บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ประติมากรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า .50 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เกณฑ์ 27% ของ จุง เตห์ ฟาน จากนั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจับฉลาก เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง ของนักเรียนที่มีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ตามลำดับ รวมจำนวน 42 คน แบ่งเป็น การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งจำนวน 3 คน การทดลองแบบกลุ่มเล็กจำนวน 9 คนและแบบภาคสนามจำนวน 30 คน ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีจำนวน 38 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) บทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ประติมากรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (3) แบบประเมินด้านคุณภาพสื่อการเรียนรู้คุณภาพแบบมาตราส่วน 8 ด้าน จำนวน 23 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ 7 ด้าน 40 ข้อ สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ ค่า t-testแบบจับคู่ (pair t-test)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ได้บทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ประติมากรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 80.66/80.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่าย (E.I.) เท่ากับ 0.67 เป็นไปตามเกณฑ์คือไม่ต่ำกว่า .50 หรือร้อยละ 50

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อนำเปรียบเทียบค่า t ที่ได้จากการคำนวณ พบว่า ค่า t = 15.998 มากกว่า ค่าวิกฤต (t = 2.0262 ) แสดงว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนหลังเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5.3 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน โดยภาพรวม (x ̅ = 4.55) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน (x ̅ = 4.65) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านเทคนิคการออกแบบ Web Site (x ̅ = 4.43) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ (Tags): #abs
หมายเลขบันทึก: 594458เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2015 12:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2015 12:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี