Flip the Regulator


คำที่ใช้ในชื่อบันทึก เป็นการเลียนชื่อ flip the classroom เป็นชื่อที่ผมใช้อธิบายวิธีพัฒนาระบบ ความเข้มแข็งทางวิชาการโดย สกอ. เปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่ empowerment แทนที่วิธี regulate ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ช่วงสายวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในงานประชุม 2nd ANHPERF เรื่องที่พูดกันคือ Teacher professional standards and competency ที่นำเสนอโดย รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม (รองเลขาธิการ กกอ.), รศ. นพ. อานุภาพ เลขะกุล (มอ.) และ รศ. ดร. บัณฑิต ทิพากร (มจธ.) แล้วผมเป็นผู้ให้ความเห็น

ผมให้ความเห็นโดยใช้ PowerPoint นี้ และฟังเสียงได้ที่นี่ ผมพูดประมาณ ๒๐ นาที แล้วหลังจากนั้นเป็นการอภิปรายจากผู้เข้าร่วมประชุม

ผมเชื่อว่า หากหน่วย regulator หันมา flip วิธีการทำหน้าที่กำกับดูแลตามแนวที่ผมเสนอ จะทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้น ในต่างประเทศ เขากำกับงานสร้างสรรค์ และงานวิชาการ โดยแนว empowerment ต่อผลงานที่ได้ผลดีทั้งนั้น แทนที่จะเน้นปราบปรามความชั่ว เขาเน้นส่งเสริมความดี ตามวิธีที่ผมเสนอ

วิธีเน้นปราบปรามความชั่ว โดย สกอ. ทำให้หน่วยงานที่มุ่งทำดี พลอยทำดียาก เพราะมัวแต่ต้องเขียนรายงานเพื่อการประเมินมากมายวิจารณ์ พานิช

๖ ส.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)