การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

ผู้ประเมิน นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

วิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ

พุทธศักราช 2558

บทคัดย่อ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินและศึกษาผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 6 คน พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 6 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 180 คน รวมทั้งสิ้น 192 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ครูผู้สอนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และ 4.12 ตามลำดับ)

2. ครูผู้สอนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านบริบทของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และ 4.23 ตามลำดับ)

3. ครูผู้สอนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และ 4.08 ตามลำดับ)

4. ครูผู้สอนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกระบวนการของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และ 4.13 ตามลำดับ).

5. ครูผู้สอนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และ 4.04 ตามลำดับ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผอ.ปั๋มความเห็น (0)