นายสุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม : ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีฝีมือเป็นเยี่ยม


นายสุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายบุญเรือน และนางสุนีย์ เฟื่องเกษม มีพี่ 4 คน คือ นางสาววราพร นางกนกวรรณ สุจรรยา นายชัยอนันต์ และนายบัญชา มีน้อง 5 คน คือ นางเพ็ญประภา รองศรีแย้ม นายมนต์มนัส(ถึงแก่กรรม) นางสิริมา ศิริศุภนิมิต นางสาวจารุวรรณ และนายวิทยา เฟื่องเกษม

บิดานายสุทธิศักดิ์เป็นผู้จัดการโรงเลื่อยจักรแปรรูปไม้ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง ส่วนมารดาเป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านในอำเภอพานทองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากบิดามารดามีบุตรหลายคนจึงต้องแบ่งกันดูแลบุตรและเทียวเดินทางไปกลับดูแลบุตรแต่ละคนที่เรียนอยู่ทั้งสองจังหวัด โดยพี่น้องบางคนเรียนหนังสือที่จังหวัดชลบุรี บางคนก็เรียนที่จังหวัดระยอง นายสุทธิศักดิ์เป็นคนหนึ่งที่ต้องย้ายที่เรียนบ่อยๆ โดยเริ่มเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ อำเภอแกลงใน พ.ศ. 2500 แล้วย้ายที่เรียนไปจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อำเภอพานทอง ใน พ.ศ. 2504 จากนั้นก็ย้ายไปเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อำเภอแกลง ใน พ.ศ. 2507 แล้วเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” อำเภอแกลง ใน พ.ศ.2509 แล้วย้าย ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีใน พ.ศ. 2511
นายสุทธิศักดิ์ได้รับการอบรมสั่งสอนและถูกปลูกฝังอุปนิสัยจากบิดาให้เป็นคนขยัน ประหยัด อดทน มีความซื่อสัตย์ และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมาตั้งแต่เด็ก ต่อมา พ.ศ. 2512 บิดาซึ่งเคยเป็นหลักให้แก่ครอบครัวถึงแก่กรรม ภาระจึงตกแก่มารดาที่จะต้องดูแลบุตรทุกคนให้ได้เรียนหนังสือ นายสุทธิศักดิ์ไม่ต้องการให้ตนเองเป็นภาระแก่ครอบครัวจึงตัดสินใจหยุดพักการเรียนไป 1 ปี เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานวิสามัญที่เทศบาลนครกรุงเทพ พร้อมทั้งสมัครเข้าเรียนภาคค่ำที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) สำเร็จได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.ชั้นสูง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ใน พ.ศ.2515 จากนั้นได้ลาออกมาสมัครเป็นครูสอนที่โรงเรียนภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พร้อมกับเรียนต่อระดับปริญญาตรี ภาคค่ำ ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน (ต่อมาได้ยุบรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) สำเร็จได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ ใน พ.ศ.2518
ต่อมาภายหลังจากเข้ารับราชการ ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา ใน พ.ศ. 2529 และศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย สำเร็จได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(Ed.D.) สาขาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง ใน พ.ศ. 2554
นายสุทธิศักดิ์เริ่มเข้ารับราชการเมื่อ พ.ศ.2519 ในตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ต่อมา พ.ศ.2524 ได้ย้ายไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534 ได้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 5 กองการมัธยมศึกษา และเจริญก้าวหน้าในดำแหน่งหน้าที่มาโดยลำดับจน พ.ศ.2539 ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 8ว ต่อมา พ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2543 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2546 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการระดับ 9 พ.ศ.2547 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พ.ศ.2548 ปรับตำแหน่งและวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ.2553 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร จนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ.2555
นายสุทธิศักดิ์เป็นครู เป็นนักวิชาการศึกษา และเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูง ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันขันแข็ง รับผิดชอบ และเสียสละมาตลอดชีวิตราชการ ตอนเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ก็เป็นที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารและเพื่อนครูในโรงเรียน ผู้บริหารในกรมสามัญศึกษาขณะนั้นเห็นความโดดเด่นในความรู้ ความสามารถจึงขอให้มาช่วยปฏิบัติราชการที่กองการมัธยมศึกษา ดูแลรับผิดชอบงานบริหารบุคคลและอัตรากำลัง นายสุทธิศักดิ์ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ศึกษาเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา รุ่นพี่ และเพื่อนร่วมงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสุทธิศักดิ์มีความสามารถพิเศษในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นผู้มีทักษะในการจดจำและนำเสนอข้อมูลได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน จึงเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้นายสุทธิศักดิ์ได้รับความไว้วางใจในเรื่องการย้ายโอนและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาขณะนั้นตลอดมา และนายสุทธิศักดิ์ยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้บริหารระดับกรมอีกหน้าที่หนึ่งด้วย
เมื่อนายสุทธิศักดิ์มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการก่อสร้างอาคารที่ยังค้างอยู่ไม่แล้วเสร็จเนื่องจากผู้รับเหมาทิ้งงานไม่ยอมชำระค่าปรับ จนสามารถก่อสร้างอาคารสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในและรอบๆโรงเรียน การสาธารณูปโภค ระบบน้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ให้ใช้การได้ดีและเพียงพอ รวมทั้งปรับปรุงโรงอาหาร ห้องน้ำ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และอาคารที่ชำรุด จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องวิชาการ ห้องปกครอง ห้องสมุด ห้องหมวดวิชา ห้องประชุมเล็ก ห้องแนะแนว ดูแลเรื่องความสะอาดของโรงเรียนจนได้รับรางวัลด้านความสะอาดและโรงอาหารมาตรฐานดีมากจากกระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการทุกหมวดวิชา เช่น จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการอบรมผู้นำนักเรียน โครงการเรียนเสริมเพิ่มปัญญา โครงการซ่อมเสริมนักเรียน เป็นต้น จนนักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเป็นจำนวนมากและเป็นอันดับต้นๆของจังหวัด นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทานทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้นายสุทธิศักดิ์ยังได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆเรื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและชุมชน ผลงานดังกล่าวมีส่วนทำให้นายสุทธิศักดิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสหวิทยาเขตเมืองนนท์ ดูแลโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี และได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นด้านบริหารสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรีและเขตการศึกษา 1 ด้วย
เมื่อเป็นผู้บริหารโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชายขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงต้องดูแลนักเรียนประจำตลอด 24 ชั่วโมง นายสุทธิศักดิ์ได้ใช้การบริหารแบบร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้ความอบอุ่นกับนักเรียนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน โดยการสร้างความรักความสามัคคี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน สอนนักเรียนให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รุ่นน้องต้องเคารพรุ่นพี่ รุ่นพี่จะต้องดูแลรุ่นน้องแบบอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจ ผลงานสำคัญที่นายสุทธิศักดิ์ปรับปรุ่งพัฒนา เช่น การใช้นโยบายเชิงรุกและเชิงรับขับเคลื่อนองค์กรโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประสานสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกต่างๆมาร่วมพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น
นายวีระพล ยิ่งเจริญ ผู้เคยเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงนายสุทธิศักดิ์ไว้ในหนังสือ “กว่าจะถึงวันนี้” ความตอนหนึ่งว่า
“...สรุปความรู้สึกของผมในการได้มีโอกาสปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของท่านผู้อำนวยการสุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม ตลอดระยะเวลา 5 ปี 3 ประการ ดังนี้
1.เหมือนได้เพื่อนที่รู้ใจ สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง อยู่ใกล้แล้วสบายใจ ไม่ต้องระวังตัว
2.เหมือนมีพี่ชายคนหนึ่งที่คอยดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจ พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ด้วยความเต็มใจ และรอบรู้แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
3.เหมือนเป็นแบบฉบับของผู้บริหารที่เราสามารถเรียนรู้ ศึกษา เพื่อนำเป็นตัวอย่างสืบต่อไป...”
เมื่อย้ายมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นายสุทธิศักดิ์ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ส่งเสริมให้ทำงานเป็นทีม กระจายอำนาจให้หัวหน้างานหัวหน้าหมวดวิชาคิดค้นพัฒนางาน รับฟังปัญหาและร่วมกันแก้ไขโดยยึดองค์กรและผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดโครงการพัฒนาครูและนักเรียนโดยประสานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สถาบันวิชาการและองค์กรภาครัฐ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ เช่น กิจกรรม ICTเพื่อการเรียนการสอน โครงการเพชรสวนนนท์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น ตลอดจนพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ SKN-I-C-T ย่อมาจากSuanKularbwittayalaiNonthaburi Integrate –Continuous - Team โดยเน้นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทำงานแบบบูรณาการ โดยประยุกต์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้าไปในกระบวนการทำงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน การบริหารงานดังกล่าวมีส่วนทำให้นายสุทธิศักดิ์ได้รับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best of the Best Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่สากล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐเป็นจำนวนมาก
เมื่อเป็นผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ นายสุทธิศักดิ์ได้พัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดำเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ จัดและส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ทั้งกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา นักเรียน ครู บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง ในช่วงเวลาที่นายสุทธิศักดิ์เป็นผู้บริหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับการพิจารณาประกาศเป็นโรงเรียนยอดนิยมระดับ Premium School นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่ ระดับประเทศ และนานาชาติ นักกีฬาของโรงเรียนได้เป็นนักกีฬาทีมชาติหลายประเภท เช่น เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล จักรยานยนต์โมโตคอส เป็นต้น
มีผู้เขียนถึงคุณความดีของนายสุทธิศักดิ์ในแง่มุมต่างๆในหนังสือเล่มเดียวกัน ไว้หลายคน เช่น

สมเด็จพระธีรญาณมุนี(สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
“...เห็นอัธยาศัยพื้นใจของ ดร.สุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม ว่าเป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน กล่าวได้ว่าเป็นคนดีคนหนึ่ง...วิสัยของคนดีเช่นนี้ ควรยกไว้เป็นผู้นำ เป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นผู้มีศีลธรรมความดีอยู่กับตัว ย่อมบรรลุความดียิ่งขึ้นตลอดกาล ไม่ว่าจะดำรงตนอยู่ในฐานะใดๆก็ตาม...”
พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
“...คุณสุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม ถือเป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้และตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ เห็นได้จากผลงานที่ปรากฏมากมายในด้านการจัดการเรียนการสอนจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอชื่นชมในความทุ่มเทพัฒนาคุณภาพและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาจนเป็นระบบแบบแผนซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านการศึกษากับเด็กและเยาวชน...”
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ผู้เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“...ได้เห็นความสามารถในการบริหารงานของท่านสุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษมในโรงเรียนสามแห่ง ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ละแห่งต่างเป็นโรงเรียนดี เด่น ดัง ที่ได้ปราบเซียนมานักต่อนักแล้ว...ท่านผู้อำนวยการสุทธิศักดิ์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ที่สามารถยกระดับคุณภาพของโรงเรียนได้อย่างโดดเด่น ด้วยความใส่ใจในคุณภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน โดยมีอุดมการณ์เป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ท่านสามารถเอาชนะทุกอุปสรรค...ท่านสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ล้วนให้ความเคารพรักและเชื่อถือในฝีมือ ความจริงจังและความจริงใจ และความเป็นผู้ใจซื่อมือสะอาดของท่าน ท่านผู้อำนวยการสุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม จึงเป็นผู้บริหารผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างของผู้บริหารอย่างแท้จริง...”
นายสุทธิศักดิ์ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานพิเศษเพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนางานที่สำคัญของกระทรวง กรม และเขตพื้นที่การศึกษา หลายเรื่องมาอย่างต่อเนื่อง
เกียรติคุณที่นายสุทธิศักดิ์ได้รับการยกย่องที่สำคัญได้แก่ รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นโรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง และโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลครุสดุดี ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2550
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา
นายสุทธิศักดิ์ สมรสกับนางสาวพิจิตรา จารุวณิช ใน พ.ศ.2523 มีบุตร 2 คนคือ นายรพีสร และนายพรพิสักก์ เฟื่องเกษม
เมื่อ พ.ศ. 2550 ขณะที่นายสุทธิศักดิ์เป็นผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี มีอาการผิดปกติในร่างกาย จึงไปตรวจร่างกายพบว่าเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ จึงรักษาด้วยการผ่าตัดจนอาการดีขึ้น ต่อมาพบว่ามีเนื้อร้ายรุกลามขึ้นมาอีกจึงเข้ารับการผ่าตัดและดูแลรักษาอีกหลายครั้ง นายสุทธิศักดิ์ต้องอดทนสู้กับโรคร้ายด้วยความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ โดยพยายามคิดเสมอว่า “ร่างกายเป็นเรื่องของแพทย์ที่จะดูแลรักษา ส่วนจิตใจเป็นเรื่องของเราเอง” ระหว่างดูแลรักษาร่างกายนายสุทธิศักดิ์ยังคงไปปฏิบัติงานเป็นปกติโดยพยายามไม่แสดงอาการเจ็บป่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานเห็น และยังคงศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ค้างอยู่อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ต่อมาอาการทรุดหนักมากขึ้นและถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สิริอายุได้ 63 ปี 3 เดือน 8 วัน
นายธเนศ ขำเกิด ผู้เรียบเรียง

หมายเลขบันทึก: 593530เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2015 04:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 สิงหาคม 2015 04:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ท่าน ผ.อ.สุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม ด้วยครับ

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี