แบบทดสอบ เรื่องการเขียนกาพย์ยานี ๑๑

แบบทดสอบ เรื่องการเขียนกาพย์ยานี ๑๑

คำชี้แจง ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ตอนที่ ๑ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ

ตอนที่ ๒ แบบเติมคำในช่องว่าง และตอนที่ ๓ เขียนกาพย์ยานี ๑๑


ตอนที่๑ เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ( ข้อละ ๑ คะแนน )

๑. ข้อใดเป็นคำคล้องจองกับคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ภาพ ลาภ บาป คาบ

ก. ภพ ข. พาล ค. สาป ง. นาค

๒.หมาดำ – ตำข้าว - ชาวนา - ………ควรต่อด้วยกลุ่มคำในข้อใดให้คล้องจองกัน

ก. ชาวสวน ข. หากิน ค. ทำนา ง. งานดี

๓. คำคู่ใดเป็นคำคล้องจอง

ก. เปลือง – เรื่อง ข. หมด – หยุด ค. แม่ - แบบ ง. จับ – ดัก

๔. คำใดออกเสียงแตกต่างจากพวก

ก. จินตน์ ข. ดิน ค. อินทร์ ง. จันทร์

ข้อ ๕ – ๗ เลือกคำที่มีความหมายเหมือนคำที่กำหนดให้

๕. บรรพต

ก. พนา ข. คีรี ค. มรคา ง. อัมพร

๖. ทินกร

ก. ศศิธร ข. นภา ค. สุริยา ง. บุหลัน

๗. วิหค

ก. สกุณา ข. ทิวา ค. วลาหก ง. วิกาล


ข้อ ๘ – ๑๐ เลือกคำที่มีความหมายต่างจากพวก

๘. ก. มาลี ข. บุปผา ค. ผกา ง. นารี

๙. ก. พารา ข. ธารา ค. ธานี ง. บุรี

๑๐. ก. ไพรี ข. วารี ค. นที ง. ชล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาความเห็น (0)