สรุปประชุมวิชาการนานาชาติ 5th ILAC International Conference "Moving towards an Integration of Language and Culture" Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok 2-3 July 2015


เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม ดิฉันได้ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หลังจากที่เมื่อ 2 ปีที่แล้วได้ไปเข้าร่วมและมีความประทับใจอย่างมากในการจัดงาน ทั้งหัวข้อที่น่าสนใจ และการจัดงานที่เป็นมืออาชีพ จึงนำมาแลกเปลี่ยนกันที่นี่ค่ะ

1. ประเด็นสำคัญจากเนื้อหา/องค์ความรู้ที่ได้รับจากการไปราชการฯดังกล่าว

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Annual ILAC International Conference “Moving towards an Integration of Language and Culture” Bangkok, Thailand July 2-3, 2015 ในปีนี้เน้นเนื้อหาของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนภาษา การสอนภาษาและวัฒนธรรมปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปในลักษณะ globalization การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติที่ผู้เรียนต้องพัฒนาความสามารถและความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่มิใช่เฉพาะของเจ้าของภาษา การเรียนการสอนภาษาจึงต้องสอดแทรกการปรับตัวและการรู้เท่าทันวัฒนธรรมโลกที่หลากหลาย ซึ่งมีผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ทั้งการสื่อสาร การแปล การเขียน วรรณกรรม และการฝึกฝนทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมของผู้เรียน ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้จึงเกี่ยวกับการบูรณาการภาษาและวัฒนธรรมทั้งในบริบทไทยและนานาชาติ

2. แนวทางในการนำความรู้/ทักษะที่ได้รับจากการไปราชการฯครั้งนี้ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
(ระบุแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่มุ่งหวังจะนำความรู้มาประยุกต์ใช้)

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำความรู้ แนวคิด และเอกสารไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

1. เอกสารประกอบการประชุมรวมบทคัดย่อ จะได้นำไปเป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิชา สัมมนา 205509 ระดับปริญญาโท ในภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อให้นิสิตศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มในการทำวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษศึกษาและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตต่อไป

2. แนวคิดจากการบรรยายของ Keynote Speaker คือ Prof. Rod Ellis เรื่อง Two Competences: Pragmatic and Intercultural ซึ่งได้กล่าวถึงความแตกต่างของ Pragmatic Competence และ Intercultural Competence ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปัจจุบัน การสอนจึงควรฝึกให้ผู้เรียนภาษาได้พัฒนาความสามารถทั้งสองนี้ให้เหมาะสมเพื่อที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ที่ใช้ภาษาทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้าพเจ้าจะนำประเด็นดังกล่าวไปอ้างอิงในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

3. แนวคิดจากการบรรยายของ Keynote Speaker คือ Prof. Anne Burns เรื่อง Teaching Speaking: What’s Involved? ที่กล่าวถึงแนวการสอนทักษะการพูดในชั้นเรียนว่า ครูควร Teach Speaking มากกว่าเพียง
Do Speaking การฝึกพูกต้องฝึกอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผู้เรียนต้องได้รับโอกาสในการใช้ภาษาที่เหมาะสมตามสถานการณ์จริงและมีการทบทวนการฝึกทักษะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ แนวคิดดังกล่าวจะได้นำไปปรับใช้ในการสอนรายวิชา 205201 Communicative English for Academic Analysis ในภาคเรียนที่ 1/2558 ต่อไป

3. เอกสารที่ได้รับจากการไปราชการ: เอกสารประชุมวิชาการ http://www.ilac.dusit.ac.th/conference/media/

There is one thing that keeps me coming back to Rajabhat Suandusit. It is the host's culinary excellence. นอกจากความรู้ด้านวิชาการที่จัดเต็มแล้ว รภ.สวนดุสิตก็เป็นเลิศในปฐพีในการจัดอาหารและการต้อนรับที่ไม่มีที่ติ ปีหน้าใครยังไม่เคยมาขอแนะนำค่ะ

หมายเลขบันทึก: 592043เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2015 11:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กรกฎาคม 2015 12:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ได้เวลากลับมาแบ่งปันความรู้ให้กับสาธารณชน ผ่าน GotoKnow อีกครั้ง :D

เป็นแฟนตัวยงProf. Anne Burns

แต่ไม่ทราบว่า Rod มา

เคยเจอท่านที่ Auckland

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี