farm@kasetpibul
งานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม ราชภัฏพิบูลสงคราม

farm@kasetpibul


Username
kasetpibul
สมาชิกเลขที่
76333
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว  ตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนาน  โดยแต่เดิมวิชาเกษตรกรรมของสถานศึกษาฝึกหัดครูถือเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรและเน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ

v พ.ศ. 2502  นายบุญถิ่น  อัตถากร  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู    เวลานั้นได้เล็งเห็นถึงกิจกรรมนอกหลักสูตร  โดยเฉพาะทางด้านเกษตรกรรมซึ่งมีบรรจุไว้ในหลักสูตรไม่มากแต่เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรครูที่จะจบการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเกษตรกรรม  ให้สามารถสอนทางด้านเกษตรกรรมแก่นักเรียนได้  โดยให้รวมทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  จึงให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรทางด้านนี้ขึ้น  ต่อมาได้พัฒนาวิชาเกษตรกรรมให้แฝงอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์

v พ.ศ. 2506  นายบุญถิ่น  อัตถากร  อธิบดีกรมฝึกหัดครู  ได้กล่าวไว้ในการบรรยาย  เรื่อง  การเตรียมการสอนและการทำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม  โดยเน้นเรื่องเกษตรกรรมเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและในช่วงนี้กรมการฝึกหัดครูได้สร้างหลักสูตรวิชาเกษตร  ประกอบด้วย  วิชาการปลูกพืช  วิชาการเลี้ยงสัตว์  วิชาการขยายพันธุ์พืชและวิชาที่ว่าด้วยวิธีสอนวิชาเกษตร  ซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตรวิชาเกษตรที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกและในปีเดียวกันกรมการฝึกหัดครูได้ปรับปรุงงานสอนวิชาเกษตรเป็นหมวดวิชาเกษตรกรรม  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  พิษณุโลก

v พ.ศ. 25142517  เป็นช่วงวิกฤตของการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม  เนื่องจากพื้นที่ใช้ฝึกปฏิบัติงานเกษตรถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกสร้างบ้านพักอาจารย์  การเรียนการสอนวิชาเกษตร  วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลกแทบจะกล่าวได้ว่า  ชงักงัน  ไม่มีทิศทางที่แน่นอน  แต่อย่างไรก็ตามหมวดวิชาเกษตรกรรมได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์  สังกัดอยู่ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์  จากนั้นได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยเปิดสอนวิชาเอกและวิชาโทเกษตรศาสตร์ขึ้น  ทำให้นักเรียนฝึกหัดครูไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาเกษตรกรรมทุกคนเหมือนแต่ก่อนที่ต้องบังคับเรียนทุกคน

v ก่อน พ.ศ. 2526  ประเทศไทยประสบปัญหาที่เรียกว่า  ครูล้นตลาด”  ทำให้การผลิตครูของวิทยาลัยครูพิบูลสงครามเกิดปัญหาเป็นห่วงโซ่เช่นเดียวกัน  ดังนั้นกรมการฝึกหัดครูจึงปรับ พ.ร.บ. วิทยาลัยครูให้สามารถผลิตนักศึกษาสาขาอื่นได้นอกจากผลิตครู

v พ.ศ. 25262527  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  สนอง  พ.ร.บ. ใหม่ของกรมการฝึกหัดครู  โดยเปิดสอนสาขาพืชศาสตร์และสัตวบาล  ในรูปของวิทยาลัยชุมชนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล  หน่วยขยายพันธุ์ส้มโอ  ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริฯ    บริเวณทุ่งทะเลแก้ว  โดย  หม่อมเจ้าจักรพันธุ์  เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์  องคมนตรี  เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล  งานสาธิตฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎรตามแนวพระราชดำริฯ  หน่วยขยายพันธุ์ส้มโอ  และในช่วงเวลาเดียวกันนี้  ภาควิชาเกษตรศาสตร์  ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคาร  ภาควิชาเกษตรศาสตร์  1  หลัง  (ปัจจุบัน  คือ  อาคารโรงงานแปรรูปนมสดพาสเจอร์ไรส์  ทะเลแก้ว)  สำหรับใช้เป็นสถานศึกษาของนักศึกษาเกษตร  ที่ทะเลแก้ว

v พ.ศ. 2528  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เปิดสอนคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม  โดยปรับจากภาควิชาเกษตรศาสตร์เดิมและจัดองค์กรการบริหารงานเป็นคณะวิชา  เช่นเดียวกับคณะวิชาอื่น ๆ

v พ.ศ. 2529  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนแคนาดาเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอนวิชาวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย  โดยให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาอบรมและศึกษาดูงานทั้งหมด  3  รุ่น  ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปอาหารจาก St.Clair College  และผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปอาหารจาก  Olds College  ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและแปรรูปนม  แก่คณาจารย์ของวิทยาลัยครูฯ  ถึง  2  ครั้ง  และได้ให้การช่วยเหลือแนะนำจนสามารถก่อสร้าง  ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปอาหารและแปรรูปนม  ซึ่งสามารถใช้เป็นอุปกรณ์การสอนนักศึกษา  ฝึกอบรมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

v พ.ศ. 2530 ภาควิชาเกษตรศาสตร์  ซึ่งได้ทดลองดำเนินงานในรูปแบบของคณะวิชามาระยะหนึ่งตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2528  ได้รับยกฐานะเป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  วิทยาลัยครูพุทธศักราช  2528  โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิชาออกเป็น  3  ภาควิชา  คือ  ภาควิชาเกษตรศาสตร์  ภาควิชาส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร  และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

v พ.ศ. 2531  นายโสภน  สุวรรณโรจน์  อธิการบดีวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  ในช่วงเวลานั้น  มีนโยบายสร้าง  college farm    ทะเลแก้ว   บริเวณด้านหลังสวนรัชมังคลาภิเษก  บนพื้นที่ประมาณ   245  ไร่  และสร้างอาคารคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าว  (ปัจจุบันเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์  ทะเลแก้ว  เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้น้ำมันไบโอดีเซล  ตามแนวพระราชดำริฯ)  ซึ่งแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2532  นอกจากนี้ในปี  พ.ศ. 2531  ทางภาควิชาส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร  ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  2  ปีหลังอนุปริญญา  เพื่อเป็นการต่อยอดในระดับอนุปริญญา

v พ.ศ. 2532  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญารุ่นแรกในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

v พ.ศ. 2534  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  เปิดสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารระดับปริญญาตรี  โดยรับโอนนักศึกษาในระดับอนุปริญญารุ่นแรกเข้าศึกษาต่อเป็นระดับปริญญาตรี

v พ.ศ. 2538  มีการประกาศใช้  พ.ร.บ.  สถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช  2538 เปลี่ยนชื่อเป็น  คณะเกษตรและอุตสาหกรรม

v พ.ศ. 2542  เปลี่ยนชื่อจากคณะเกษตรและอุตสาหกรรม  เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะฯ โดยมีการยุบภาควิชาเหลือเฉพาะโปรแกรมวิชา  ซึ่งมีทั้งหมด  3  โปรแกรมวิชา  คือ  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  โปรแกรมวิชาสัตวบาลและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

v พ.ศ. 2545  คณะฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาหารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นอาคาร  2  ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  1,000  ตารางเมตร

v พ.ศ. 2547  เปลี่ยนชื่อจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็น  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ตามกฎกระทรวงและในวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.2547  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ  ทำให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547

v พ.ศ. 2548  คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  เป็นอาคาร  3  ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  2,800  ตารางเมตร

v พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ออกประกาศ  เรื่อง  แนวทางการบริหารคณะ  พ.ศ. 2550  โดยยุบโปรแกรมวิชาเปลี่ยนเป็นหลักสูตรสาขาวิชาแทนและในปีเดียวกันนี้ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวศาสตร์

v พ.ศ. 2551  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น  4  หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาสัตวบาล (2 ปีหลังอนุปริญญา)  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและในขณะเดียวกันทางคณะฯ  ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก  2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  โดยเพิ่มวิชาเอกเกษตรอินทรีย์ขึ้นอีก  1  วิชาเอก

v พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญาตรีเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยฯ และเริ่มเปิดสอนนักศึกษาสาขาดังกล่าวในปีการศึกษา 2552 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง