การยกเลิก/ปรับปรุงการรายงาน

การรายงาน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกหน่วยงานได้กำหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน หรือหนังสือสั่งการ เพื่อให้หน่วยงาน ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรืองานอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยมีระยะเวลาที่แน่นอน หรือเป็นครั้งคราว เพื่อทราบความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การรายงาน มีหลายประเภท มีรายงานประจำเดือน รายงานประจำงวด รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี หรือ รายงานเฉพาะกิจตามความเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 23 กันายน 2558 อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงระบบการรายงานฯตามตัวชี้วัดที่ 3.2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่วข้องและคณะทำงานชุดย่อยฯ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศุนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานฯ ในการยกเลิก ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ปัจจุบันมีระบบงาน 10 ระบบ และมีรายงานที่ต้องจัดทำรวม 79 รายงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บางรายงานมีความซ้ำซ้อน บางรายงานมีขั้นตอนมาก สำนักงานฯจึงได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 3.2 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน ลดภาระการรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ลดต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินงาน และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย

เป้าหมาย ดำเนินการปรับปรุงระบบการรายงานฯ ที่ได้กำหนดแนวทางไว้จำนวน 10 ระบบงานแล้วเสร็จ โดยจำนวนรายงานที่ได้รับการปรับปรุงรวม 10 ระบบงาน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนรายงานทั้งหมด(ไม่น้อยกว่า 21 รายงาน จากจำนวน 34 รายงาน)ที่เหลือจากการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วกว่าร้อยละ 50 บางหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการ และมีหนังสือยกเลิกรายงานบางส่วน และมีบางส่วนได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง บางรายงานไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ เพราะมีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ตามมติคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานภายนอกเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินการรายงาน เป็นต้น

หากหน่วยงานสามารถลดจำนวนรายงานลงได้ตามเป้าหมายก็จะทำให้ลดภาระ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน และการให้บริการแก่ประชาชนก็จะรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม และทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อธิบดีอัยการ สำนักงานวิขาการ เป็นประธานการประชุม

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะทำงานฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิต กับ งานความเห็น (0)