กฎหมายบังคับโทษจำคุก ตอน กฎหมายศาสนาในเรือนจำสาธารณรัฐจิบูตี

กฎหมายบังคับโทษจำคุก หรือ กฎหมายราชทัณฑ์ ของสาธารณรัฐจิบูตี ฉบับที่ 35/09/6 ลงวันที่ 20 มกราคม 2011 ข้อ 11 .....กำหนดให้เรือนจำจะต้องมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนาให้แก่นักโทษจากศาสนา ลัทธิ และ นิกายต่างๆ ทุกคน เพื่อให้นักโทษสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามข้อผูกพันทางศาสนาแห่งตน .................


กฎหมายบังคับโทษจำคุก ตอน กฎหมายศาสนาในเรือนจำสาธารณรัฐจิบูตี


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


กฎหมายบังคับโทษจำคุก หรือกฎหมายราชทัณฑ์ ตอน กฎหมายศาสนา ในเรือนจำสาธารณรัฐจิบูตี (Republic of Djibouti) เป็นกฎหมายที่ปรากฏ อยู่ในพระราชกำหนดพนักงานรักษาความปลอดภัย สาธารณรัฐ จิบูตี ฉบับที่ 35/09/6 ลงวันที่ 20 มกราคม 2011 ข้อ 11 ความว่า “...................เรือนจำจะต้องมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนา ให้นักโทษจากศาสนา ลัทธิ และนิกายต่างๆ ทุกคน เพื่อให้นักโทษสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามข้อผูกพันทางศาสนาแห่งตน และ ในห้องพักจะต้องจัดให้มีสถานที่ในการอธิษฐานตามคัมภีร์ในศาสนา ทั้งนี้ ในการจัดการรูปแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางศาสนาให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเรือนจำเป็นสำคัญ


เรือนจำกลาง Gabode สาธารณรัฐจิบูตี


นักโทษชาวมุสลิมอาจเข้าร่วมโปรแกรมทางศาสนาได้โดยการประสานงานกับกระทรวงมุสลิม ส่วนนักโทษจากลัทธิ นิกาย อื่นๆ จะได้รับสิทธิในการมาเยือนของผู้แทนทางศาสนา มีสิทธิได้รับเอกสาร คำสอน หนังสือเกี่ยวกับศาสนาและสามารถเก็บไว้ในความครอบครองของตน ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของเรือนจำ นอกจากนั้น นักโทษยังได้รับอนุญาตให้รับหรือเก็บวัตถุที่ใช้สักการบูชาทางศาสนา และ คู่มือที่จำเป็นสำหรับใช้การศึกษาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับชีวิต จิตวิญญาณไว้ในครอบครองเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเขา


พระจากศาสนาต้นสังกัดของนักโทษและอาสาสมัครทางศาสนาในเรือนจำ อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในเรือนจำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บทบาทของพระ และ อาสาสมัครทางศาสนา คือ การให้บริการความรู้ทางศาสนา ทางจิตวิญญาณ เพื่อให้นักโทษสามารถ ปรับตัวและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมของเรือนจำ และเพื่อให้นักโทษสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมภายนอกเรือนจำภายหลังพ้นโทษ เป็นต้น


ดังนั้น เรือนจำในสาธารณรัฐจิบูตี จึงมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่นักโทษจากศาสนา ลัทธิ และ นิกายต่างๆ ในเรือนจำให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ทุกศาสนา ลัทธิ และ นิกาย ตามแนวทางที่กำหนดไว้ ในพระราชกำหนดฯ ดังกล่าว


......................เอกสารอ้างอิง


  • ข้อมูลเนื้อหาจากพระราชกำหนดพนักงานรักษาความปลอดภัย สาธารณรัฐจิบูตี ฉบับที่ 35/09/6 ลงวันที่ 20 มกราคม 2011

articleID=15172


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (1)

ขอบคุณอาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณมากครับ