เศรษฐกิจพอเพียง"การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง"

กศน.ตำบลไผ่ลิงจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ รพสต.วัดพระญาติการาม

มีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลไผ่ลิง มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียงความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า

๒. เพื่อให้ประชาชน สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3. เพื่อให้ ประชาชนในตำบลไผ่ลิงสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ลิงความเห็น (0)