​โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้”

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้”

ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้เทคนิคการผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเทคนิคการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ โดย วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ

ติดต่อธุรการฯ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทร. 034-351399, 034-281092 ต่อ 440 หรือ 485 มือถือ 083-3155018 โทรสาร 034-351392 หรือ E-mail [email protected]

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,400 บาท (เอกสารประกอบการฝึกอบรม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง2 มื้อ/วัน)

รับจำนวน 30 ท่าน เท่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)