ลุงเหมย
ข้าราชการครูบำนาญ นายชุมพล บุญเหมย

แก้กรรม ทำเองได้ ตอนที่ ๔


....ขอน้อมกราบบุญบารมีและสัจธรรมจงตั้งมั่นในดวงจิตของกัลยาณมิตรและรัตนชนทุกคนทุกท่านเทอญ......ก็มาต่อ...แก้กรรมทำเองได้....ในตอนที่ ๔ เพื่อที่จะได้ศึกษาและพิจารณาไตร่ตรอง และพร้อมที่จำไปประพฤติและปฏิบัติให้เกิดความผาสุกกาย ผาสุกใจ ต่อไป.......

กรรมทุกข์ใจเพราะญาติพี่น้อง และสามี / ภรรยา

เกิดจากกรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดังนี้

๑. เคยลำเอียง ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวมาก่อน

๒. เคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้แต่ชาติอดีต และชาติปัจจุบัน

๓. ในอดีตชาติเคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยก

วิธีแก้กรรม

๑. ต้องบวชพระ / ชีพราหมณ์ เพื่อว่าเมื่อเกิดอีกภพจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติธรรม จะทำให้เจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมให้ ตนเองจะพบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น
๒. ยึดพรหมวิหาร ๔ มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตตา ไม่ลำเอียง ไม่เอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิด ทำให้ วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นความทุกข์เรื่องญาติพี่น้องได้
๓. นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้าน และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

กรรมเป็นอัมพฤกษ์

เกิดจากกรรม

๑. ฆ่าสัตว์
๒. ทรมานสัตว์
๓. เคยทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ

วิธีแก้กรรม

๑. ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและ
กัน
๒. ปล่อยสัตว์ลงน้ำ ในวันเกิดของตนเอง กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
๓. ถวายยาเข้าวัด หรือช่วยเหลือคนป่วย

กรรมเป็นมะเร็ง

เกิดจากกรรม

๑. ฆ่าสัตว์ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์มาก่อน จึงส่งผลต่อสุขภาพ เป็นโรคที่รักษาไม่หาย
๒. มีจิตใจเหี้ยมโหดมาตั้งแต่อดีตชาติ เคยสั่งฆ่าคน และทำร้ายคนจนเจ็บปางตาย
๓. ทำแท้ง แนะนำคนให้ทำแท้ง หรือเป็นผู้ทำแท้งให้ผู้อื่นมามากมาย
๔. ในอดีตชาติเบียดเบียนทรัพย์สิน หากินบนความทุกข์ของผู้อื่นมากมาก

วิธีแก้กรรม

- ต้องทำบุญใหญ่ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และบวชพระ / ชีพราหมณ์ ๑ เดือน เพื่อส่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

สามีเจ้าชู้ วิธีแก้กรรม

๑. แก้ไขด้วยอำนาจบุญ " ตั้งนะโม ๓ จบ " ขอแผ่บุญบารมีให้สามี...(ชื่อ นามสุล ) และเจ้ากรรมนายเวร ศัตรูหมู่มารทุกภพทุกชาติ
ที่เป็นผู้หญิงชื่อ....หรือใครก็ได้ ขอให้ได้รับผลบุญนี้และอโหสิกรรม และขาดจากสามีของข้าพเจ้า
" เมื่อหมดกรรมแล้ว มือที่ ๓
จะแยกจากไปเอง หรือ
๒. ใส่บาตรด้วยพระสะดุ้งมาร ๑ องค์ แต่ต้องจุดธูป ๓ ดอก ตั้งนะโม ๓ จบ ขอขมากรรมต่อหน้าพระพุทธรูปก่อนนำไปใส่บาตร

กรรมมีบริวารไม่ดี เกิดจากรรม

๑. ชาติก่อนไม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และคนใกล้ชิด
๒. เมื่ออดีตชาติเคยให้ร้ายผู้อื่น
๓. ไม่เคยช่วยเหลืองานส่วนรวม

วิธีแก้กรรม

๑. หมั่นทำบุญให้ทานกับคนใกล้ตัว และชักชวนบุคคลอื่นทำบุญร่วมกันบ่อย ๆ เกิดชาติหน้าฉันใดจะได้มีบริวารมากมาย
๒. ให้ร่วมทำบุญ เช่นบวชนาคหมู่ หรือสามเณรภาคฤดูร้อน จะทำให้พ้นทุกข์ และมีบริวารที่อยู่ในศีลธรรม
๓. จงหมั่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

แก้กรรมให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เกิดจากรรม

๑. ฆ่าสัตว์มามาก
๒. มักคิดสมน้ำหน้าคนที่กำลังเดือดร้อน หรือประสบอันตราย
๓. จิตใจอาฆาต สาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอ
๔. ทำแท้ง หรือฆ่าคนมาก่อน

วิธีแก้กรรม

๑. สร้างประตูวัด ให้ทำในวันเกิดของตนเอง จะช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดจากภยันตรายได้
๒. มี หิริ โอตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป) ในจิตใจ
๓. ทุกวันเกิด ให้สวดพระคาถาป้องกันภัยทั้ง ๑๐ ทิศ ๓ จบ
๔. ตักบาตรทุกวันเกิด อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และขออโหสิกรรมต่อกัน

กรรมเจอแต่คนเอาเปรียบเกิดจากกรรม

๑. เคยเบียดเบียนเงินของพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ
๒. เคยโกงคนในอดีตชาติ
๓. ขโมยเงินของครอบครัวมาใช้

วิธีแก้กรรม

๑. หมั่นยึดถือศีล ๕ ให้มั่น
๒. ไม่เดื่มเหล้า เพราะจะทำให้ขาดสติ โดนโกงง่าย
๓. หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานบารมีขอพรให้พบเจอคนดี ๆ เข้ามาในชีวิต

กรรมไม่มีลาภลอย เกิดจากกรรม

๑. ไม่เคยทำบุญเกินจิตที่ตั้งไว้ และเมื่อบริจาคไปแล้วรู้สึกเสียดาย ทั้ง ๆ ที่ตนมีทรัพย์สินเพียงพอ ไม่เดือดร้อน เกิดความตระหนี่
ให้บริจาคทานอย่างไม่เต็มใจ
๒. ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และยังโลภอย่างได้เงินมาก ๆ โดยมิชอบ

วิธีแก้กรรม

๑. ตั้งจิตทำบุญทำกุศลด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือศาสนาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
๒. หมั่นทำบุญใหญ่และขอพรด้านลาภลอย
๓. ให้ฝังลูกนิมิตรปีละครั้ง อธิษฐานขอพร ตั้งจิตให้มั่น จะทำให้สมหวังในสิ่งที่ขอ

เจ็บป่วยสุขภาพไม่ดี สามวันดี สี่วันไข้ เป็นโรคร้ายรักษาไม่หาย เป็นโรคเกี่ยวกับทางกาย เรื้อรังรักษาไม่หาย เกิดอุบัติเหตุบ่อย ทำให้บาดเจ็บต่อร่างกาย

- เกิดจากกรรมปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) ผิดศีลข้อ ๑ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากในชาตินี้หรือในอดีตชาติ (อดีตชาติไม่จำกัดเฉพาะชาติที่แล้ว อาจผ่านมานับชาติไม่ถ้วน)

วิธีแก้กรรม

- ให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเด็ดขาด สัตว์เล็กสัตว์น้อย ยุง มด แมลง ก็ห้ามเด็ดขาด ให้ไปซื้อปลา หรือสัตว์ ที่เขานำมาขายในตลาดสดเพื่อให้คนไปฆ่าทำเป็นอาหาร แล้วนำไปปล่อยที่แม่น้ำ หรือในคลองที่สะอาดที่มันจะมีชีวิตต่อไปได้ ต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในตลาดสด หรือที่เขาขายเพื่อรอให้คนเอาไปฆ่าทำเป็นอาหารเท่านั้นจึงจะมีผล ไม่ใช่สัตว์ที่เขาเตรียมไว้ให้ปล่อย ถ้าแบบนั้นไม่มีผล หรือไปบริจาคช่วยไถ่ชีวิตโค กระบือ ตามโครงการของวัดต่าง ๆ เมื่อทำแล้วอุทิศบุญกุศลนั้นให้เจ้ากรรมนายเวร การทำแบบนี้ เป็นการแก้กรรมเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง และยังเป็นการต่ออายุให้กับผู้ทำอีกด้วย คือสมมุติว่าคน ๆ นั้น มีอายุขัย ๖๐ ปี อาจจะอยู่ต่อได้ถึง ๖๕ – ๗๐ ปี อย่างนี้เป็นต้น การแก้กรรมสุขภาพนี้ให้ทำเป็นประจำตามกำลังความสามารถที่จะทำได้ เช่น อาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรือสามเดือนครั้ง แล้วแต่สะดวก ทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น ถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่ามีกรรมหนักมาก คือทำมามากจริง ๆ แต่ก็ถือว่าเราได้ผ่อนได้แก้ไปบ้างแล้ว เพราะเวรกรรมนั้นจะแก้ให้หมดโดยไม่รับเลยนั้นคงไม่ได้ คงต้องรับกันบ้างถึงจะคลายตัวไปได้......

เพื่อนรัตนมิตรและกัลยาณธรรมทุกท่านครับ กำลังอ่านบทคัดลอกนี้และคิดตามจนเกิดความเพลิดเพลินและเริ่มรู้แจ้งแล้วใช่ไหมครับ...อีตาลุงก็ขอกราบบุญบารมีของท่านว่าจำต้องขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้ก่อน แล้วจะมากราบเรียนอีกต่อไปในตอนที่ ๕ สำหรับวันนี้ก็ขอกราบบุญบารมีของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไว้พบกันในบทคัดลอก "แก้กรรมทำเองได้ " ในตอนต่อไป...กราบสาธุครับ...

หมายเลขบันทึก: 594845เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2015 22:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กันยายน 2015 22:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี