รัฐธรรมนูญไทย 18 ฉบับ
เสาหมุดประชาธิปไตย

ณ. เวลาปัจจุบัน ( 22/04/ 2555 ) ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ และกำลังจะมีการร่างแก้ไข เป็น ฉบับที่ 19 ซึ่ง รัฐบาลได้มีมติ แก้ไข มาตรา 291 เพื่อตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 99 คน มาจากการเลือกตั้ง 77 คน รัฐบาลแต่งตั้งมาอีก 22 คน รวม 99 คน ดังนั้นถึงเวลานี้ สรุปได้ชัดเจนว่าประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญ 19 ฉบับแน่นอน และอาจจะมีฉบับต่อๆไป ตราบใดที่สภาพการเมืองไทยยังคงดำรงสภาพอยู่เช่นนี้

ข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย 18 ฉบับมีดังนี้

ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475

มีจำนวน 39 มาตร

ระยะเวลาบังคับใช้ 5 เดือน 13 วัน

ที่มา : คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

มีจำนวน 68 มาตรา
ระยะเวลาที่บังคับใช้ 13 ปี 4 เดือน 29 วัน
ที่มา : ของรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนตั้งคณะกรรมการยกร่าง จำนวน 9 คน
แล้วให้ สภาอนุมัติ

ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489

มีจำนวน 96 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี 5 เดือน 30 วัน
ที่มา : ส.ส.ประเภทที่ 2 เสนอร่างแล้วให้สภาอนุมัติ ( ยุคนี้ ส.ส. มี 2 ประเภท )

ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว ) พุทธศักราช 2490 (ฉบับใต้ตุ่ม )

มีจำนวน 98 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน
ที่มา : คณะรัฐประหาร นำโดย จอมพล ผิน ชุณหวัณ ( บิดา พล.อ ชาติชาย ชุณหวัณ )
มี หลวง กาจ เก่งระดมยิง เป็นผู้ร่าง แล้วนำไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มน้ำ จึงเป็นที่มา ฉบับใต้ตุ่ม


ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

มีจำนวน 188 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 2 ปี 8 เดือน 6 วัน
ที่มา : สภาร่างรัฐธรรมนูญ 40 คนยกร่างจัดทำแล้วให้สภาอนุมัติ (สสร.1 )

ที่ 6 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495

มีจำนวน 123 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 6 ปี 7 เดือน 12 วัน
ที่มา : จอมพล ป. นายกฯ เสนอร่าง ให้สภาอนุมัติ


ฉบับที่ 7ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502

มีจำนวน 20 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 9 ปี 4 เดือน 23 วัน
ที่มา : คณะปฏิวัติ นำโดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511

มีจำนวน 183 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 3 ปี 4 เดือน 28 วัน
ที่มา : สภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 240 คน ยกร่าง และอนุมัติ ( สสร. 2 )

ฉบับที่ 9:ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

มีจำนวน 23 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี 9 เดือน 22 วัน
ที่มา : คณะปฏิวัติ โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร

ฉบับที่ 10 :รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

มีจำนวน 238 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 2 ปี
ที่มา :คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 24 คน
( จากสมัชาแห่งชาติ ) ยกร่างแล้วเสนอคณะรัฐมนตรี และสภา

ฉบับที่ 11 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519

มีจำนวน 29 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 11 เดือน 28 วัน
ที่มา : คณะปฏิวัติ นำโดย พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ประกาศใช้

ฉบับที่ 12 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520

มีจำนวน 32 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี 1 เดือน 13 วัน
ที่มา : คณะปฏิวัติ นำโดย พล.ร.อ สงัด ชลออยู่ ทำรัฐประหารซ้ำอีกรอบ

ฉบับที่ 13 :รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

มีจำนวน 206 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 12 ปี 2 เดือน 1วัน
ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) ตั้งคณะกรรมการยกร่าง และอนุมัติ

ฉบับที่ 14 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534

มีจำนวน 33 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 8 เดือน 8 วัน
ที่มา : คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ( รสช.) นำโดย พล.อ สุนทร คงสมพงษ์

ฉบับที่ 15 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

มีจำนวน 223 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี 10 เดือน 2 วัน
ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช. ที่ตั้งโดย รสช.)

ฉบับที่ 16 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มีจำนวน 336 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 8 ปี 10 เดือน 9 วัน
ที่มา : รัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 โดยแก้ไข มาตรา 211
ให้มี สสร.จำนวน 99 คน ยกร่างและให้สภาอนุมัติ ในสมัย นายบรรหาร ศิลปอาชา
เป็นนายกฯ (สสร.3 )

ฉบับที่ 17 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ( ชั่วคราว )
พุทธศักราช 2549

มีจำนวน 39 มาตรา
ระยะเวลาบังคับใช้ 11 เดือน 5 วัน ( บังคับใช้เมื่อ 19 ก.ย 2549 - 24 ส.ค.2550 )
ที่มา :คณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ( คมช.)


ฉบับที่ 18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

มีจำนวน 309 มาตรา
บังคับใช้เมื่อ 24 สิงหาคม 2550 ถึง ปัจจุบัน.......
ที่มา สสร.จากการแต่งตั้งของ คมช. จำนวน 100 คน ยกร่าง และให้สภาอนุมัติ
และให้ประชาชน ลงประชามติ (สสร.4 )
................................................................................................................................................................

*จากจำนวน 18 ฉบับ เป็นฉบับชั่วคราว ที่ประกาศใช้โดยคณะยึดอำนาจทันที่ รวม 8 ฉบับ

ฉบับที่ 1,4,7,9,11,12,14,17,และ การนิรโทษกรรมตนเองของคณะรัฐประหาร เดิมทีเดียวไม่มีการบัญญัติบทนิรโทษกรรมตนเองไว้ในรัฐธรรมนูญ แม้แต่ คณะราษฎร ก็เสนอเป็นร่างแยกออกมาต่างหากบทนิรโทษกรรมตนเองของคณะยึดอำนาจเริ่มนำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่

ฉบับที่ 9 หรือ ฉบับ พ.ศ. 2515 ในมาตรา 21
ฉบับที่ 11 ในมาตรา 29
ฉบับที่ 12 ในมาตรา 32
ฉบับที่ 14 ในมาตรา 32
ฉบับที่ 17 ในมาตรา 37
และฉบับที่ 18 ในมาตรา 309

ข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย..ถึงปัจจุบันไทยมีรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 18 ฉบับ มากที่สุดในโลกและยังมีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ

ฉบับที่สั้นที่สุดคือฉบับที่ 7 ปี 2502 มี 20 มาตรา

ฉบับที่ยาวที่สุดคือ ฉบับที่ 16 ปี 2540 มี 336 มาตรา

ฉบับที่ใช้งานสั้้นที่สุด คือฉบับที่ 1 ปี2475ที่ถูกทำให้เป็นฉบับชั่วคราว บังคับใช้เพียง 5 เดือน 13 วัน

ฉบับที่ใช้นานที่สุดคือฉบับที่2ปี2475 ใช้นาน 13ปี4 เดือน 29วัน รองมาคือฉบับที่13ใช้12ปี2เดือน 1 วัน

กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.oknation.net/blog/pohthai/2012/04/22/entry-1

คำสำคัญ (Tags): #diary
หมายเลขบันทึก: 593248เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2015 10:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 สิงหาคม 2015 10:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

...๘๓ ปีลุแล้ว...............จิตพึงแผ้วสามัคคี

เคารพสิทธิ์เสรี.............เที่ยงธรรมคดีทุกกาลสถาน


...ประชาธิปไตยมั่น........มิฝากฝันเผด็จการ

ผองเพื่อนมุมุ่งหาญ........เมตตาสานรักแบ่งปัน


...สวรรค์ ณ แดนดิน......น้ำใจรินประเจิดพลัน

ผู้ทุกข์ระทมนั้น.............สหายฉันพี่น้องเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี