การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของวิชาชีพสุขภาพ


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุม 2nd Annual Scientific Conference Mae Fah Luang University School of Medicine “Collaboration in Medical Education & Healthcare in Greater Mekong Sub-region” ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๕๘ และเชิญผมไปพูดเรื่อง 21st Century Education for Health Professionals

จึงนำ PowerPoint มา ลปรร. ที่นี่ โดยดูไปพร้อมกับฟังเสียง การบรรยาย ที่นี่

เมื่อกลับมาที่บ้านผมจึงนึกขึ้นได้ว่า ลืมเสนอว่า ทาง Education Systems สามารถร่วมมือกับ HRH ใน Health Systems ทำวิจัยด้านต่างๆ รวมทั้งการวิจัยระบบ เพื่อยกระดับบริการ และพัฒนาระบบ

และลืมยกตัวอย่าง HITAP ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกด้าน Technology Assessment ออกไปทำงานพัฒนาระบบบริการวิจารณ์ พานิช

๒ ก.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)