เรียนรู้อย่างไรในหลักสูตรนักถักทอชุมชน


ภาพหมู่คณะผู้บริหารและนักถักทอชุมชน รุ่น 2

หลักสูตรนักถักทอชุมชน ได้ดำเนินการมา 2 รุ่นแล้ว เป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ 10 ครั้งต่อปี เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์และลงมือทำบนฐานงานจริง โดยใช้ประเด็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ ผ่านกิจกรรม/โครงการ/โครงงานชุมชน ภายใต้ชุดโครงงานคิดดี ทำดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ศักยภาพ ความถนัดของตนเองในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

"เรียนรู้อย่างไรในหลักสูตรนักถักทอชุมชน" เป็นคำถามที่ผู้เขียนต้องการสะท้อนความคิดจากมุมมองของตนเอง

การเดินทางแสวงหาคำตอบจาก 10 เวทีการเรียนรู้ของทีมนักถักทอชุมชนที่ผ่านเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสองรุ่น 2 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ค้นพบคือ

ประการแรกมองเห็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการทำงานของข้าราชการท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่นที่เข้าร่วมหลักสูตรฯ มีการปรับทัศนคติต่อการทำงานและสานระบบความสัมพันธ์ใหม่ในองค์กร ให้ความสำคัญต่อการสร้าง "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization)" ที่ผู้บริหาร (นายกฯ ปลัด) และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อปท (หัวหน้าส่วนงาน, นักพัฒนาชุมชน, นักการศึกษา, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ) เริ่มสร้าง "ทีมพัฒนาศักยภาพชุมชน (Community capacity building)" ทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team work) เป็นการทำงานอย่างมีกลยุทธ์และทำงานร่วมกับชุมชนแบบกัลยาณมิตร คลุกคลี เกาะติดสถานการณ์ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องปัญหาเด็กและเยาวชน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกฝ่ายในชุมชนมากขึ้น

ประการที่สอง มองเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แผนงานและสนับสนุนงบประมาณ ที่เริ่มพัฒนาระบบการบริหารจัดการการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความยืดหยุ่นไม่เน้นการทำงานแบบ Event ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกของประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับ "การพัฒนาคนหรือสร้างคุณภาพคน" ให้กับองค์กร ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ

และประการที่สาม มองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสัยของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ที่เริ่มมองเห็นคุณค่า ความหมาย และมีเป้าหมายชีวิตมากขึ้น เมื่อรู้จักตนเอง รู้จักครอบครัวและรู้จักชุมชน/สังคมก็เริ่มปรับทัศนคติดีขึ้น มองโลกมองชีวิตสมดุลยิ่งขึ้น รู้ผิดชอบชั่วดี อุทิศตนทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น เกิดสำนึกความเป็นพลเมือง (Active citizen) ก็เริ่มจุดประกายให้ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นชุมชนและแสวงหาความรู้ ใช้ทักษะความสามารถหรือความถนัดของตนเอง "ลงมือทำ" โครงงานคิดดี ทำดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อฝึกฝนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยตนเองให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อทุกท่านอ่านมาถึงตอนท้ายนี้ ผู้เขียนเดาว่าท่านคงอยากทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นของเหล่าบรรดาทีมนักถักทอชุมชน อปท. ทั้งสองรุ่น ว่าจริงหรือที่หลักสูตรฯ นี้สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสามประการได้ โปรดติดตามตอนต่อไปนะค่ะ


อ้างอิง : ผู้เขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ผ่านการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว สนับสนุนและดำเนินการโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี