ร่างกฎหมายเพื่อคนจน: ความก้าวหน้าของการปฏิรูปที่ดิน


ร่างกฎหมายเพื่อคนจน: ความก้าวหน้าของการปฏิรูปที่ดิน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอเรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบโฉนดชุมชน และร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. .... ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลัก รับไปพิจารณา ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่ วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยข้อเสนอแนะฯ สรุปได้ ดังนี้

  • การจัดการทรัพยากรที่ดินจำเป็นต้องก้าวข้ามหรือต้องหยุดการจัดการตามแนวคิดหรือกลไกใน แบบเดิม มาสู่แนวคิดหลักการการสร้างกลไกใหม่ในการบริหารจัดการร่วมกัน สิทธิร่วมกัน เพื่อลดการสูญเสียที่ดิน การบุกรุกป่า เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
  • มีแนวคิดที่ชัดเจนเรื่องโฉนดชุมชนที่เป็นการรับรองสิทธิชุมชนในรูปแบบใหม่ จะสามารถแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน
  • การกำหนดแนวทางในการปฏิรูปด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินต้องสอดคล้องกับสิทธิชุมชนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
  • เสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ .... ไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... เนื่องจากกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับมีความ เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการในพื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ จึงต้องดำเนินการ ร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวให้สอดคล้องกัน

///////ศูนย์ข่าวทุ่งกุลา มานะ เหนือโท-รายงาน 084-6867715

หมายเลขบันทึก: 595059เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2015 09:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กันยายน 2015 09:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี