โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ : 2

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ซึ่งงานบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ดจัดขึ้น โดยมี ดร.สมศรี แก้วกิตติ อาจารย์ประจำและหัวหน้างานบริหารงานบุคลากรเป็นผู้กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐและเอกชนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐและเอกชนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐและเอกชนยอมรับในความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลก

4. เพื่อให้บุคลากรของรัฐและเอกชน ตระหนักคุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม และมีจิตอาสาสังคม
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานของรับและเอกชน จำนวน 300 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)