อะไรนะ.....ชุมชนท้องถิ่น 1

B-chai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มิติการพัฒนาชุมชน 4 มิติ เอาไว้เช็คความคิดตัวเอง ว่าตอนนี้ เรากำลังทำอะไรกับชุมชนท้องถิ่น .......

1. โครงการ (Project) เป็นการดำเนินการมุ่งเน้นใชุมชนดำเนินกิจกรรมตามเป้ัาหมายโครงการเสร็จ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ลดกาารพนัน เป็นต้น โดยการดำเนินการเป็นพื้นที่ๆๆ

2. แผนงาน ( Programe) เป็นการออกแบบแผนของกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้ัาหมาย เช่น โครงการชุมชน ...ลดปัญหาการพนัน เป็นต้น

3. ขบวนการ (movement) มุ่งเน้นให้ชุมชน มีการเคลื่อนไหวเป็นกระแส เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เช่น โครงการชุมชนร่วมรณรงค์งดอบายมุข.... เป็นต้น ซึ่งมีการดำเนินการในหลายพื้นที่ เป็นขบวนการ

4. กระบวนการเรียนรู้ (Process) มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้กลไกในชุมชนสามารถจัดการปัญหาด้วยตนเอง

มิติการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน ไม่มีสูตรสำเร็จ ว่าอันไหนเหมาะกับการนำมาใช้ ขึ้นอยู่กับบริบท และเป้าหมายของ ภาคี ที่ไปร่วมทำงานกับชุมชนท้องถิ่น

พุธหน้าจะมายกตัวอย่างให้ฟัง ......

..
ภาพจากhttp://www.rsc.lpru.ac.th/newweb/act58/1m1j.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CD-EXความเห็น (0)