ครูเพื่อศิษย์อีสาน ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครบ ๓ ปีแล้วสำหรับการทำงานของศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ หรือ Center of Academic Development for Learning (CADL) ที่นำเอาเครื่องมือ KM มาทำงานพัฒนา "ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์" หรือ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้ชื่อของชุมชนครูที่มารู้จักกันผ่่านช่องทางนี้ว่า "ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์อีสาน"

เราพยายามค้นหาและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูดีครูเพื่อศิษย์ เพื่อให้กำลังใจครูที่อยู่และเป็นเพื่อลูกศิษย์ มีอุดมการณ์ ทำงานด้วยใจ หาครูที่ทุ่มเทกับการให้อนาคตที่ดีแก่ศิษย์อย่างแท้จริง และช่วยหนุนให้ครูท่านพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ประสบการณ์ที่ดได้ผล โดยกระบวนการ "ถอดบทเรียน" และเขียนออกมาเป็นเอกสารเผยแพร่ในชื่อ "ครูเพื่อศิษย์ BP จาก PLC มหาสารคาม" และมอบโล่รางวัลไว้เป็นเกียรติสูงสุดของครูผู้ให้สืบไป

ปี ๒๕๕๗ เรามอบได้โล่รางวัล "ครูเพื่อศิษย์อีสาน ดีเด่น" ให้กับ ๓ ท่าน ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป หน่วยที่เห็นความสำคัญและก่อตั้ง CADL ซึ่งได้แก่ ครูเพ็ญศรี ใจกล้า จากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ครูเพ็ญศรี กานุมาร จากโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรพ์ และครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ ครูโรงเรียนบ้านหินลาด ผมการันตีด้วยประสบการณ์ว่า หากท่านผู้อ่านสนใจเรียนรู้จากครูทั้งสามท่าน จะไม่ผิดหวังกับ "ความดีที่ท่านมีเพื่อศิษย์" และ "มิตรภาพที่ท่านจะมอบให้" หากติดต่อไปโดยตรง ...

ปีนี้ ๒๕๕๘ CADL ประกาศมอบอีก ๓ โล่รางวัล "ครูเพื่อศิษย์อีสาน ดีเด่น" ให้กับครูเพื่อศิษย์ที่เหนียวแน่นในการร่วมกันสร้างเครือข่ายครูเพื่อศิษย์ในจังหวัดมหาสารคาม มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ทุกท่านได้พิสูจน์ให้เห็นถึง จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของ "ครูเพื่อศิษย์" ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษใหม่ และให้ความสำคัญกับตนเอง ภูมิปัญญาของตน ประสบการณ์ของตน จนมีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ BP (Best Practice) ที่เป็นรูปธรรม จึงขอเขียนบูชาคุณครูเพื่อศิษย์ไว้ตรงนี้ ก่อนที่จะมีพิธีรับมอบโล่อย่างเป็นทางการต่อไปครับ

ครูไพฑูรย์ แวววงศ์

ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนมีสุข อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ครูเพื่อศิษย์ที่ประสบความสำเร็จยิ่งในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้วิธี“มุ่งประสบการณ์ภาษาแบบครูไพฑูรย์”ที่พัฒนาต่อยอดขึ้นเอง

อดีตครูภาษาไทยที่ลาออกจากราชการเพื่อนำความรู้ความสามารถที่ตนเชี่ยวชาญ มาทำโรงเรียนตามอุดมการณ์และแนวทางของตนเอง สร้างสถานศึกษาที่เก็บค่าเทอมเพียง ๑ ใน ๔ ของค่าเทอมที่เก็บในสถานศึกษาเอกชนทั่วไป ปัจจุบัน “โรงเรียนมีสุข” ที่ท่านก่อตั้งขึ้นกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของครูทั่วภาคอีสาน โดยเฉพาะครูที่กำลังแก้ไขปัญหาการ “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบ “มุ่งประสบการณ์ภาษาจากประสบการณ์จริง” ของครูไพฑูรย์ เป็นแนวปฏิบัติที่ได้ผลยิ่ง (Best Practice, BP) ลูกศิษย์ทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ และเขียนสร้างสรรค์ได้ ในระยะเวลาอันสั้น และที่สำคัญท่านยังได้แบ่งปัน ถ่ายทอด BP ให้กับเพื่อนครูที่สนใจจะเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยCADL จึงขอมอบโล่รางวัล “ครูเพื่อศิษย์อีสาน ดีเด่น” ขอร่วมบูชาคุณครูเพื่อศิษย์ ครูไพฑูรย์ แวววงศ์ เพื่อเป็นกำลังใจ ยกย่องเชิดชูในความมุ่งมั่น พากเพียร และประกาศให้เพื่อนครูในชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ทุกท่าน ได้รับรู้ถึงคุณความดีนี้สืบไป

ครูอัจฉราวรรณ ภิบาล

ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ผู้คิดริเริ่มวิธีการสอนโดยใช้ฉลากสินค้นเป็นสื่ออย่างได้ผล ด้วยการสอนแบบตื่นตัวและเน้นกระบวนการคิด ซึ่งสามารถปรับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษที่คิดริเริ่มวิธีการสอนภาษาโดยใช้ฉลากสินค้า นำมาประยุกต์รวมกับพื้นฐานการแจกลูกผสมคำในภาษาไทยของนักเรียน โดยเน้นการเรียนรู้แบบตื่นตัว ( Active Learning) และเน้นกระบวนการคิด ทำ และนำเสนอ สามารถทำให้นักเรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนภาษอังกฤษซึ่งเป็นปัญหาสำหรับโรงเรียนประจำตำบลทั่วไป วิธีของครูอัจฉราวรรณทำให้นักเรียนหันมาสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น สร้างบรรยากาศใหม่ในชั้นเรียน ที่ครูเปลี่ยนมาเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ครูอัจฉราวรรณ ยังร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายครูเพื่อศิษย์อีสานอย่างต่อเนื่อง ทั้งผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกันและผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องหลายปี


CADL จึงขอมอบโล่รางวัล “ครูเพื่อศิษย์อีสาน ดีเด่น” ขอร่วมบูชาคุณครูเพื่อศิษย์ ครูอัจฉราวรรณ ภิบาล เพื่อเป็นกำลังใจ ยกย่องเชิดชูในความมุ่งมั่น พากเพียร และประกาศให้เพื่อนครูในชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ทุกท่าน ได้รับรู้ถึงคุณความดีนี้สืบไป

ครูสุทิน สุทธิเจริญ

ครูสุทิน สุทธิเจริญ ครูภาษาไทยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ผู้ริเริ่มการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อการสอน “ตารางมหัศจรรย์พยัญชนะ” ที่สามารถลดระยะเวลาการสอนได้ถึง ๑ ใน ๓ ส่วน โดยนักเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้ ตามวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร อีกทั้งยังสามารถจดจำหลักภาษาได้ง่าย ทำให้นักเรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ครูสุทินได้เอื้อเฟื้อแบ่งปัน เผยแพร่อธิบายให้ฟังโดยไม่หวงความรู้ และเป็นแกนนำหลักในการสร้างเครือข่ายครูในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น “ PLC มหาสารคาม” ในปัจจุบัน


CADL จึงขอมอบโล่รางวัล “ครูเพื่อศิษย์อีสาน ดีเด่น” ขอร่วมบูชาคุณครูเพื่อศิษย์ ครูสุทิน สุทธิเจริญ เพื่อเป็นกำลังใจ ยกย่องเชิดชูในความมุ่งมั่น พากเพียร และประกาศให้เพื่อนครูในชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ทุกท่าน ได้รับรู้ถึงคุณความดีนี้สืบไป

ติดตามอ่าน BP ของครูเพื่อศิษย์ได้ทาง Gotoknow.org ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (0)