ระบบสุขภาพไทยกับการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ “แพทยศาสตรศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผมได้รับเชิญไปร่วมอภิปราย ในหัวข้อ ระบบสุขภาพไทยกับการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รศ. พญ. พรพันธุ์ บุณยะรัตพันธ์

จึงนำบทคัดย่อของผมมา ลปรร. ดังต่อไปนี้


ระบบสุขภาพไทยกับการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ[1]

วิจารณ์ พานิช

…………..


ระบบสุขภาพ ไม่ว่าของประเทศใด สังคมใด ต้องมีการปรับตัวพัฒนาไปตามเหตุปัจจัยที่ซับซ้อน และหนึ่งในเหตุปัจจัยคือบุคลากรสุขภาพ โดยที่บุคลากรสุขภาพต้องทำหน้าที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ระบบสุขภาพ ดังนั้น การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพต้องดำเนินการปลูกฝังความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยการศึกษาแบบที่เรียกว่า Transformative Learning

นอกจากนั้น การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ ต้องปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อออกไปทำงาน ก็เรียนรู้ต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้และเทคนิกของการให้บริการ ด้านสังคมวัฒนธรรม และที่สำคัญยิ่ง เรียนรู้เรื่อง ระบบสุขภาพ รวมทั้งวิวัฒนาการของระบบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ร่วมกันขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ ไปในเวลาเดียวกัน

บุคลากรสุขภาพ ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ โดยยึดหลักการว่า ระบบสุขภาพที่ดีคือระบบที่มี EQE (Equity, Quality, Efficiency)


………………………..
[1] อภิปรายในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ “แพทยศาสตรศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)