ครั้งที่ 3 สรุป ประเด็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2558

สรุป ประเด็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ข้อดี

ข้อเสีย/ปัญหา

1.ใช้กรณีศึกษาในการสอน

-นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นตามกรณีศึกษา

-นักศึกษาได้ฝึกแก้ไขปัญหาตามกรณีศึกษา

-ไม่เหมาะกับการสอนกลุ่มใหญ่

-ไม่สามารถใช้กับนักศึกษาได้ทุกคน

2.ใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย

-นักศึกษาสามารถรับรู้จากสื่อการสอนที่ชัดเจน

-สื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น

-มีบรรยากาศการเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ

-สื่อให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

3.การสอนโดยการปฏิบัติจริง

-นักศึกษาเกิดทักษะเกิดความชำนาญ

-เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถแก้ปัญหาโดยนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง

-นักศึกษาสามารถปฏิบัติซ้ำหลายครั้งได้

-เป็นการสอนที่ใช้เวลามากต้องทำซ้ำหลายครั้งเพื่อ ให้เกิดความชำนาญ

แบบฟอร์มKM ครั้งที่ 4 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558(เวลา 13.30 น. ห้อง1236)

ข้อเสนอแนะเพื่อลดข้อเสียในการใช้เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพข้อเสนอแนะเพื่อลดข้อเสียในการใช้เทคนิคการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย/ปัญหา

ข้อเสนอแนะเพื่อลดข้อเสีย

1.ใช้กรณีศึกษาในการสอน

-ไม่เหมาะกับการสอนกลุ่มใหญ่

-ไม่สามารถใช้กับนักศึกษาได้ทุกคน

1.........................................................

2........................................................

3........................................................

2.ใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย

-สื่อให้มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

1.......................................................

2.......................................................

3.......................................................

3.การสอนโดยการปฏิบัติจริง

-เป็นการสอนที่ใช้เวลามากต้องทำซ้ำหลายครั้งเพื่อ ให้เกิดความชำนาญ

1.......................................................

2.......................................................

3.......................................................

................................... ผู้ให้ข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM แผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ความเห็น (0)