รายงานการวิจัยประเมินโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน เทศบาล ๑ ตลาดเก่า


การวิจัยประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า โดยเน้นพฤติกรรมด้านวิถีชีวิตประชาธิปไตย 3 ด้าน คือ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม และด้านปัญญาธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ปีการศึกษา 2557 จำนวน 262 คน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน จากการเปิดตารางการประมาณค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง Krejcie และ Morgan เป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 2)แบบประเมินการดำเนินงานโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ซึ่งผู้ประเมินโครงการดำเนินการสร้างขึ้นเอง โดยใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) จำนวน 3 ฉบับ โดยมีการประเมินโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 3 ระยะ คือ ก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาช (Cronbach) ฉบับที่ 1 ด้านบริบท มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .80 และด้านปัจจัยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 ฉบับที่ 2 ด้านกระบวนการมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .85 ฉบับที่ 3 ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ด้านวัตถุประสงค์โครงการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 ด้านคารวธรรม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 ด้านสามัคคีธรรม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 ด้านปัญญาธรรม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบท ลำดับที่ 1 คือ การดำเนินโครงการ มีผลดีต่อชุมชนและสังคม รองลงมา ได้แก่ โครงการเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ โครงการได้รับการสนับสนุนจากครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เป็นลำดับสุดท้าย ด้านปัจจัย ลำดับที่ 1 คือ ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณมีความสะดวกต่อการดำเนินงาน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานโครงการ และจำนวนบุคลากรในโรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการมีเพียงพอ เป็นลำดับสุดท้าย ด้านกระบวนการ ลำดับที่ 1 คือ โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินงานโครงการ รองลงมาได้แก่ โรงเรียนได้นำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข การดำเนินโครงการ และโครงการมีการประเมินการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นลำดับสุดท้าย ด้านผลผลิต ลำดับที่ 1 คือด้านการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการการจัดกิจกรรมปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้นักเรียน รองลงมาได้แก่ ด้านปัญญาธรรม และด้านการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการนักเรียนเกิดพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย ด้านคารวธรรม เป็นลำดับสุดท้าย

2. ผลการดำเนินงานโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเน้นพฤติกรรมด้านวิถีชีวิตประชาธิปไตย 3 ด้าน คือ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม และด้านปัญญาธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคารวธรรม ลำดับที่ 1 คือ นักเรียนตั้งใจฟังขณะที่ครูสอน หรือผู้อื่นพูด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนยกมือขออนุญาตเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็น และนักเรียนใช้คำพูดที่สุภาพกับเพื่อน ครู ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ เป็นลำดับสุดท้าย ด้านสามัคคีธรรม ลำดับที่ 1 คือ นักเรียนชอบช่วยเหลือเพื่อนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รองลงมาได้แก่ นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความเต็มใจ และ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียน เป็นลำดับสุดท้าย ด้านปัญญาธรรม ลำดับที่ 1 คือ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รองลงมาได้แก่ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และนักเรียนจะตัดสินใจด้วยเหตุผลเสมอ เป็นลำดับสุดท้าย

หมายเลขบันทึก: 594625เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2015 13:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 กันยายน 2015 13:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี