน่อยได้ป่าวครับ ขอบคุณครับ

Toom

ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากน่ะค่ะ

Kanchana Thaiking

อาจารย์ค่ะ หนูรบกวนขอตัวอย่าง KPI ฝ่ายจัดซื้อด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ทรงศักดิ์ คำภูแสน

ผ.ผมรบกวนKPIของแผนกกิจกรรมพิเศษที่จัดในองค์กรหน้าที่คือ 1.สร้างความสัมพันธฺ์ที่ดีในแผนกต่าๆ 2.จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อมุ่งให้เห็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป้นรูปธรรม 3.สนับสนุนส่งเสริมเมื่อมีกิจกรรมของพนักงานในแผนกต่างๆ 4.ประชาสัมพันธ์ช่องทางเพื่อให้คนข้างนอกเห้นเป็นรูปลักษณ์ชัดเจน 5.พัฒนาองึค์ความรู้ของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

chidnarong nuangduay

KPI ของ ฝ่ายห้องชั่ง ครับ ตัวกำหนดมีไรบ้าง มีเครื่องชั่งรถบรรทุกจุดรับซื้ออ้อย ส่ง เข้า โรงงาน ด้วยครับ หลักๆเกี่ยวกับ 1.น้ำหนักของเครื่องชั่ง ต้นทาง-ปลายทาง 2.มีซ่อมบำรุงแต่ละจุด 3.การบันทึกข้อมูลชั่ง 4.

สัวสดีค่ะ อาจารย์ หนูมีเรื่องอยากปรึกษาเกี่ยวกับระบบ ISO ค่ะ แต่เป็นบริษัท ก่อสร้างที่มี SITE ต่างจังหวัดด้วย คือทำระบบมาแล้วแต่ไม่โอเคค่ะ พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ เอกสารมั่วไปหมดต้องเริ่มจากตรงไหนดีค่ะ ปล.นุพึ่งเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะ อีกอย่างคนแก่เชื่อแต่อะไรเดิมๆไม่ยอมเปิดใจรับอะไรเลยค่ะ เสนออะไรไปก้ไม่เปิดใจรับเลยค่ะ