งานกลุ่มวิชาชีววิทยาพืช ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘


งานกลุ่ม วิชาชีววิทยาพืช ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๕ โครงการ วมว.มทส.รส.


ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ ๕ คน เลือกจัดทำรายงาน ในหัวข้อเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาการเรียนการสอน ในเทอมนี้ คือ โครงสร้างและหน้าที่ (หรือ การทำงาน) ของพืช (เน้นพืชมีดอก) ตามรายละเอียดที่มีในตารางจัดการเรียนการสอนวิชาของเทอมนี้...ตั้งแต่ โครงสร้างและหน้าที่พืช จนถึง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกหัวข้อย่อย หรือ ประเด็นย่อย ที่กลุ่มสนใจ ...โดยมีข้อกำหนด หลัก คือ

๑. เป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือ เชื่อมโยงกับท้องถิ่น เช่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ ที่อื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

๒. จัดทำรายงานในรูปของ วีดิโอ คลิป...มีความยาว ระหว่าง ๕ ถึง ๑๐ นาที (ไม่น้อยกว่า ๕ นาที แต่ไม่เกิน ๑๐ นาที) โดยอัปโหลดขึ้นไปไว้บน YouTube แล้วนำ Links มาส่งเป็นคำตอบ...โดยมีคำอธิบายเป็นเอกสาร (Google Docs) ส่งประกอบด้วย

๓. ภายในวีดิโอ จะต้องมี ชื่อ นามสกุล และ ภาพ ของสมาชิกในกลุ่ม ทั้ง ๕ คน ครบถ้วน

๔. การเลือกหัวข้อ ถ้ากลุ่มใดเลือกได้แล้ว ให้แจ้งให้กลุ่มอื่นทราบ บนกลุ่ม Plant Biology SciusSUT#7 บน facebook โดยแจ้ง ชื่อหัวข้อ และ รายชื่อสมาชิกของกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มอื่น ๆ ได้ทราบ จะได้ไม่ซ้ำกัน หัวข้ออาจปรับแก้ได้ แต่ต้องก่อนวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

๕. กำหนดการส่งรายงาน ภายในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

๖. กำหนดการนำเสนอ และ ประเมินผลงาน ในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

โดยวางแนว วิธีการเสนอผลงานกลุ่ม และ วิธีการประเมินผล ดังนี้

(วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ห้อง ๒๑๕ อาคารสุรพัฒน์ ๑)

๑. การนำเสนอ

ในการนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม ให้เวลาในการนำเสนอ กลุ่มละ ไม่เกิน ๒๐ นาที และ ให้เวลาตอบข้อซักถาม ๕ นาที รวมเป็น ๒๕ นาที เท่ากันทุกกลุ่ม เรียงลำดับแบบสุ่ม

๒. การประเมิน

ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินผลงานและการนำเสนอของทุก ๆ กลุ่ม โดยพิจารณาแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วน เนื้อหา (๑๐ คะแนน) กับ ส่วน วิธีการนำเสนอ (๕คะแนน) รวมเป็น ๑๕ คะแนน

ก. ส่วนเนื้อหา ให้พิจารณาถึง ความถูกต้อง ครบถ้วน และความชัดเจนของเนื้อหา มีความสอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงาน มากน้อยเพียงใด

ข. ส่วนวิธีการนำเสนอ ให้พิจารณา วิธีนำเสนอ ว่ามีความต่อเนื่อง ชัดเจน และ น่าสนใจเพียงใด

หลังการนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันภายในกลุ่ม แล้วตัดสิน ผลงานของแต่ละกลุ่ม โดยให้คะแนนเป็น เลขจำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ลงในช่อง คะแนนเนื้อหา และ คะแนนการนำเสนอ ในตาราง โดยมีข้อกำหนดว่า สามารถให้คะแนนเท่ากันได้ ไม่เกิน ๒ กลุ่ม

แบบประเมิน งานกลุ่มวิชาชีววิทยา

ลำดับที่

ชื่อเรื่อง งานกลุ่มชีววิทยา

คะแนนเนื้อหา (๑๐)

คะแนนการนำเสนอ (๕)

คะแนนรวม (๑๕)

ผลงานของนักเรียน ทั้ง ๖ กลุ่ม สามารถไป ติดตามไป ดูได้ที่ เว็บไซต์ของวิชานี้ ได้ครับ

หมายเลขบันทึก: 594452เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2015 02:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2015 02:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี